Intervju med Henrik Gidlund, Trafikverket

Rätt ljus på rätt plats

Planera inte din belysningsanläggning utifrån största möjliga stolpavstånd. Utgå från kvalitet istället. Gör en ljusberäkning och ställ tillräckligt bra grundkrav. Sedan kan du låta priset avgöra! Henrik Gidlund, belysningsspecialist på Trafikverket, delar med sig av sina bästa tips.

Varför ska vi ha belysning? Vad vill vi ha ut av den? Det är den första frågan som man ska ställa sig när man planerar en ny belysningsanläggning, menar Henrik Gidlund.

”Belysning av vägar och offentliga platser är en service till allmänheten. Det vi skapar ska vara till nytta för medborgarna. Varje belysningsanläggning måste ha ett tydligt syfte och funktion. Belysning kan användas till att skapa trafiksäkerhet, tillgänglighet, trygghet, arbetsmiljö, attraktion eller till viss del styra hur platsen används.”

Är det viktigt att göra ljusberäkningar vid projektering av gator och vägar?

”Ja. En ljusberäkning är en kvalitetsstämpel. Den visar att man faktiskt har mätt in armaturen och ger en bra grund att stå på. Den ger en fingervisning om vad armaturen klarar av utifrån hur den ska sitta på stolpen. Flera tillverkare tillhandahåller dessutom ljusfiler direkt på webben, vilket jag tycker är en bra service. Se bara till att de är uppdaterade. Så här i LED-tider händer det så mycket att filerna inte bör vara mer än ett halvår gamla.”

VGU omfattar ett krav på jämnhet vid våta vägbanor. Varför?

”Det där är en detalj som man bör vara uppmärksam på, eftersom det inte automatiskt föreslås i belysningsberäkningsprogrammen. Du måste söka upp och välja det innan du gör din beräkning. Kravet på jämnhet vid våta vägbanor är unikt för oss här i Norden. Det beror på att vi har behov av vägbelysning under en så stor del av året, och att den tiden också sammanfaller med att vägbanorna ofta är våta – det är en ren säkerhetsfråga.”

Bländningsrisken hos LED-armaturer är ett ständigt återkommande inslag i debatten?

”Ja, och det stämmer ju. LED-ljuset har andra vinklar och andra koncentrationer. Hamnar men fel så blir man bländad. Därför är det så viktigt att armaturen och optiken är anpassad efter platsen avseende funktion, ljuskomfort och energieffektivitet. Att planera en anläggning utifrån största möjliga stolpavstånd är oväsentligt. Gör en ljusberäkning och välj den armatur som bäst möter de krav som situationen ställer.”

Tips till den som ska handla upp LED-armaturer?

”Ställ tillräckligt bra grundkrav. Sedan kan du låta priset avgöra. Att utgå från reglerna i VGU, ’Vägars och gators utformning’ som kom i ny version i somras, är grundläggande vid planering av belysning för Trafikverkets platser.

Den som vill ha hjälp med tillämpningarna rekommenderar jag också att ladda ner vår guide ’Vägbelysningshandboken’ från Trafikverkets hemsida. Man kan också gå Trafikverksskolans VGU-utbildning för att få kött på benen. Om du inte känner att du kan tillräckligt mycket själv: anlita ett proffs. Det finns många skickliga belysningskonsulter.” 

Tre tips från Henrik Gidlund

1. Matcha ambitioner, kunskap och ekonomi

Ta hänsyn till den blivande ägarens ambitionsnivå och förutsättningar för skötsel. Om anläggningen är för dyr, avancerad och komplicerad att sköta i längden kanske du inte ska välja just den lösningen. 

2. Tänk på att anläggningen är en arbetsplats

Lösningen är också en arbetsmiljöfråga. Tänk på arbetsmiljön för de som ska bygga och sköta anläggningen. På vilken höjd ska serviceluckan sitta så att elektrikern slipper böja sig? Kan man välja en ljusdesign där man monterar armaturerna på insidan av bron istället för utanför – så att man inte måste hänga över brokanten? 

3. Vidga miljöperspektivet

Energiförbrukningen står, med all rätt, oftast i centrum. Men det finns också andra aspekter att ta hänsyn till. Ljuset från gatubelysning kan påverka djurs livsmiljö och rörelsemönster. Reflekterat ljus från vägbanan och direktljus från oavskärmade och felriktade armaturer skapar ljusföroreningar för astronomer och begränsar vår möjlighet att se stjärnorna. Människors dygnsrytm påverkas och kan störas av ljus vid fel tillfälle. Med hjälp av styrteknik och val av rätt produkter kan vi inte bara minska belysningens energiförbrukning, utan också påverka dessa faktorer.