Allmänna villkor

Betalningsvillkor

Per 30 dagar netto. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta. Dröjsmålsräntan utgörs av referensränta med tillägg av 8,00 %-enheter.

Leveransvillkor

Leveranser sker frakt- och emballagefritt enligt ALEM 09 för order med nettofakturavärde över 5000 kr. För order med nettofakturavärde understigande 5 000 kronor debiteras köparen fraktkostnad om ej annat avtalats. För Stolpar gäller fritt fabrik (Ex Works Incoterms 2010). Allt gods transportförsäkras.

Reklamation vid fel

Köparen skall vid fel skriftligen reklamera detta via Fagerhults reklamationsformulär.

Returer

Endast returer på grund av fel eller annan orsak vartill Fagerhult varit vållande, godkännes utan extra kostnader för köparen. Vid returer, som beror på annat än ovanstående, krediteras köparen nettofakturavärdet med ett avdrag som för normalt lagerförda varor är 20 %. För utomhusprodukter gäller 30 % avdrag för normalt lagerförda varor. Vid returer, som beror på annat än ovanstående samt av ej normalt lagerförda varor, förbehåller sig Fagerhult rätten att ensidigt bestämma med vilken procentsats eventuell kreditering skall ske.

För att returer skall godkännas av Fagerhult skall varorna återsändas i obegagnat nyskick, med samtliga delar i behåll, i originalförpackning samt vara Fagerhult tillhanda, inom tre (3) månader från leveransdagen räknat. Varor som inte returnerats, är Fagerhult tillhanda, inom tre (3) månader från leveransdagen räknat, tas inte i retur.

Vid returer enligt ovan skall köparen ange nummer och datum på säljarens faktura och/eller följesedel för de aktuella varorna. Köparen står för returfrakt samt risken för returnerade varor till dess att Fagerhult skriftligen kvitterat mottagandet av de returnerade varorna. Fagerhult skall utställa retursedel för mottagen och avhämtad vara.

Ansvarstid

Fagerhults ansvar för levererade varor framgår av ALEM 09, dock med begränsningen att ansvarstiden kan vara kortare i enlighet med elektronikkomponenternas livslängd i enlighet med tillverkaren av elektronikkomponenternas specifikationer. Fagerhults ansvar är villkorat av att Fagerhults montageanvisning (vilken går att finna bipackad till varan, på www.fagerhult.se) till fullo följts vid installationen och användandet av varan.

Övriga villkor

Utöver ovan angivna villkor gäller mellan parterna träffat avtal och däri intagna villkor samt ALEM 09. Om motstridiga uppgifter finns i parternas avtal, ovannämnda villkor och i ALEM 09, skall villkoren i avtalet äga företräde före ovan angivna villkor och ALEM 09. Om motstridiga uppgifter finns i ovan angivna villkor och ALEM 09, skall ovan angivna villkor äga företräde före ALEM 09.

ALEM 09 PDF

Ladda ner försäljningsvillkoren >