Fagerhult Belysning AS

Åpenhetsloven

Stortinget vedtok Åpenhetsloven 1. juli 2022. Åpenhetsloven er en lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Denne redegjørelsen for aktsomhetsvurderinger er utarbeidet av Fagerhult Belysning AS i henhold til åpenhetsloven § 5 og dekker perioden 01.01.23 – 31.12.23.

Formålet med Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, samt sikre allmennheten tilgang på informasjon. Forbrukertilsynet skal veilede om og føre tilsyn med loven. Du finner mer informasjon om Åpenhetsloven på Forbrukertilsynets nettside (Åpenhetsloven - Forbrukertilsynet).

Virksomhetens organisering og driftsområde

Fagerhult Belysning AS markedsfører og selger belysningsarmaturer i Norge, hovedsakelig under varemerket Fagerhult. Den norske virksomheten har avdelingskontorer på Lysaker (Hovedkontor), Tønsberg, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø.

Fagerhult Belysning AS er et heleid datterselskap av Fagerhults Belysning AB, Sverige, som inngår i Fagerhult Group. Fagerhult Group er Nordens største, og et av Europas ledende belysningskonsern. Mesteparten av produksjonen av varer som blir solgt gjennom det norske salgsselskapet er lokalisert til Fagerhults Belysning AB’s fabrikk i Sverige. Det kjøpes også inn varer fra konsernets øvrige fabrikker, samt noen eksterne.

Retningslinjer og rutiner

Vår globale tilstedeværelse krever at våre ansatte og forretningspartnere tar ansvar – for seg selv og andre. Fagerhult Group har derfor utarbeidet egne etiske retningslinjer, Code of Conduct (CoC), som omhandler våre forretningsprinsipper, menneskerettigheter og arbeidsforhold, miljø, samt oppfølging og informasjon. Alle ansatte i konsernet er forpliktet til å følge disse retningslinjene. Vi videreformidler også retningslinjene til våre forretningspartnere, og informerer dem om at vi forventer at de følger CoC.

Utover dette brukes CoC for Business Partners av Fagerhults Belysning AB, og innebærer at alle underleverandører til fabrikken må bekrefte og signere, før det blitt kjøpt noen varer fra dem. Retningslinjene omhandler blant annet menneskerettigheter og arbeidsvilkår. Målsetningen er at leverandørkjeden må bekrefte overholdelse av dette hvert år.

For mer informasjon omkring CoC henvises det til Fagerhult Group’s hjemmesider (Sustainability - Fagerhult Group).

Vi besøker våre leverandører jevnlig. De viktigste leverandørene oftere enn andre. Besøk hos leverandør er viktig for å få et innblikk i et selskaps kultur og organisasjon, og på den måten gjøre seg opp en vurdering om forholdene er i samsvar med våre etiske retningslinjer.

Fagerhults Belysning AB har nylig tatt i bruk et nytt system for overvåkning av leverandørkjeden. Systemet er pr i dag ikke fullt implementert med samtlige leverandører, men på sikt skal alle leverandører risiko vurderes og dokumentasjonen knyttet bærekrafts krav skal lagres der.

Aktsomhetsvurderinger, åpenhet knyttet til arbeidet med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er fulgt opp i flere år. Status rundt dette kan man lese om i Fagerhult Group Sustainability Report som hvert år publiseres her: Sustainability - Fagerhult Group.

Fagerhult Group oppfordrer alle våre ansatte, leverandører og forretningspartnere til å rapportere eventuelle brudd på Fagerhult Groups etiske retningslinjer og andre retningslinjer. Vi har en egen anonym varslingskanal på vår hjemmeside (Sustainability - Fagerhult Group). Her kan både ansatte og andre eksterne interessenter be om råd eller rapportere en evt bekymring.

Aktsomhetsvurderinger

Fagerhult Belysning AS har gjennomført aktsomhetsvurderinger blant våre leverandører og leverandørkjede. Hensikten er å kartlegge faktiske og potensielle negative konsekvenser for arbeidstaker – og menneskerettigheter.

Generelt anses risikoen for at selskapet forårsaker eller bidrar til brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som lav. Det samme gjelder risikoen som selskapet er direkte knyttet til gjennom leverandørkjede og forretningspartnere.

Ved utvelgelsen av selskaper til aktsomhetsvurderingene har vi valgt å foreta et skille mellom to typer leverandører; de som inngår i virksomhetens verdikjede og leverer deler til virksomhetens produkter, og de som kun leverer støttetjenester. Den siste typen leverandører kan benevnes som «forretningspartnere».

Vi har i stor grad prioritert våre aktsomhetsvurderinger av selskapene som inngår i virksomhetens verdikjede. Kriteriet for videre utvelgelse har vært størrelse på vårt samlende varekjøp gjennom året, slik at vi på den måten får kartlagt de viktigste leverandørene for oss.

Utvalgte leverandører har respondert i form av et spørreskjema. Selskapene vi har foretatt en aktsomhetsvurdering av, utgjør hele 95% av våre samlede varekjøpskostnader i regnskapsåret 2023. Dette inkluderer konserninterne selskaper, som vi enten har fått direkte svar fra gjennom spørreskjemaet, eller som uansett er pålagt å følge konsernets etiske retningslinjer CoC. Ettersom vår desidert største leverandør, Fagerhults Belysning AB, krever skriftlig bekreftelse fra sine leverandører gjennom CoC for Business Partners, innebærer dette at store deler av vår leverandørkjede også er inkludert.

På bakgrunn av dette gir det et godt grunnlag for vår redegjørelse for aktsomhetsvurderinger blant våre leverandører og leverandørkjede. I tillegg til vareleverandører har vi også foretatt en aktsomhetsvurdering av en av våre største forretningspartnere.

Aktsomhetsvurderingene har ikke avdekket noen faktiske eller potensielle negative konsekvenser. Ettersom vi ikke har avdekket noen faktiske negative konsekvenser eller risiko for negative konsekvenser, har det derfor ikke vært behov for å iverksette særskilte tiltak ut over de retningslinjer og rutiner som vi allerede har i selskapet og konsernet.

 

Les signert redegjørelse og last ned PDF

 

Har du eventuelle spørsmål knyttet til hvordan vi etterlever åpenhetsloven kan du kontakte oss på følgende e-postadresse: kundeservice@fagerhult.no

 

Denne siden ble oppdatert 31.05.2024 klokken 10.00