fagerhult_gata.jpg

Vägbelysning tätort

Trafikmiljöns svårighetsgrad

Belysningslösningen ska samspela med byggnader runtomkring och framförallt med trafiksituationen. Detta görs genom val av armaturer som sprider ljuset bländfritt. Konfliktpunkter mellan gående och biltrafik ska särskilt beaktas, för att uppnå säkerhet och trygghet.

Gatubelysningens standard ska anpassas till gatans karaktär och till trafikmiljön. Trafikmiljöns svårighetsgrad är ett sammanfattande begrepp som beskriver hur besvärlig och krävande den aktuella trafikmiljön är under mörker. Trafikmiljöns svårighetsgrad är stor om;

  • det finns ett stort antal GC-trafikanter på körbanan, eller
  • det finns störande eller missledande ljus, eller det finns smala körfält, smala väggrenar, smal mittremsa eller korta avstånd mellan trafikplatser,
  • eller hastighet > 80 km/tim (gäller ej motorväg), eller spårbunden trafik förekommer.

Om inte kriterierna ovan är uppfyllda, avgörs trafikmiljöns svårighetsgrad av tabellen nedan.

Tvärsektionens och trafikflödets inverkan på svårighetsgraden i tätort. Dh avser antal fordon vid dimensionerande timme.

  Dh
Tvärsektion < 300 300–999 1000–1499 1500–3499 ≥ 3500
2 körfält Liten Normal Normal Stor Stor
> 2 körfält Liten Liten Normal Normal Stor

Korsningar och cirkulationsplatser

  • Cirkulationsplatser ska vara belysta.
  • Trafiksignal reglerade korsningar ska vara belysta. 
  • I korsningar och cirkulationsplatser ska den belysningstekniska kvaliteten vara minst lika hög som den högsta av de anslutande vägarnas belysningstekniska kvalitet.

Övergångsställen

För övergångsställen i korsningar och cirkulationsplatser ska en belysningsklass lägre än vad som gäller för den dimensionerande gatan användas. Den dimensionerande gatan är den anslutande gatan med lägst belysningsklass.

Typ av dimensionerande gata EH EHmin EV
Huvudgata 20 lx 4 lx 7.5 lx
Lokalgata, 50 km/tim 20 lx 4 lx 7.5 lx
Lokalgata, 30 km vid skola, daghem 20 lx 4 lx 7.5 lx
Lokalgata, 30 km/tim, ej vid skola, daghem 15 lx 3 lx 5 lx

Vid övergångsställen ska man öka vertikalljuset, utan att blända gående eller andra trafikanter. Mer råd finns i Annex B SS EN13201- 2 Lighting of pedestrian crossings.

Luminansklasser

Luminansklasser för motorvägar

  Trafikmiljöns svårighetsgrad
Vägtyp < 70 000 ÅDT Stor Normal Liten
Motorvägar M3 M4 M5

 

  Trafikmiljöns svårighetsgrad
Vägtyp ≥ 70 000 ÅDT Stor Normal Liten
Motorvägar M1 M2 M3

 

Luminansklasser för genomfarter, infarter och huvudgator

  Trafikmiljöns svårighetsgrad
Vägtyp Stor Normal Liten
Genomfarter, infarter och huvudgator M2 M3 M4

Luminansklasser för övriga huvudgator

  Trafikmiljöns svårighetsgrad
Vägtyp Stor Normal Liten
Övriga huvudgator M3 M4 M5

Luminansklasser för lokalnätet

  Trafikmiljöns svårighetsgrad
Vägtyp Stor Normal Liten
Uppsamlings- och lokalgata 50 eller 40 km/tim M3 M4 *
Uppsamlings- och lokalgata 40 eller 30 km/tim M4 M5 *
Skola och daghem 30 km/tim M3 M4 *

*Lämplig luminansnivå bestäms av väghållaren. 

Belysningsklasser för miljöprioriterad gata

  Trafikmiljöns svårighetsgrad
Vägtyp Stor Normal Liten
Miljöprioriterad gata C3 C4 *

*Lämplig luminansnivå bestäms av väghållaren.