fagerhult_vagbelysning_4.jpg

Belysningsklasser för vägar och gator

En belysningsklass är definierad av fotometriska krav, som inriktar sig på de visuella behov som trafikanten har för olika typer av vägar och omgivningar.

M=L (luminansklasser) ska användas för motorfordonsförare på trafikleder eller liknande, där hög eller normal hastighet tillåts och siktsträckan är över 60 meter.

C=E (belysningsklasser) är också till för motorfordonsförare, men ska användas i konfliktzoner, som affärsgator, korsningar och cirkulationsplatser etc. De har också användning för cyklister och gående och synavståndet är då mindre än 60 meter.

Klasserna är uppdelade i grupper enligt tabeller nedan och används för utformning av väg- och gatubelysning. Olika belysningsklasser kan väljas med hjälp av adaptiv belysning.

Allmän väg- och gatubelysning för torra och våta körbanor Europastandarden SS-EN 13201

M = luminansnivån (L) . Vägar och trafikleder byggda för hög eller normal hastighet.

Klass Torra vägbanor Våta vägbanor Bländning Omgivningsljus1)
                 

L  i cd/m² (min)  U0 (min) UI (min) U0 (min)  TI in(max)  EIR (min)
M1 2.00           0.40   0.60 0.15  10  0.50
M2 1.50 0.40 0.60 0.15 10 0.50
M3 1.00         0.40   0.60 0.15  15 0.50
M4 0.75                 0.40 0.50  0.15 15 0.50
M5 0.50 0.35 0.40 0.15 15 0.50
M6 0.30 0.35 0.35 0.10 20 0.50

1) Detta kriterium kan endast användas när det inte finns några trafikerade ytor med egna belysningskrav i precis närhet till vägen.

Allmän väg- och gatubelysning

C = Belysningsnivån (E)

Klass Horisontell belysningsnivå Bländning Ti in % (max)1)
  E i lx (min)   Emin/Emed    > 80 km/h    ≤ 80 km/h
C0          50.0 0.40 10 15
C1 30.0 0.40 10 15
C2 20.0 0.40 15 15
C3        15.0 0.40 15 20
C4                10.0 0.40 15 20
C5         7.5  0.40 20 25

 

1) Detta kriterium används när synbarheten är viktig på belysta vägar.

Omgivningsljus (EIR)

Omgivningsljuset beräknas som det lägsta värdet av kvoten mellan medelbelysningsstyrkan i det yttersta körfältet och medelbelysningsstyrkan en motsvarande yta direkt vid sidan av körfältet. Detta kriterium används endast när det inte finns några trafikerade ytor med egna belysningskrav i precis närhet till vägen.

1. Beräkningsfält yttre yta
2. Beräkningsfält körfält
3. Beräkningsfält körfält
4. Beräkningsfält yttre yta
5. Armatur
6. Körfältskant 
Ws = Körfältsbredd  

Bländning

GR index

GR index används för C-klassen där ingen motortrafik förekommer och får inte överskrida de värden i tabellen nedan.

 Ljus för    GR max
  Trygghet och säkerhet  Låg risk 55
Medel risk  50
Hög risk 45 
  Rörelse och säkerhet  Endast gående 55
Långsamtgående trafik 50 
Normal trafik 45
  Arbetsuppgifter (*)  Mycket grov 55
Medelgrov  50
Medelgrov 45

Tabell 6.1 i CIE 112:1994, Glare evaluation system for use within outdoor sports and area lighting.
(*) För synuppgift av avgörande betydelse kan det vara lämpligt att använda 5 enheter lägre än det maximala bländningsvärdets klass (Grmax).

Avskärmning

Där armaturerna är placerade i känslig miljö och där störande ljus inte bör förekomma, ska avskärmningsklassen G4-G5 väljas. På platser där armaturens lysande yta inte får synas, ska avskärmningsklassen vara G6. Med högt bländtal så minskar man Sky Glow (himmelströljus).

Klass Maximal Ljusintensitet i cd/klm Andra krav
  vid 70° 1) vid 80° 1) vid 90° 1)  
G1   200 50 Inga
G2   150 30 Inga
G3   100 20 Inga
G4 500 100 10 Ljusintensiteter över 95° 1) blir noll 
G5 350 100 10 Ljusintensiteter över 95° 1) blir noll
G6 350 100 0 Ljusintensiteter över 90° 1) blir noll

1) Avser alla riktningar från lodlinjen.

Belysningsklasser för GC-vägar

Belysningsklass P används på GC-vägar med plana beläggningar, t.ex. asfalt eller stenplattor.

Klass Horisontell belysningsnivå
  Eh med i lx (a) EH min i lx
P1 15.0 3.0
P2 10.0 2.0
P3 7.5 1.5
P4 5.0 1.0
P5 3.0 0.6
P6 2.0 0.4
P7 Egenskaper ej  bestämda Egenskaper ej  bestämda

a) För att uppnå jämnhetskravet så får inte den aktuella medelbelysningsstyrkan överstiga 1,5 gånger av vald P klassmedelbelysningsstyrka. Vid högre medelbelysningsstyrka än 
15 lx så gäller Emin/Emed =1/3.

Belysningsklass EV används på GC-vägar där identifikation av personer är viktig t.ex. av brottsförebyggandde skäl. Redovisat som belysningsstyrka för vertikala plana ytor i lux.

Klass Belysningsstyrka för vertikala plana ytor
  Ev min i lx
EV1 50.0
EV2  30.0
EV3 10.0 
EV4 7.5
EV5 5.0
EV6 0.5

 

Bländtalsindex för GC vägar

Tabellen nedan visar bländtalsindex D0, D1, D2, D3, D4, D5 och D6 från vilken kan väljas lämpliga krav för att undvika obehagsbländning Bländningstalsindex är I × A-0,5, enhet cd/m², där:

  • I är maximalvärdet på ljusstyrkan (cd) i en riktning mot den lysande ytan, 85°från vertikalplanet.
  • A är den synbara ytan (m²) av lysande delar från armaturen, på ett plan vinkelrätt mot riktning I.

Om delar av ljuskällan är synliga, antingen direkt eller som avbild, tillämpas klass D0.

NOT 2 När en ljusfördelningskurva för armaturen finns tillgänglig som beräkningsvillkor, kan I härledas från kurvan.

NOT 1 Den synbara arean A som bestäms i horisontell riktning, kan vara tillräckligt noggrann.

Klass                                    

D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6
Bländtalsindex [max] 7000 5500 4000 2000 1000 500