Psykiatri

Stressreducerande miljöer

Vi vet att mänskligt beteende påverkas av vår fysiska omgivning. För verksamheter med fokus på psykisk hälsa förespråkas en öppen och vårdande miljö för patienterna och en säker och attraktiv arbetsplats för personalen. Vi ser belysning som ett naturligt verktyg i det arbetet.

God psykisk hälsa är en förutsättning för ett fungerande vardagsliv, god livskvalitet och balans i livet. Med psykisk ohälsa menas en sänkt psykisk funktionsförmåga, till exempel trötthet, nedstämdhet och håglöshet. Verksamheterna inom vård och omsorg som arbetar med psykisk hälsa har som uppgift att förebygga, lindra och behandla psykiska rubbningar och följderna av dem. 

Att komma på fötter igen 

Precis som när kroppen i övrigt är sjuk så underlättas tillfrisknandet om den naturliga dygnsrytmen bibehålls under vistelsen i vårdmiljön. Att säkerställa att kroppen får koppla av under natten främjar återhämtandet och hjälper patienten att komma på fötter igen.  

För patienter med psykisk ohälsa krävs en säker och behaglig vårdmiljö. Därför kan man minimera stimuli som kan upplevas som otrygga. Studier har visat att naturligt ljus, helst dagsljus, har en positiv effekt på stress och ångest. (1)(2)

Generellt upplevs dimmad och varm belysning som mer avkopplande och lugnande än belysning med starkt ljusflöde och hög färgtemperatur. I vår lösning använder vi Amber, tex som orienteringsljus på natten. Genom att vi filtrerar bort ljus, främst i den blå och gröna delen av spektrat, och istället har ett ljus med mycket rött, så främjar detta den biologiska produktionen av melatonin i kroppen, vilket får kroppen att vilja sova. Detta för att behålla en naturlig dygnsrytm och skapa lugn för patienten.  

1) https://psycnet.apa.org/record/2008-12862-006 
2) https://psycnet.apa.org/record/2001-06276-003

1. Naturligt ljus, helst dagsljus, har en positiv effekt på stress och ångest.

2. Låga ljusnivåer med Amber ger patienten förutsättningar till sömn och återhämtning utan att störas av ljuset under vakna perioder.

En trygg och säker arbetsplats  

Att arbeta med människor i kris kan vara en utmaning. För vårdpersonalen är vårdmiljön deras arbetsplats där ska de kunna känna sig säkra och trygga. För patienterna tar kampen med den psykiska ohälsan olika uttryck och ibland kan miljön bli kaotisk för alla inblandade.  

Alla armaturer är därför säkerhetsklassade och monterade, samt utformade, på ett sådant sätt att de enbart går att använda till sitt ursprungliga syfte, att belysa lokalen. Belysningen går att anpassa efter olika tider på dygnet och olika moment i vården till exempel undersökning, provtagning eller enskilda samtal.