VGU – vägars och gators utformning

Utöver vad VGU redogör bör man speciellt i bostadsområden ta hänsyn till den visuella komforten. En rätt utvecklad armatur ska ge så lite obehagsbländning som möjligt. Detta för att säkerställa så hög visuell komfort som möjligt.

Trafikverket har tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tagit fram nya regler för Vägars och Gators utformning (VGU), Trafikverkets publikation 2015:086 och 2015:087. Arbetet bygger på hittillsvarande VGU, som också det var dokument som tagits fram gemensamt av SKL och tidigare Vägverket.

De nya reglerna är obligatoriska att användas inom Trafikverket sedan den 26:e juni 2015. För kommunerna är VGU ett frivilligt och rådgivande dokument. Nedan följer utdrag ur Trafikverkets publikation 2015:086 och 2015:087 för en kortfattad översikt över krav och råd för väg- och gatubelysning.

Begrepp och definitioner

TIMått på förlorad synbarhet på grund av synnedsättande bländning från vägbelysningsanläggningens armaturer. 

Omgivningsljusförhållande

 Storhet Enhet  Begrepp  Förklaring 
 

I

 

cd/m2

 

Medelluminans pa vägytan

 
 

E

 

lx

 

Medelbelysningsstyrka

 

EV

lx Vertikal belysningsstyrka  
EH lx

Horisontell belysningsstyrka

 
U0  

Luminansjämnhet på körbanan (Lmin/Lmed)

 

Ul

   

Luminanslikformighet längs vägbanan (Lmin/Lmax)

Den lägsta kvoten mellan det lägsta och högsta punktluminansvärdet i en längsgående rad av punktvarden belägna mitt i varje körfält i körriktningen.

TI

% Tröskelvärdesökning (threshold increment)

Mått på förlorad synbarhet på grund av synnedsättande bländning från 
vägbelysningsanläggningens armaturer.

EIR

% Omgivningsljusförhållande
(från belysningen av vägens vägbana)

Se SS EN 13201-3 (Edge Illumination Ratio).

ß

  Bibehållningsfaktor

Faktor som används vid belysningsprojektering för att kompensera för ljuskällans
ljusnedgång och nedsmutsning av armatur.

    Driftvärde

Driftvärdet är produkten av nyvärdet och bibehållningsfaktorn

GR

  Glare Rating

Bländningsklass enligt CIE 112:1994