Bra att veta

Totallängd

Totallängd är stolpens längd inklusive den del som är under marknivå, om inget annat anges. Stolptoppens längd, 150 mm, tillkommer på cylindrisk rak stolpe.

Ljuspunktshöjd (LPH)

Med ljuspunktshöjd menas måttet från marknivå till underkant av armaturen då denna är monterad på stolpen.

Korrosionsskyddande tejpning

Stolpar avsedda för montering i fundament och platsgjutning levereras med en skyddstejp av PVC klistrad från botten och 750 mm upp på stolpen. Tejpen skyddar den del av stolpen som hamnar under markytan från korrosion.

Anodisering

För att tåla tuffa miljöer kan stolparna även levereras med en anodiserad ytbehandling. Anodiseringen ger en matt och hård yta som ökar korrosions- och nötningsbeständigheten.

Stolplucka med regellåsning

Stolpluckan är försedd med dubbla lås. Stolpluckan öppnas med en trekantsnyckel som levereras med stolpen.

Vindzon

Samtliga stolpar är dimensionerade att klara vindstyrkor upp till 24 m/s enligt SS-EN40. För beräkningen har vårt sortiments mest krävande armatur på dubbelarm används. 24 m/s innefattar större delen av Sverige.

CO2-neutrala produkter

Produkter där utsläppet av växthusgaser reduceras och/eller kompenseras på ett sådant sätt att de under hela produktionsfasen, användningen och bearbetningen efter livslängden inte har något utsläpp av CO2 bidrar alltså inte till växthuseffekten.