Drift och ljuskälla, decentraliserade system

Ljuskällan, oftast ett lysrör, drivs vid nödljusdrift av nödljusaggregatet istället för av ordinarie driftdon. Nödljusaggregatet är sålunda inkopplat mellan ordinarie driftdon och ljuskällan. Vid strömbortfall eller test kopplar nödljusaggregatet automatiskt om till nödljusdrift.

Nödljusdriften sker vid reducerad ljuskälleffekt, vanligen mellan 5–30 % av normal effekt. Detta ställer stora krav på nödljusaggregatets sätt att driva ljuskällan. Felaktig drift kan medföra att lysröret slits ut enbart vid ett användningstillfälle. När nätspänningen väl återvänder kommer inte röret kunna återtändas eftersom det ordinarie HF-driftdonet kommer detektera att lysröret är defekt. Med ett väl anpassat nödljusaggregat elimineras problemet.

fagerhult_schema_decentraliserad_nodljus

Schematisk uppbyggnad av en decentraliserad nödljusarmatur där ordinarie ljuskälla används både i normal- och nöddrift.

Kompaktlysrör amalgam samt T5-ljuskällor

Kompaktlysrör med amalgamteknik och T5-ljuskällor är framtagna för att ge sitt högsta ljusflöde vid en högre omgivningstemperatur än ljuskällor av kvicksilvertyp. Kompaktljuskällor med amalgam används framför allt i downlights.

Amalgamljuskällans konstruktion kräver speciellt anpassad nödljuselektronik. En kall amalgamljuskälla behöver, tills dess den värmts upp tillräckligt, förhöjd effekt, en s.k. boost. Efter någon minut kan effekten reduceras till normal nivå. Likaså krävs att temperaturen på lysrörskatoderna hålls uppe på en acceptabel nivå. Det sker genom att nödljuselektroniken reglerar strömmen som går genom katoderna. Att driva en amalgamljuskälla utan denna teknik innebär både en dramatisk avkortad livslängd samt att ljusflödet i nödljusdrift inte uppnår acceptabel och användbar nivå.

Nödljuselektronik för amalgamljuskällor passar även till att driva ljuskällor av kvicksilvertyp.

T5-ljuskällan har en konstruktion som, jämfört med T8-lysrör, kräver en bättre kontroll av hur ljuskällan drivs och tänds upp. För att slitaget på ljuskällan skall minimeras måste nödljuselektroniken vara försedd med funktion som förvärmer lysrörselektroderna och som övervakar att ljuskällan drivs inom sina specifikationer.

Batterityp

I nödljusarmaturer används, med väldigt få undantag, batterier av typ NiCd eller NiMH. Batterier av typ NiCd skall p.g.a. miljöbelastningen inte användas om det inte är absolut nödvändigt för nödljusfunktionen. I ett antal länder utgår dessutom miljöskatt på NiCd.

En belysningsanläggning där man önskar integrerad nödljusfunktion i vissa av armaturerna, och där armaturerna av temperaturskäl kräver NiCd-batterier, kan ersättas med en anläggning baserad på kombinationen standardarmaturer och ett separat nödljussystem med emLED där batterierna är av NiMH-typ.

Ett sådant systemval reducerar inte bara användningen av miljöbelastande ämnen utan innebär oftast en bättre belysningsanläggning, ett enklare och billigare underhåll samt en högre personsäkerhet.

Batteriladdning

För att optimera batteriets livslängd måste laddningen ske på ett för batteritypen anpassat sätt. Vid felaktig laddning kan batteriet mycket snabbt förlora sin förmåga att lagra energi.

Utbyte av batterier

Normal livslängd för ett batteri är minst fyra år. Detta förutsätter dock att produkten används på ett riktigt sätt och att angivna tester utförs. Batteri skall bytas så snart nöddrifttiden blivit för kort. Våra nödljusprodukter är konstruerade för enklast möjliga batteriutbyte.

Ljusutbyte i nöddrift, BLF

Ljusutbytet i nödljusläge anges som BLF (Ballast Lumen Factor). Beroende på val av ljuskälla, nödljuselektronik samt tillhörande batteri fås olika BLF för olika kombinationer. BLF ligger vanligen inom spannet 0,05–0,30, dvs. ljuskällan lyser i nödljusdrift med mellan 5–30 % av sitt nominella flöde.

Armaturkonstruktion – livslängd elektronik

En nödljuselektronik är konstruktionsmässigt väldigt lik ett standard HF-don. Elektronik är bl.a. känslig för höga temperaturer. När vi utvecklar nödljusarmaturer tillämpar vi samma policy som för produkter med annan form av elektronik. Vi skall ha en marginal till den av elektroniktillverkaren angivna referenstemperaturen, tc, som motsvarar 50 000 timmars livslängd med maximalt 10 %  bortfall. Temperaturen och övrig elsäkerhet kontrolleras av vårt auktoriserade ljuslaboratorium.

Ljusarmaturer till centraliserade system

Till centraliserade system måste man använda ljusarmaturer som är anpassade till den spänning och kurvform som den centrala nödljusenheten alstrar i nöddrift. Vanligen förekommer 220–230 V AC eller motsvarande DC-spänning och de flesta ljusarmaturer med HF-don kan kopplas till en sådan anläggning. Kontroll måste dock göras innan armaturerna spänningssätts. I centrala system får man inte använda ljuskällor med inbyggda tändare, exempelvis 2-stifts kompaktlysrör.

Till centrala system rekommenderar vi enbart ljusarmaturer försedda med antingen HF-don, LED, glödljus eller halogenljuskällor.