Livscykelanalys

Livscykelanalys (LCA) är en metod för att beräkna miljöpåverkan under en produkts hela livscykel – från att naturresurser utvinns till dess att produkten inte längre används och måste tas om hand. Den ökade medvetenheten kring miljö- och hållbarhetsfrågor har gett en större efterfrågan på klimatdeklarationer och LCA-beräkningar.

Här kan du se klimatpåverkan från några av de analyser vi gjort på våra produkter. Vi har förenklat resultaten genom att dela in livscykeln i fem faser. Vi utför våra beräkningar i enlighet med ISO 14040 och 14044.

Materialutvinning
Produktion
Transport
Användning
Sluthantering

Materialutvinning Produktion Transport Användning Sluthantering

~25% <1% <1% ~75% <1%

Vi vet att materialvalet framöver kommer att vara av ännu större vikt än idag. Därför siktar vi på Fagerhult in oss på innovativa, förnybara eller återvunna material i vår produktutveckling som alternativ till traditionella jungfruliga och fossila material. Vårt mål är att våra armaturer ska bestå av 80% förnybara eller återvunna material 2030.  

Även om miljöpåverkan från vår armatur i produktionsfasen idag är relativt låg, så arbetar vi ständigt med förbättringar och utvecklingar för att minska den ytterligare. Vi driver vår produktion med 100 % förnybar energi, bland annat i form av lokalproducerad el från solceller på vårt fabrikstak. Vi försöker också alltid i möjligaste mån återvinna material i vår egen verksamhet, istället för att förbränna det till energi. 

De uppmätta värdena gäller för en genomsnittlig armatur tillverkad i vår fabrik och tillverkningsenhet i Fagerhult, Habo.

Vår miljöpåverkan för transporter är i sammanhanget väldigt låg. En förklaring till det är att vi finns nära våra kunder och till största del levererar med lastbil, som inte ger särskilt höga utsläpp i relation till andra transporter. Våra produkter skickas också direkt till platsen där den installeras vilket innebär färre resor och håller miljöpåverkan nere mer.  

Den största miljöpåverkan som våra armaturer har är när de är i bruk ute hos våra kunder. Ett sätt att minska energiförbrukningen, och därmed miljöpåverkan, är att välja armaturer med ljusstyrning och konstant ljusflöde (CLO). Användaren kan även se över valet av energi, och välja förnybar el från sol-, vind- eller vattenkraft.  

Beräkningen för användningen är beräknad med en svensk elmix och utan styrning.

Även om vi älskar våra armaturer, så kan de inte leva för evigt. Det vet vi, och någon gång kommer även de begravas. Därför limmar vi inte ihop delar när vi monterar våra produkter. Vi skruvar eller klickar fast delar med bockade flikar. Detta i sin tur gör att det lätt går att plocka isär armaturen och separera olika material så att de enkelt kan återvinnas. 

LCA.gif

Pure Materials

Vi producerar enbart armaturer med LED och har ett brett ljusstyrningserbjudande, tillsammans ger de den mest energieffektiva lösningen på marknaden. I takt med effektivare lösningar och renare el så vet vi att materialen kommer att spela en mer avgörande roll för våra produkters klimatpåverkan. Våra analyser visar att materialen redan spelar stor roll idag, drygt 25%, men för en kund som endast använder fossilfri el så står materialen för ca. 85% av armaturens klimatpåverkan.

Vi behöver ett nytt sätt att se på tillgångar av resurser och enheter i tillverkningsindustrin. Att använda sig av jungfruligt material eller fossila ämnen är inte en långsiktig lösning, vi behöver byta till förnybara och återvunna resurser och material. Ett exempel på detta är vår innovativa produkt Multilume Re:Think - tillverkad i ett, för branschen, helt nytt material, Solid Board. 

Environmental Product Declaration 

Environmental Product Declarations (EPD) är en internationell standardiserad form för miljövarudeklarationer av produkter. EPD:n ger en transparent, säkerställd och jämförbar information om en produkts miljöpåverkan under dess livscykel. Alla våra EPDer är skapade enligt ISO 14025 vilket gör dem jämförbara mot andra EPDer och samtliga deklarationer är tredjepartsgranskade av en oberoende part som säkerställer transparens för redovisningen av miljöpåverkan genom hela livscykeln. Målet är att alla Fagerhults nyutvecklade armaturer ska ha en miljövarudeklaration. Du hittar de EPD:er som för närvarande är tillgängliga under Nerladdningar, i vår produktfiltrering eller på respektive produktsida.

Kontakta oss så pratar vi om ditt nästa projekt

Vi vet att både utmaningar och behov skiljer sig beroende på vem du är och i vilken fas av projektet du jobbar. Vår inblick i projekteringsprocessen gör det enklare för dig att göra rätt.