EN12464 heading.jpg

Belysning av arbetsplatser inomhus

Följande text är en tolkning av huvuddragen i standarden för belysning av arbetsplatser inomhus SS EN 12464-1. Eftersom standarden inte är heltäckande har Belysningsbranschen i Sverige givit ut en planeringsguide, Ljus & Rum. Den ger anvisningar om på vilket sätt standarden på bästa sätt kan tillämpas.

Arbetsplatsens belysning

Europastandarden EN 12464-1 fokuserar på belysningen av arbetsplatser inomhus.

De krav som förekommer i standarden avser i huvudsak själva arbetsområdet. Belysningen utanför arbetsområdet skall sedan anpassas till de förutsättningar som gäller inom arbetsområdet. De värden som anges avser lägsta belysningsstyrkor i drift på arbetsytan eller synobjektet. Belysningsstyrkorna avser lägsta medelvärden och är avsedda för arbete under normala förutsättningar. Belysningsstyrkorna kan justeras i nedan angivna steg om synförutsättningarna avviker från de normala.

20–30–50–75–150–200–300–500–750–1000–1500–2000–3000–5000 lx

Kraven på belysningsstyrkor bör höjas vid svåra arbetsförhållanden, vid verksamhet som kräver stor noggrannhet eller hög produktivitet, vid synobjekt med små detaljer eller låg kontrast, vid nedsatt synförmåga eller när synarbetet pågår under lång tid.

Kraven på belysningsstyrkor kan reduceras vid synobjekt med onormalt stor storlek och hög kontrast eller när synarbetet pågår under ovanligt kort tid.

Vid arbetsplatser med kontinuerligt arbete (normalt mer än två timmar) får belysningsstyrkan i drift ej underskrida 200 lx.

De rekommenderade värdena förutsätter att arbetstagarna har normalt seende. Om flera personer har någon form av defekt seende skall hänsyn tas till detta i utformning av belysningsanläggningen.

Belysning av synobjeket

Huvudprincipen är att ljuset infaller på ett sådant sätt att största möjliga kontrast uppkommer på synobjektet som kan ha en horisontal, vertikal eller lutande position. Det kan även vara av olika ytegenskaper. Normalt utgår man ofta från att arbetsobjekten är av matt struktur men i realiteten förekommer vanligtvis olika typer av reflektionsegenskaper inom alla typer av arbetsplatser.

En grundläggande förutsättning för att en god synkomfort råder vid arbetsplatsen är att arbetsobjektets läge och form i förhållande till ljusriktningen inte medför någon form av obehagsbländning eller synnedsättande bländning i form av bländande armaturer eller störande reflexer.