Om plast

Plast är ett modernt material under ständig utveckling och intressant av flera anledningar. Designfriheten ökar, integrering kan göras av flera funktioner och konstruktionerna kan även göras lättare vid jämförelse med metallkonstruktioner.

Produktionseffektiviteten är god eftersom det sällan krävs efterbearbetningar av plastdetaljer. Detaljen har redan från början rätt ytstruktur och färg och den behöver heller inte rengöras eller avgradas.

Även ur miljösynpunkt är plast intressant. Vid framställning av plastdetaljer går det åt betydligt mindre energi än vid framtagning av metalldetaljer. Den totala oljeförbrukningen vid tillverkning av plastdetaljer blir även den betydligt mindre. Plast är dessutom återvinningsbart både till nya produkter eller som energi.

En del av Fagerhults marknader ställer särskilda brandklassningskrav på produkterna. Det kan då innebära att vi använder flamskyddade plaster i detaljerna för att försvåra antändningen av ett material eller minska spridningen av brand. Fagerhult följer RoHS-direktivet som förbjuder användningen av kvicksilver, kadmium, bly, sexvärt krom och flamskyddsmedlen PBB och PBDE. Behovet av flamskyddsmedel kan undvikas (även de mindre skadliga) genom goda val av material tillsammans med bra konstruktionslösningar.

Som ovan nämnts finns det många fördelar med att använda plast, men det ställer samtidigt stora krav på konstruktion och materialval. Beroende på produktens användningsområde och andra specifikationer måste ständiga tester och simuleringar göras under utvecklingstiden för att alla krav ska tillgodoses utan att äventyra säkerhet och kvalitet.

Det finns en mängd olika plastmaterial på marknaden. Var och en framtagen för att bemöta de krav som ställs på produkterna. Nedan ges ett urval av plastmaterial.