Hälso- och sjukvård

Psykiatri

Vi vet att mänskligt beteende påverkas av vår fysiska omgivning. För verksamheter med fokus på psykisk hälsa förespråkas en öppen och vårdande miljö för patienterna och en säker och attraktiv arbetsplats för personalen. Vi ser belysning som ett naturligt verktyg i det arbetet.

Psykiatri

Stressreducerande miljöer

God psykisk hälsa är en förutsättning för ett fungerande vardagsliv, god livskvalitet och balans i livet. Med psykisk ohälsa menas en sänkt psykisk funktionsförmåga, till exempel trötthet, nedstämdhet och håglöshet. Verksamheterna inom vård och omsorg som arbetar med psykisk hälsa har som uppgift att förebygga, lindra och behandla psykiska rubbningar och följderna av dem. 

Att komma på fötter igen 

Precis som när kroppen i övrigt är sjuk så underlättas tillfrisknandet om den naturliga dygnsrytmen bibehålls under vistelsen i vårdmiljön. Att säkerställa att kroppen får koppla av under natten främjar återhämtandet och hjälper patienten att komma på fötter igen. För patienter med psykisk ohälsa krävs en säker och behaglig vårdmiljö. Därför kan man minimera stimuli som kan upplevas som otrygga. Studier har visat att naturligt ljus, helst dagsljus, har en positiv effekt på stress och ångest. (1)(2)

Generellt upplevs dimmad och varm belysning som mer avkopplande och lugnande än belysning med starkt ljusflöde och hög färgtemperatur. I vår lösning använder vi Amber, tex som orienteringsljus på natten. Genom att vi filtrerar bort ljus, främst i den blå och gröna delen av spektrat, och istället har ett ljus med mycket rött, så främjar detta den biologiska produktionen av melatonin i kroppen, vilket får kroppen att vilja sova. Detta för att behålla en naturlig dygnsrytm och skapa lugn för patienten.  

1) https://psycnet.apa.org/record/2008-12862-006 
2) https://psycnet.apa.org/record/2001-06276-003

Ljusplanera utefter Human Centric Lighting

Human Centric Lighting är belysningslösningar som möter människans visuella, biologiska och emotionella ljusbehov genom en kombination av dagsljus och elektriskt ljus. Med belysning som stöttar människans cirkadiska rytm skapas arbetsmiljöer som får människor att både sova och må bättre samt bli mer produktiva. Detta uppnås bland annat genom en kombination av olika nivåer av ljusintensitet samt olika färgtemperatur. För att få rätt dos av ljus kan vi antingen välja mycket ljus under kort tid eller mindre ljus under längre tid, från 30 minuter till 3 timmar. Från Fagerhult rekommenderar vi att börja dagen med 250 melanopiska lux i 2 timmar.

Belysning med biologisk påverkan på vår dygnsrytm kan planeras inom ramarna för alla belysningsprojekt med hjälp av faktorn Melanopic Ratio, som vi redovisar för alla våra armaturer.

1. Dag 4000 K. Naturligt ljus, helst dagsljus, har en positiv effekt på stress och ångest.
2. Kväll 3000 K. Under eftermimddagen rekommenderar vi ett varmare ljus för att följa kroppens naturliga dygnsrytmkurva. 
3. Natt 1800 K eller Amber. Låga ljusnivåer ger patienten förutsättningar till sömn och återhämtning utan att störas av ljuset under vakna perioder.

En trygg och säker arbetsplats  

Att arbeta med människor i kris kan vara en utmaning. För vårdpersonalen är vårdmiljön deras arbetsplats där ska de kunna känna sig säkra och trygga. För patienterna tar kampen med den psykiska ohälsan olika uttryck och ibland kan miljön bli kaotisk för alla inblandade.  

Alla armaturer är därför säkerhetsklassade och monterade, samt utformade, på ett sådant sätt att de enbart går att använda till sitt ursprungliga syfte, att belysa lokalen. Belysningen går att anpassa efter olika tider på dygnet och olika moment i vården till exempel undersökning, provtagning eller enskilda samtal. 

Produktförslag

Kontakta oss så pratar vi om ditt nästa projekt

Vi vet att både utmaningar och behov skiljer sig beroende på vem du är och i vilken fas av projektet du jobbar. Vår inblick i projekteringsprocessen gör det enklare för dig att göra rätt.