Optikk for intensivbelysning av gangfelt

Gate- og veibelysning har én hovedoppgave, å skape et trygt og sikkert miljø for oss mennesker. Enhver gate er et unikt prosjekt og må behandles individuelt. Det er viktig å ta hensyn til veier, gangveier og av- og påkjøringsramper, men også gangfelt må belyses på en god måte.

Belysning av gangfelt er viktig for både fotgjengere og bilister i forhold til trygghetsfølelse. Belysningen skal synliggjøre fotgjengere for bilistene men også lyse opp veien for fotgjengeren.

Det finnes to standard belysningsprinsipper ifm. gangfelt. Intensivbelysning eller forsterket belysning, hvor vi nedenfor omtaler intensivbelysning som i disse dager er det mest brukte. Det er Statens vegvesens håndbok V124 som beskriver de prinsipper som gjelder for gangfelt i Norge.

Belysning av fotgjengeren

For at en fotgjenger skal være godt synlig benyttes armaturer med asymmetrisk virkende optikk. Ved å etterstrebe en høy vertikal belysningsstyrke på personen fra samme side som bilistene kommer fra, kan man skape en sikker fotgjengerovergang ved at personen blir godt synlig for bilisten.

Kravene til slik belysning er at minste vertikale belysningsstyrke (det mørkeste punktet) i et 2m høyt tenkt plan midt i gangfeltet, på tvers av veien , skal være minst 20 lux i kjørefelt som går mot gangfeltet og minst 10 lux i kjørefelt i motsatt retning. I tillegg skal minste horisontale belysningsstyrke i gangfeltet være minst 80 lux.

Et område på hver side av gangfeltet, der fotgjengerne kommer fra, skal også være godt belyst. På høyre side i kjøreretningen skal minste vertikale belysningsstyrke i et 2 m høyt plan i 3 m forlengelse av gangfeltet være minst 10 lux.

På tilstøtende veistrekninger før og etter gangfeltet skal gjennomsnittlig luminansnivå på kjørebanen være minst 1 cd/m².

Riktig linse på rett sted

For å kunne skape belysningsløsninger til ethvert unikt prosjekt har vi linser spesielt utviklet for gangfelt. Linsene har en høy vertikal belysningsstyrke og armaturene har CLO for en effektiv installasjon.

Masteplassering

Hva gjelder plassering av master, anbefales det at masten plasseres ca. 2 – 4 m foran gangfeltet og 1,5 m – 2,5 m ut fra veikanten. Man kan eventuelt benytte utliggerarm for å kompensere for annen masteplassering. Et eksempel kan være der hvor det er brede fortau. For veier med to kjøreretninger plasseres to master diagonalt ovenfor hverandre. Det benyttes da asymmetriske armaturer med asymmetri mot høyre.

Dersom veien er bred, eller det blir for stor avstand mellom lyspunktene, kan ytterligere to master plasseres diagonalt ovenfor hverandre. Da benyttes armaturer med asymmetri mot venstre.

Dersom gangfeltet ligger på et sted hvor kjøreretningene er atskilt med trafikkøy i midten, kan mastene alternativt plasseres på øya, dersom denne ikke er spesielt utsatt for påkjørsel. Når bredden på øya er mer enn tre meter kan det være tilstrekkelig å intensivbelyse gangfeltet i kjøreretningen. Minste vertikale belysningsstyrke på øya skal da være minimum 10 lux.

 

Amaturer med linser spesielt utviklet for gangfelt