fagerhult_vagbelysning_1.jpg

Vägbelysning landsbygd

Trafikmiljöns svårighetsgrad

Behovet av belysning beror främst av vägens karaktär och på trafikmiljön. Trafikmiljöns svårighetsgrad är ett sammanfattande begrepp som beskriver hur besvärlig och krävande den aktuella trafikmiljön är under mörker. Trafikmiljöns svårighetsgrad är stor om; 

  • det finns ett stort antal GC-trafikanter på körbanan, eller 
  • det finns störande eller missledande ljus, eller
  • det finns smala körfält, smala väggrenar, smal mittremsa eller korta avstånd mellan trafikplatser
  • hög hastighet >80 km/tim (gäller ej motorväg) Om inte något av kriterierna i punktsatserna är uppfyllda, avgörs svårighetsgraden av tabellen nedan.

Tvärsektionens och trafikflödets inverkan på svårighetsgraden på landsbygd. ÅDT-0 avser årsdygnsmedeltrafik.

  ÅDT-0
Tvärsektion < 5000 5000–11999 12000–14999 ≥ 15000
2 körfält normal                Liten Normal Normal Stor
> 2 körfält mötesfri väg                Liten Normal Normal Normal
Motorväg                Liten Liten Normal Normal

 

Korsningar och trafikplatser

Behovet av belysning beror främst av vägens karaktär och på trafikmiljön. Trafikmiljöns svårighetsgrad är ett sammanfattande begrepp som beskriver hur besvärlig och krävande den aktuella trafikmiljön är under mörker. Trafikmiljöns svårighetsgrad är stor om;

  • det finns ett stort antal GC-trafikanter på körbanan, eller
  • det finns störande eller missledande ljus, eller
  • det finns smala körfält, smala väggrenar, smal mittremsa eller korta avstånd mellan trafikplatser
  • hög hastighet >80km/tim (gäller ej motorväg) Om inte något av kriterierna i punktsatserna är uppfyllda, avgörs svårighetsgraden av tabellen nedan.

Plankorsningar på obelysta vägar

Trafiksignal reglerade korsningar ska alltid vara belysta.

Cirkulationsplatser

Cirkulationsplats ska alltid förses med belysning. I cirkulationsplatser ska den belysningstekniska kvaliteten vara minst lika hög som den högsta av de anslutande vägarnas belysningstekniska kvalitet. I cirkulationsplatser där de anslutna vägarna är obelysta, ska belysningsklass C4 väljas. Vid planering av belysning ska helhetsintrycket av stolpar och master från belysning och vägmärken beaktas.

Trafikplatser

Genomgående vägar inom trafikplats ska belysas med den belysningsklass som framgår av respektive tabell för vägtyp. Ramper samt av- och påfarter ska belysas med samma belysningsklass som primärvägen.

Luminansklasser

Luminansklasser för motorvägar

  Trafikmiljöns svårighetsgrad
Vägtyp < 70 000 ÅDT Stor Normal Liten
Motorvägar M3 M4 M5

 

  Trafikmiljöns svårighetsgrad
Vägtyp ≥ 70 000 ÅDT Stor Normal Liten
Motorvägar  M1  M2 M3

 

Luminansklasser för mötesfria vägar

  Trafikmiljöns svårighetsgrad
Vägtyp Stor Normal Liten
Mötesfri väg utan GC-trafik M3 M4 M5 
Mötesfri väg med GC-trafik M2 M3 M4

 

Luminansklasser för tvåfältsvägar

    Trafikmiljöns svårighetsgrad 
 Vägtyp Stor Normal Liten
Tvåfältsväg utan GC-trafik M3 M4 M5
Tvåfältsväg med GC-trafik M2 M3 M4