Sustainability_Conscious_production.png

Conscious production.

Genom åren har vi haft drivkraften att skapa en medveten och hållbar produktion. Vi har aktivt valt 100% förnybar energi från bland annat vattenkraft och solenergi. Det ger oss ett gott utgångsläge när vi nu tar nya steg mot netto-noll-utsläpp i Scope 1 och Scope 2* från vår svenska fabrik: med minskad resursanvändning, kontinuerligt ökad energibesparing och en mer cirkulär användning av material. 

* Scope 1 är direkta utsläpp i vår verksamhet. Scope 2 är indirekta utsläpp från den energi som vi köper in och använder i våra fastigheter – som el, fjärrvärme och kyla.  

 

Våra mål är:
 

- att nå netto-noll-utsläpp från vår produktionsanläggning i Sverige.  

- att undvika att lämna något avfall till deponi.   

 


 

TheGlobalGoals_Icons_Color_Goal_12.png

FN:S GLOBALA MÅL NR 12
 

Hållbar konsumtion och produktion

För att uppnå hållbar utveckling behöver vi globalt förvalta och använda naturresurser på ett hållbart sätt, och minska mängden avfall genom att förebygga, återanvända och återvinna avfall. Vi kan bidra genom att skapa en långsiktigt hållbar produktion. 

12.2 Hållbar förvaltning och användning av naturresurser

Vi har sedan länge gjort hållbara val för att minska vår påverkan från el och värme.

12.5 Minska mängden avfall markant

Vi ska inte ha något deponiavfall – allt skall återvinnas, främst till materialåtervinning.

12.6 Uppmuntra företag att tillämpa hållbara metoder och hållbarhetsredovisning

Vi redovisar utsläppen från vår verksamhet (Scope 1 + 2) som en del av vår hållbarhetsredovisning.

Vad gör vi för att nå våra mål?

 

För att kunna bidra till en framtid präglad av hållbara beslut är det viktigt för oss att ha en produktion nära marknaden. Vår svenska fabrik i Fagerhult finns kvar där allt en gång startade, och har byggts ut ett fyrtiotal gånger, som stabila investeringar. Detta har möjliggjort att vi kan säkerställa att våra produkter håller den kvalitet och standard som vi vill samt för att kunna möta morgondagens krav.

I vår resa mot en mer medveten produktionsenhet har vi investerat i och installerat solpaneler på taket på vår svenska fabrik. Panelerna genererar ca 140 000 kWh el per år, motsvarande den årliga elförbrukningen av trettio lägenheter. Våra medarbetare kan också ladda sina elbilar under arbetsdagen, med den energi som vi drivit in från solpanelerna.

Vi återvinner allt vårt produktionsavfall i den mån det är möjligt. I vår produktion har vi mer än trettio fraktioner där vi återvinner material, och samtidigt möjliggör att de kan återvinnas i så ren form som möjligt. Vi samarbetar med Stena Recycling som ser till att vårt avfall får nytt liv genom insamling och återvinning. Cirka 1% av det totala avfallet går till deponi, och så mycket som 85% materialåtervinns och kan leva vidare som något annat. Resterande del av vårt avfall blir till energi som kan värma upp hushåll och byggnader.

life-earth-on-black.gif

Våra livscykelanalyser (LCA) visar att produktionen utgör en mycket liten del av våra armaturers totala klimatpåverkan. Detta tack vare att vår produktion drivs med 100% förnybar energi, exempelvis från sol- och vattenkraft. Vi material- och energiåtervinner också näst intill allt vårt avfall. Detta är en viktig del av vårt cirkulära arbete och vi är dedikerade att bli ännu effektivare för att minimera påverkan ytterligare. Vi nöjer oss aldrig.

Våra prioriterade åtgärdsområden

Sustainability_Circular_solutions.png

Circular solutions

Läs mer

Sustainability_Energy_efficiency.png

Energy efficiency

Läs mer

Sustainability_Pure_materials.png

Pure materials

Läs mer