Självtest – SS-EN 62034 – autotest IV

Standarden SS-EN 62034 anger minimikrav på hur ett automatiskt testsystem skall fungera. Självtestsystemet Autotest IV, som vi kan erbjuda i flertalet produkter, motsvarar kraven i denna standard.

Autotest IV-systemet bygger på decentraliserad intelligens, dvs. nödljusenheterna i systemet fungerar helt oberoende av såväl varandra som av ett centralt övervakande system.

Automatiska tester som utförs kontrollerar att:

  • Ansluten nätspänning finns.
  • Batteriet är anslutet till elektronikenheten.
  • Batteriet har tillräcklig kapacitet.
  • Laddningen av batteriet fungerar.
  • Ljuskällan för nödljusdrift är hel.
  • Elektronikdelen är fullt fungerande och att själva nödljuskretsen är intakt.

Installationstest

Autotest IV utför automatiskt denna test så snart systemet anslutits till nätet och batteriet blivit fulladdat vilket sker efter 24 timmar. Vid testet sätts anläggningen i nödljusdrift under dess fulla angivna drifttid, dvs. 1 alt. 3 timmar beroende på produktval. Därefter återuppladdas batteriet i 24 timmar. När väl denna process är genomförd och inga fel indikerats kan anläggningen anses vara satt i bruk.

Månadstest

Varje månad utförs ett kortare funktionstest. Denna test varar i 30 sekunder.

Årlig test

Den årliga testen utförs lika installationstesten. Det är vid detta test som man normalt upptäcker eventuella behov av underhåll av nödljusanläggningen.

Visning av status – indikeringsdiod

Nödljusprodukten är försedd med en tvåfärgad lysdiod som beroende av aktuellt status växlar mellan grönt resp. rött ljus. Lysdioden indikerar status enligt tabell. Indikering av fel sker även via en inbyggd akustisk signal var 35:e minut (urkopplad vid DALI-anslutning).

Återställning – reset av självtestsystem

fagerhult_aterstallning_sjalvtestsystem

Nödljusprodukten är försedd med en tvåfärgad lysdiod som beroende av aktuell status växlar mellan grönt resp. rött ljus. Lysdioden indikerar status enligt tabell. Indikering av fel sker även via en inbyggd akustisk signal var 35:e minut (urkopplad vid DALI-anslutning). Bygger systemet dessutom på användning av potentialfri kontakt eller DALI-kommunikation fås även ett larm i det övervakande systemet. Felindikering kvarstår tills dess felet åtgärdats. 

När felet åtgärdats måste testsystemet återställas till normalläge genom att nätspänningen bryts två gånger inom fem sekunder. Därefter sker automatiskt en kort funktionstest. Givetvis kan systemet även återställas via ett DALI-kommando och då skall inte nätet brytas.

Autotest IV erbjuds i två olika versioner:

Envägskommunikation – potentialfri kontakt

Möjlighet att via en potentialfri larmkontakt ansluta ett externt övervakningssystem.

Tvåvägskommunikation – DALI

Kommunikation via DALI-protokoll. Systemet ansluts antingen till en separat DALI-panel (exempelvis e-touchBOX), till en central PC kopplad mot e-touchPANEL eller till ett större system (exempelvis winDIM@net).

Varje nödljusarmatur får i ett DALI-system en egen unik adress vilket innebär att man enkelt kan identifiera/namnge en ansluten enhet. Man kan även gruppera anslutna enheter vilket möjliggör ett selekterat test av vissa nödljusarmaturer, exempelvis alla i en speciell korridor, kan utföras. Byggnaden behöver i sådana fall inte vara utrymd i samband med testet.

DALI-systemet kommunicerar dubbelriktat vilket innebär, till skillnad mot system uppbyggt på potentialfri kontakt, att felorsaken syns i det övervakande systemet. Det går även att initiera funktionstest via DALI samt återställa testsystemet. Tester genomförs efter egen inbyggd kalender i nödljusenheterna eller vid tidpunkter som anges i det övervakande systemet.

Övervakningssystem urkopplat – ej anslutet

Notera att nödljusenheterna avsedda för extern övervakning via potentialfri kontakt eller via DALI inte är beroende av att ett övervakande system ansluts eller fungerar. Nödvändiga tester genomförs ändå efter nödljusaggregatets egen inbyggda kalender. Detta gäller även för DALI-version.

fagerhult_kopplingsschema_nodljusbelysning

Generellt kopplingsschema för nödljusbelysning. 

  1. Nödljusarmatur som fungerar som en vanlig tänd/släckt armatur i normaldrift och för nödbelysning i nöddrift. 
  2. emLED-s3 som drivs enbart i nöddrift. 
  3. Hänvisningsskylt för kontinuerlig drift.