fagerhult_nodljus_exled.jpg

Svensk standard SS-EN 1838

Utförande av nödbelysningssystem finns specificerat i standarden SS-EN 1838. När en anläggning planeras enligt SS-EN 1838 motsvaras krav i föreskrifter från såväl Boverket, Räddningsverket som Arbetsmiljöverket. I standarden beskrivs krav för olika miljöer och användningsområden, utrymningsvägar, antipanikbelysning och belysning av högriskområden.

Utrymningsvägar

 

I en utrymningsväg krävs minst 1 lx på golvet i utrymningsvägens centrum och 0,5 lx i omgivande ytor. Förekommer riktningsförändringar och/eller trappor behöver dessa uppmärksammas med en förhöjd belysningsnivå. Se då också till att trappstegen blir belysta. Vid de platser där det finns räddningsutrustning utplacerad, t.ex. brandsläckare, larmknappar eller första-hjälpen-skåp är belysningskravet höjt till 5 lx.

Förhållandet mellan högsta och lägsta belysningsstyrkan får vara högst 40:1. Därför är det olämpligt att använda sig av ett fåtal starka ljuspunkter för att lösa nödbelysningen i en utrymningsväg.

Normalt sett går det inte att enbart förlita sig på hänvisningsskyltar för att belysningskraven för en utrymningsväg ska motsvaras. Oftast behövs en kombination av hänvisningsskyltar och rätt placerade nödbelysningsarmaturer med lämpligt ljusflöde i nöddrift.

Öppna ytor/antipanikbelysning

fagerhult_oppen_yta

Nödbelysning för s.k. antipanik avser att underlätta för personer i lokalen att hitta till en utrymningsväg. Belysningsstyrkan som krävs i ett sådant område är minst 0,5 lx. Även här måste förhållandet mellan högsta och lägsta belysningsstyrkan högst vara 40:1.

Högriskområden

fagerhult_hogriskomrade

Högriskområdet kräver betydligt mer ljus i nöddrift än utrymningsvägar och antipanikytor. Kravet är minst 15 lx eller 10 % av den belysningsstyrka som normalt krävs för platsen. Förhållandet mellan högsta och lägsta belysningsstyrkan får vara högst 10:1. Krävs 1500 lx vid normaldrift på referensplanet så ska belysningsstyrkan vara minst 150 lx i nöddrift.

Anledning till att kraven är relativt höga för detta område är att farliga processer, exempelvis industrirobotar, måste kunna stängas av på ett korrekt sätt innan räddningspersonal kan gå in i området.

En nödljuslösning för ett högriskområde kan normalt sett inte lösas med ett decentraliserat system. Det krävs i regel ett centraliserat system för att få tillräcklig belysningsstyrka inom området.