Miljöcertifieringar BREEAM och LEED

BREEAM och LEED är de två stora miljöcertifieringssystem som används i världen idag, även om det finns andra system, exempelvis Energy Star i Australien och Miljöbyggnad i Sverige.

I både BREEAM och LEED kan olika typer av projekt bedömas och det finns olika system som används till olika byggnadstyper. I båda systemen bedöms projektets miljöpåverkan i olika kategorier. Kategorierna heter olika i BREEAM och LEED, men de täcker ungefär samma områden, markanvändning, energianvändning, vattenanvändning, materialval, inomhusmiljö, transporter, innovationsgrad och avfall.

Det finns olika antal betyg i de olika systemen och betygen räknas ihop på olika sätt. BREEAM har fem betygsnivåer och LEED har fyra betygsnivåer.

Båda systemen har minimikrav som måste uppnås för att byggnaden ska bli certifierad överhuvudtaget. 

BREEAM

(BRE Environmental Assessment Method) är i dag det vanligaste systemet i Europa. BREEAM finns i ett antal varianter för olika slags fastigheter. Miljöprestandan bedöms inom olika områden med minimikrav för projektledning, byggnadens energianvändning, inomhusklimat med ventilation och belysning, vattenhushållning, avfallshantering samt markanvändning och påverkan på närmiljön. Bedömningen resultera i betygen Acceptable, Pass, Good, Very Good, Excellent eller Outstanding

LEED

(Leadership in Energy and Environmental Design) är framtaget av U.S. Green Building Council. Prestandan bedöms för markanvändning, vattenanvändning, energianvändning och utsläpp, material och byggnadsresurser, inomhusklimat och innovativ design som tar man hänsyn till innovativa och tekniska lösningar som tar byggnaden längre än vad LEED kräver. Bedömningen kan resultera i Certified, Silver, Gold and Platinum.