Decentraliserade nödljussystem

I ett decentraliserat nödljussystem är reservkraften lokalt placerad direkt vid användningspunkterna. I klartext betyder detta att varje nödljusenhet är försedd med nödljuselektronik och ett uppladdningsbart batteri. Fördelen med ett sådant system är att nödljusarmaturerna är oberoende av varandra och det krävs heller inga komplicerade installationer så som användande av brandskyddad kabel. En nackdel är givetvis att underhållskostnaden kan vara något högre eftersom det krävs service på fler ställen istället för enbart en centralt placerad enhet.

Principen för en decentraliserad (egenförsörjd) nödljusarmatur är att koppla en enhet för nödljuselektronik mellan ordinarie driftdon och ljuskälla. Den består av en drivenhet för ljuskällan, en omkopplare mellan normal- och nöddrift samt en batteriladdare. Delarna är sammanbyggda i en enhet.

Vid normaldrift när nätet finns tillgängligt drivs ljuskällan av det ordinarie driftdonet och nödljuselektronikens arbete består då av att se till att hålla batteriet väl uppladdat.

Vid nöddrift, spänningsbortfall, kopplas automatiskt det ordinarie driftdonet bort från kretsen och driften av ljuskällan tas över av nödljuselektroniken.

När nätet återvänder kopplas kretsen automatisk tillbaka till normalläget. Med modern elektronik sker denna omkoppling med en kort fördröjning (0,5 sek) för att HF-donet inte ska få spänning innan lampkretsen hunnit bli 100 % återställd. Sker omkopplingen för snabbt kan HF-donets övervakningskrets hinna detektera att lysrörskretsen är felaktig och gå i stand-by läge för att skydda sig.

Inbyggd nödljusfunktion kan fås i de flesta av våra HF-armaturer. Eftersom vissa nödljuskomponenter, exempelvis batterier, är temperaturkänsliga kan den fysiska lösningen för respektive armatur variera. Vissa armaturer kräver att antingen batteriet eller såväl batteriet som nödljuselektroniken flyttas ut från armaturen och placeras i en separat box (batteribox respektive nödljusbox). En nödljusbox innehållande elektronik kan av funktionsskäl inte placeras längre bort från armaturen än 0,5 m. Detta beror på att lampledarna då blir för långa vilket påverkar HF-donets funktion eller omöjliggör drift i nödljusläge.

Batteriboxen kan däremot placeras upp till 1 m från armaturen. Avståndet får inte vara längre än 1 m på grund av kraven i aktuell produktstandard (EN 60598-2-22).

En decentraliserad nödbelysningsarmatur skall normalt anslutas till nätet med en 4-ledare (skyddsjord, nolla, laddfas och tändfas).

Väljer man en variant för central övervakning behövs anslutning av ytterligare två ledare. Även dessa ledare skall vara isolerade för 230 V och installationsmässigt ses som en nätspänningsinstallation.

Decentraliserade nödljusarmaturer, dvs. armaturer med inbyggd eller närplacerad nödljuselektronik och batteri lämpar sig för användning i utrymmen med normal rumstemperatur. Vissa ljuskällor kan dock fungera vid något lägre temperaturer, exempelvis lysdioder typ emLED.I många fall kan det vara lämpligt att kombinera decentraliserade armaturer inomhus och centraliserade armaturer utomhus, exempelvis utanför utrymningsdörrar där det också finns krav på nödbelysning.