Personuppgiftspolicy


1. Personuppgiftsansvarig & kontaktuppgifter

1.1 Introduktion

Fagerhult värnar alltid om din integritet och förstår vikten av att på ett korrekt sätt hantera dina personuppgifter. Nedan följer information om varför och hur vi samlar in personuppgifter samt på vilket sätt de används och lagras.

1.2 Personuppgiftsansvarig

Om inget annat framgår nedan är Fagerhults Belysning AB (556321-8659), (härefter ”Fagerhult”, ”vi”, ”oss” eller ”företaget”) personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter enligt denna personuppgiftspolicy.

Om du är i kontakt med något av våra säljbolag så är det bolaget personuppgiftsansvarigt för sin personuppgiftsbehandling. Information och kontaktuppgifter till respektive säljbolag finns på https://www.fagerhult.com/Contact/.

1.3 Kontakta oss om du vill utöva dina rättigheter eller har frågor om dataskydd

Du är välkommen att kontakta oss eller aktuellt säljbolag om du vill utöva dina rättigheter eller har frågor om integritet och dataskydd:

Fagerhults Belysning AB
556 80 Habo
Sverige
Telefon: +46 36 10 85 00
E-post: info@fagerhult.se

Om du har synpunkter på vår behandling eller inte är nöjd med det svar du har fått har du enligt dataskyddslagstiftningen rätt att lämna klagomål angående vår behandling av dina personuppgifter till den relevanta tillsynsmyndigheten (i Sverige är det Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)).

Kontaktuppgifter till IMY:
Integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114
104 20 Stockholm
Telefon: 08-657 61 00
E-post: imy@imy.se

Mer information om gällande dataskyddslagstiftning finns på www.imy.se

2. Dina rättigheter

När vi behandlar dina personuppgifter har du som registrerad vissa rättigheter.

Rättigheterna finns i dataskyddsförordningen och framgår nedan. För att utöva någon av dina rättigheter, vänligen kontakta oss via e-mail info@fagerhult.se eller vänd dig direkt till aktuellt säljbolag.

Du har också rätt att lämna eventuella synpunkter eller klagomål till den relevanta tillsynsmyndigheten (i Sverige är det Integritetsskyddsmyndigheten).

När du vill utöva dina rättigheter är vår utgångspunkt att följa din begäran och återkoppla till dig senast inom en månad från det att du kontaktat oss. Hanteringen kan dröja upp till tre månader om ärendets volym eller komplexitet kräver det. I så fall kommer vi meddela dig om det. Vi kommer alltid att besvara din begäran skriftligen.

Beroende på vilken laglig grund vi stödjer vår behandling på och ändamålet med behandlingen kan det finnas undantag eller begränsningar till din möjlighet att utöva dina rättigheter.

Om begäran är uppenbart orimlig eller ogrundad, särskilt med tanke på om den sker på ett återkommande sätt, får vi antingen ta ut en avgift eller vägra att tillmötesgå begäran. Vi ska i så fall kunna visa att begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig.

2.1 Information

Du har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Mer information om rätten till information hittar du på IMY:s hemsida.

2.2 Tillgång till dina personuppgifter, registerutdrag

Du har rätt att begära att få en bekräftelse från oss om hur vi behandlar personuppgifter som rör dig, samt i sådant fall begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig, ett så kallat registerutdrag.

Mer information om rätten till tillgång hittar du på IMY:s hemsida.

2.3 Begära att få sina uppgifter raderade

Du har rätt att begära att få dina uppgifter raderade. Vid en sådan begäran raderar vi uppgifter som inte längre är nödvändiga att behandla för syftet uppgifterna samlades in. Vi raderar även dina uppgifter om du återkallar ditt samtycke för en behandling. I vissa fall har vi ingen möjlighet att radera dina personuppgifter. Det beror i så fall på att uppgifterna antingen fortfarande är nödvändiga att behandla för det syfte för vilket de blev insamlade, att vårt intresse att fortsätta behandla uppgifterna väger tyngre än ditt intresse att få dem raderade, eller för att vi har krav i lag att behålla dem.

Mer information om rätten till radering hittar du på IMY:s hemsida.

2.4 Begära att behandlingen under vissa omständigheter begränsas

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter under vissa omständigheter begränsas.

Möjligheten till begränsning gäller om:

a) den registrerade bestrider personuppgifternas korrekthet;

b) behandlingen är olaglig och den registrerade motsätter sig att uppgifterna raderas i stället begär en begränsning av deras användning;

c) den personuppgiftsansvarige behöver inte längre uppgifterna men den registrerade behöver uppgifterna för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk; eller

d) den registrerade har invänt mot behandlingen enligt artikel 21.1 i väntan på kontroll av huruvida den personuppgiftsansvariges berättigade skäl väger tyngre än den registrerades berättigade skäl.

Mer information om rätten att begära att behandlingen begränsas hittar du på IMY:s hemsida.

2.5 Begära rätten till dataportabilitet

Du har rätt att begära att få ut de personuppgifter som rör dig och som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och ha rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Mer information om rätten till dataportabilitet hittar du på IMY:s hemsida.

2.6 Begära rättelse av felaktiga uppgifter

Du har rätt att begära att av den personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade. Beroende av ändamålet med behandlingen, har du också rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Mer information om rätten att begära rättelse hittar du på IMY:s hemsida.

2.7 Rätt att invända mot behandling

Du har, av skäl som hänför sig till din specifika situation, rätt att när som helst göra invändningar mot behandling av personuppgifter avseende dig som grundar sig på artikel 6.1(f) i dataskyddsförordningen, berättigat intresse. Rätten till invändning gäller bland annat behandling som innebär profilering.

Mer information om rätten att invända mot behandling hittar du på IMY:s hemsida.

2.8 Rätt att invända mot beslut som enbart grundas på automatiserad behandling

Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inklusive profilering, vilket har rättsliga följder för dig eller på liknande sätt i betydande grad påverkar dig.

Mer information om rätten att invända mot beslut som enbart grundas på automatiserad behandling hittar du på IMY:s hemsida.

3. Vilka personuppgifter vi samlar in, vad de används till och med vilken laglig grund

I det här avsnittet informerar vi om hur vi behandlar dina personuppgifter. Informationen är uppdelad i olika kategorier så att du lättare ska hitta vad som gäller dig.

3.1 Kunder

Fagerhult samlar in uppgifter om representanter för befintliga och potentiella kunder på frivillig basis. Vi kommer att behandla personuppgifter i vårt CRM/Affärssystem i syfte att bygga relationer, bedriva försäljning och genomföra anpassad direktmarknadsföring.

Informationen används för att komma i kontakt med dig för att informera om nyheter på webbplatsen, för att informera om företagets produkter och tjänster samt för att ge effektiv och anpassad kundsupport. Exempel på användningsområden för den insamlade informationen är att:

• Be dig att på frivillig basis delta i undersökningar om produkter, tjänster, nyheter och kundträffar.
• Erbjuda dig innehåll, tjänster, instruktioner och en anpassad upplevelse baserad på personlig information, såsom språkinställning, postnummer, land samt annat innehåll eller andra preferenser som kunden anger.
• Erbjuda dig gratis nyhetsbrev, uppdateringar och riktad information.

De personuppgifter som behandlas är namn, telefonnummer, e-post samt i tillämpliga fall din titel och vilket företag du är anställd på. Behandlingen av dina personuppgifter kopplade till din profession baseras på vårt berättigade affärsintresse.

3.2 Leverantörer

Fagerhult behandlar också uppgifter om dig som representerar befintliga eller potentiella leverantörer. Denna information behandlas för att skapa eller administrera befintliga affärsförhållanden. Personuppgifterna som behandlas här är namn, telefonnummer, e-post, titel och vilket företag du är anställd på.

Den lagliga grunden för behandling av personuppgifter är vårt berättigade intresse.

3.3 Besökare av Fagerhults hemsida

Vi har utvecklat våra webbtjänster för att informera om nyheter, marknadsföra produkter samt för att göra dokumentation och program lätt tillgängliga. Personuppgifter som samlas in används som stöd för utveckling av företagets webbplatser, produkter och tjänster. Vi använder även cookies på våra webbplatser. Cookies är små textfiler med information som sparas på din dator eller annan enhet när du besöker en webbplats och används för att förbättra användarupplevelsen och för optimering av webbplatsen. Vissa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera medan andra används för att ge dig som besökare en bra upplevelse, till exempel komma ihåg vilka dokument du har i en dokumentsamling (funktionella cookies). Analytiska cookies och marknadsföringscookies används för att sammanställa besöksstatistik och besöksmönster för våra webbplatser samt för att kunna anpassa marknadsföring.  Den information som samlas in genom cookies innehåller även IP-numret på din dator.

Vår cookieanvändning när det gäller icke-nödvändiga cookies baseras på den lagliga grunden samtycke. Du kan när som helst ändra dina cookieinställningar om du vill lämna eller dra tillbaka samtycket för funktionella cookies, analytiska cookies eller marknadsföringscookies. För mer information om vår cookieanvändning, se separat Cookiepolicy.

3.4 Prenumerant av nyhetsbrev

Vid anmälan till vårt nyhetsbrev samlar vi in namn och e-post, vilka vi sedan använder endast för att administrera utskicken av nyhetsbreven. Den lagliga grunden för vår behandling av personuppgifter som du lämnar vid anmälan till nyhetsbrev är samtycke. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke genom att avregistrera dig från dessa utskick. Det finns en avregistreringsmöjlighet i varje utskickat nyhetsbrev – längst ned i mejlet.

3.5 Fagerhult i sociala medier

På Fagerhults konton i sociala medier hittar du bland annat nyheter, inspiration och lediga jobb.

De huvudsakliga ansvariga för att administrera, moderera och publicera på våra konton med Fagerhult som avsändare är:

• Marknadsansvariga för respektive region
• Fagerhults Belysning AB:s marknadsavdelning
• Fagerhults HR-avdelning även i samarbete med vår partner Jobylon
• Kontaktperson på säljbolagen inom respektive region

Med sociala medier avses exempelvis:

• Facebook
• Instagram
• Youtube/Vimeo
• LinkedIn
• Twitter
• bloggar och diskussionsforum

Du har möjlighet att ställa frågor om våra produkter, återförsäljare och olika kontor på dessa sidor. Tänk på att dina inlägg på vår sida inte ska väcka anstöt eller vara kränkande för någon annan.

Frågorna besvaras under vardagar, på arbetstid (ca. kl. 8-17), så fort vi hinner.

Vi förbehåller oss rätten att ta bort kränkande, osakliga och rasistiska inlägg och kommentarer.

När du interagerar med eller kontaktar oss via sociala medier överförs information och personuppgifter alltid till tredje part (det vill säga företaget/organisationen som driver det sociala mediet du använder). Se vidare under avsnitt 4.

Användandet av sociala mediekanaler innebär att dina personuppgifter kan överföras till tredje part som befinner sig i ett tredje land (USA). Se vidare under avsnitt 6.

3.6 Vid övrig personuppgiftsbehandling (kontaktformulär, event & webinar (Zoom)

Vid övrig kontakt, såsom via kontaktformuläret på hemsidan, samlar vi in namn, e-postadress och, om du väljer att ange det, telefonnummer, vilket företag du är anställd på och andra uppgifter som du väljer att lämna till oss. Detta görs för att vi ska kunna återkomma med relevant information och besvara dina eventuella frågor.

Vid anmälan till och administration av event samlar vi in deltagarinformation såsom namn, e-post, telefonnummer, företagsnamn, titel, intresseområde och i tillämpliga fall uppgift om ålder och betalning. Vi kan även komma att behandla uppgifter om dina kostpreferenser.

Vid anmälan till och administration av webinar (som sker via Zoom) samlar vi in deltagarinformation såsom namn, e-mail, land och organisation.

Den lagliga grunden för vår behandling av personuppgifter som du lämnar genom att fylla i formulär på hemsidan för att få kontakt med oss samt vid anmälan för våra events och webinar, är vårt berättigade intresse att kommunicera med dig och besvara eventuella frågor.  

4. Vem som har tillgång till informationen

Den information som kommer Fagerhult tillhanda kommer att användas av Fagerhult eller Fagerhults representanter samt delas inom koncernen. Därtill kan personuppgifterna komma att lämnas ut till myndigheter i enlighet med vad som föreskrivs i lag, överföras till samarbetspartners som levererar stödtjänster till företaget (systemleverantörer), bland annat för marknadsföring, ekonomi och IT-tjänster. Om ett sådant överlämnande av uppgifter sker till någon som behandlar dina personuppgifter på Fagerhults vägnar (s k personuppgiftsbiträde) lämnar vi instruktioner om hur den mottagande parten ska behandla personuppgifterna och om sekretess. Om dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det mottagande företagets integritetspolicy.

Säkerhet

Fagerhult inser att det är ett privilegium att ha dig som kund eller på annat sätt få behandla dina personuppgifter enligt ovan, och vi är angelägna om att skydda din integritet. Vi använder säkra anslutningar med SSL för att skydda information när den överförs från Webbläsaren till Fagerhult. Vi använder även interna säkerhetsåtgärder för att begränsa tillgången till databaser som innehåller identifierbara personuppgifter.

Sociala medier

När du interagerar med eller kontaktar oss via sociala medier, till exempel Facebook eller Instagram, överförs information och personuppgifter alltid till tredje part (det vill säga företaget/organisationen som driver det sociala mediet du använder).

Användandet av sociala mediekanaler innebär att dina personuppgifter kan överföras till tredje part som befinner sig i ett tredje land (USA). Se vidare under avsnitt 6.

5. Lagring och gallring

Dina personuppgifter sparas inte längre än vad ändamålet kräver. Detta är beroende av vad ärendet gäller, till exempel frågor om specifika produkter eller reklamationer. Är du anställd hos en av våra kunder eller leverantörer sparas dina personuppgifter så länge exempelvis vårt kund- eller leverantörsförhållande med din arbetsgivare kvarstår, och därefter den tid som krävs eller är tillåten enligt vid var tid gällande lagstiftning och praxis. Om du avslutar din anställning hos vår kund eller leverantör kommer vi att radera dina personuppgifter när vi får information om det från dig eller din arbetsgivare. I övrigt gallras dina personuppgifter i enlighet med vår gallringspolicy. Om dina personuppgifter finns som referens i fakturaunderlag kommer de att bevaras i sju år enligt bokföringslagen.

Angående våra webinar kommer vi att spara dina personuppgifter upp till 12 månader efter avslutat webinar för att kunna följa upp deltagande, utvärdera innehållet, interagera med befintliga eller blivande kunder och leverantörer samt för att planera framtida webinar. För våra fysiska event gallrar vi betalningsuppgifter och övriga uppgifter vi bedömer som känslig information 14 dagar efter avslutat event. Eventuella uppgifter om matpreferenser och allergier raderas två dagar efter avslutat event.

6. Överföring av personuppgifter utanför EU/EES

Fagerhult och våra personuppgiftsbiträden strävar efter att inte överföra uppgifter till ett land eller bolag placerat utanför EU/EES (tredjeland). Vi använder dock tredjepartscookies på vår webbplats. Användandet av tredjepartcookies innebär att dina personuppgifter kan överföras till tredje part som befinner sig i ett tredjeland (t.ex. USA). Du har möjlighet att själv begränsa användningen av cookies och du kan hitta mer information om detta i vår Cookiepolicy.

Även om vi strävar efter att behandla personuppgifterna inom EU/EES kan personuppgifterna, i vissa fall överföras till tredje land när t.ex. en IT-leverantör som vi ingått avtal med behöver behandla uppgifterna utanför EU/EES för att kunna tillhandahålla sin tjänst (t.ex. genom ett koncernbolag i USA). Överförs personuppgifter till tredjeland kommer Fagerhult alltid att vidta lämpliga skyddsåtgärder för att på bästa sätt skydda dina personuppgifter. Sådana lämpliga skyddsåtgärder kan bland annat vara:

- att vi säkerställer att EU-kommissionen har beslutat att landet som personuppgifterna överförs till uppnår en adekvat skyddsnivå som motsvarar den skyddsnivå som dataskyddsförordningen säkerställer.

- att vi ingår EU-kommissionens standardklausuler med mottagaren av personuppgifterna i tredjeland. När personuppgifter överförs till tredjeland med stöd av EU-kommissionens standardavtalsklausuler bedömer vi om det finns lagstiftning i mottagarlandet som påverkar skyddet för dina personuppgifter. Om det krävs vidtar vi särskilda tekniska och organisatoriska åtgärder så att skyddet för dina uppgifter kvarstår vid överföringen av dessa till aktuellt land utanför EU/EES. Med anledning av exempelvis amerikansk säkerhetslagstiftning finns dock en viss risk att amerikanska myndigheter, i syfte att bekämpa brottslighet eller försvara nationell säkerhet, kan bereda sig tillgång till personuppgifter som överförs till USA trots att vi vidtar tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.

Vänligen kontakta oss för mer information om eventuella överföringar till tredjeland samt för begäran om en kopia på skyddsåtgärderna. Kontaktuppgifter finns i avsnitt 1.3 ovan.

7. Ändringar i denna integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy i den utsträckning vi anser dem nödvändiga utifrån att vi ändrar våra personuppgiftsbehandlingar samt för att uppfylla nya lagkrav, tolkningar av lagkrav, tekniska krav eller för att åtgärda problem eller störningar. Har personuppgiftsbehandlingen reglerats i avtal med kund gäller dock avtalsbestämmelserna tills de ändrats, om det inte är oförenligt med lag eller annan rättsligt bindande bestämmelse. Sker större förändringar av vår hantering av personuppgifter kommer du att bli meddelad personligen. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på vår webbplats.

 

Den här sidan har uppdaterats 2022-11-30 kl 18:00

­