fagerhult_belysning_parken.jpg

Parken

Ljussättning av grönområden och parker ökar känslan av trygghet för människor, vilket gör att man vågar vistas ute mer. Den personliga närvaron kan sedan minska risken för att utsättas för brott i till exempel parker och grönområden.

För att skapa en mjuk och jämn ljussättning används stolparmaturer. Då sprids ljuset över en större yta och det blir lättare att orientera sig i miljön. För en mer dramatisk ljussättning med skarpare kontraster används pollare.

Belys grönskan

Markinfällda armaturer är de som är bäst lämpade för belysning av träd och andra högre växter. Vilken typ av ljusspridning som behövs beror främst på hur objektet som ska belysas ser ut. Ett högt och smalt träd lämpar sig bäst med en smalstrålande armatur som placeras nära trädet.

Om trädet har en bred trädkrona kan en bredstrålande armatur vara lämplig. Den placeras då på ett större avstånd från trädet.

För att få ett snyggt och jämnt helhetsintryck kan det vara lämpligt att belysa trädet från flera olika håll. Ett buskage kan belysas med en så bredstrålande armatur som möjligt, alternativt en konvex lins. Då sprids ljuset längs med marken på ett bra sätt.

Belastningen får avgöra

Tänk på att olika markarmaturer klarar olika belastning. Räcker det med en walk-over som klarar belastning upp till 1000 kg, eller kommer det att köra fordon över som gör att en drive-over måste installeras?

Undersök hur marken kring armaturen används innan beslut tas kring vilken produkt som ska användas.

Dränera väl

Vid installation av infällda markarmaturer är dräneringen a och o. Lägg minst 30 cm singel eller makadam under infällnadsboxen. Om armaturen ska installeras i betong eller vattensjuk mark kan det bli nödvändigt att lägga en dräneringsslang från infällnadsboxen för att leda bort vattnet.
 

Torka upp

För att torka upp den fuktiga luften i armaturen innan den stängs till är det viktigt att den får lysa i mellan 30-60 minuter. När locket stängs och armaturen sedan svalnar bildas ett undertryck som gör armaturen ännu tätare. Efter stängningen kan det vara svårt att få bort invändig fukt.

Smart styrning

Sena kvällar och nattetid när färre människor vistas utomhus blir behovet av konstant upplysta platser i staden mindre. Med hjälp av ljusstyrning kan stora energibesparingar göras. Vid installation av dynamisk flerstegsreglering kan hela 40 procent energi sparas varje år.

Läs mer om nattsänkning »