Environmental Product Declaration

Environmental Product Declarations (EPD) är en internationell standardiserad form för miljövarudeklarationer av produkter. EPD:n ger en transparent, säkerställd och jämförbar information om en produkts miljöpåverkan under dess livscykel. 

Vårt mål är att hjälpa våra kunder att göra medvetna val genom att redovisa våra produkters miljöpåverkan i EPD:er.

Målet är ett lägre klimatavtryck

För att kunna agera klokt och i rätt riktning behövs kunskap och tydliga mål. I vårt hållbarhetsarbete gör vi grundliga livscykelanalyser (LCA) för att beräkna vår – och våra produkters – miljöpåverkan under hela livscykeln. Resultatet ligger sedan till grund för våra högt uppsatta målsättningar och ger oss guidning i vårt arbete framåt. Varje EPD vi redovisar har sin grund i en utförlig livscykelanalys.

EPD

Transparens i alla led

En produkt med en EPD är inte automatiskt en hållbar produkt eller en produkt med låg miljöpåverkan. En EPD har som syfte att presentera miljöinformation om produkten - kunskap och fakta som i sin tur kan ge nya insikter för både tillverkare och kunder. Med de olika modulerna A1-C4 får vi värdefulla insikter som gör att fokus kan läggas på de områden som påverkar fotavtrycket mest.

Våra EPD:er är skapade enligt ISO 14025 vilket gör dem jämförbara mot andra EPD:er av likvärdiga produkter. Samtliga deklarationer är tredjepartsgranskade av en oberoende part som säkerställer transparens för redovisningen av miljöpåverkan genom hela livscykeln. En EPD är vanligtvis giltig i fem år, såvida det inte sker stora förändringar i produktionsmetoder. 

epd_schema_v6.png

EPD

Att jämföra olika EPD:er

Alla EPD:er tas fram efter standardiserande former, vilket gör att alla moduler ska innehålla samma typ av information. Framtagningen av data som används för analysen kan dock skilja sig åt och olika antaganden och avgränsningar kan ha gjorts från olika tillverkare. Vilka antaganden som gjorts för varje modul finns alltid beskrivet i EPD:n. Från modul A4 och framåt görs antaganden så som att transportsträckor baseras på säljhistorik, användning av till exempel svensk energimix eller att förväntad livslängd är baserad på Lighting Europe.

Vi räknar alltid med drivern

Utan drivern kommer våra produkter inte att lysa, därför tycker vi det är viktigt att den alltid inkluderas i beräkningarna. Beräkningar med eller utan driver kan ge stora skillnader i resultat men inkludering är inget krav i EPD standarden.

Vanliga frågor och svar

 

Enligt EPD standard så är det möjligt att presentera flera produkter i samma EPD, men där det får skilja +50% till –50% i miljöpåverkan. Vilka produkter som ingår i en EPD beskrivs alltid i den generella information samt hur stor variationen är i GWP – fossil A1-A3. I till exempel vår EPD för Pleiad G4 ingår Pleiad G4 125, Pleiad G4 165 och Pleiad G4 205, där de skiljer sig till stor del endast i storlek.

CO2e, står för koldioxidekvivalenter. Detta är en viktig faktor för att kunna jämföra utsläpp av olika växthusgaser enligt deras potential för global uppvärmning. Med hjälp av gasernas GWP kan de räknas om till koldioxidekvivalenter. Till exempel så bidrar metan 28 gånger mer till växthuseffekten än koldioxid. Ett metanutsläpp på 1 ton motsvarar därmed 28 ton koldioxid.

Miljöpåverkanskategorier skrivs ut på ett vetenskapligt sätt att skriva ut tal, det vill säga att man presenterar ett tal i exponentiell notation och ersätter en del av talet med E+n, där E (som står för Exponent) multiplicerar föregående tal med 10 till n:te exponenten. Detta är ett sätt att undvika många decimaler i en tabell. En indikator med plus framför, tex. +1,26E1 innebär en negativ klimatpåverkan.

  • Talet 1,26E1 är utskrivet 12,6.
  • Talet 4,84E‐1 är utskrivet 0,484.
  • Talet 6,68E0 är utskrivet 6,68.

GWP betyder Global Warming Potential, uppvärmningspotential. I klimatfrågor nämns ofta GWP som en faktor, angett i CO2e, vilket betyder att alla växthusgaser har räknats om till motsvarande mängd koldioxid (CO2). I resultattabellen i EPD:n är GWP – Fossil den som är den som är mest jämförbar mellan olika produkter. GWP Total är den indikator som ser till produktens hela livscykel.

Cradle to Gate (vagga till grind) är de värden från en produkts tre första steg i livcykeln, A1-A3. Här ingår råvaruutvinning (A1), transport till fabrik (A2) och produktion (A3). Detta är den del av livscykeln som har minst antaganden och därmed lättast att jämföra mellan olika produkter eller leverantörer. Vid jämförelse av A1-A3 mellan olika produkter bör man se till GWP Fossil.

Cradle to Grave (vagga till grav) betyder att alla steg i en produkts livscykel finns med, från råvaruutvinning (A1) till slutgiltig avfallshantering (C4). Ju längre man kommer i en produkts livscykel, desto fler antaganden har man gjort. Till exempel så kan användningsfasen bli missvisande beroende på var i världen produkten kommer användas, då olika energimixer ger olika resultat. Vid jämförelse av A1-C4 mellan olika produkter bör man se till GWP Total.

Här hittar du våra EPDer

Du hittar de EPD:er som för närvarande är tillgängliga under Nerladdningar, i vår produktfiltrering eller på respektive produktsida.

Hitta produkter med EPD