Environmental Product Declaration

Environmental Product Declarations (EPD) er en internasjonal standardisert form for miljødeklarasjon av produkter. EPD-en gir transparent, sikker og sammenlignbar informasjon om produktets miljøpåvirkning gjennom livssyklusen. 

Vårt mål er å hjelpe kundene våre med å ta bevisste valg ved å rapportere miljøpåvirkningen av produktene våre i EPD-er.

Målet er et lavere klimaavtrykk

For å kunne handle klokt og gå i riktig retning, er det nødvendig med kunnskap og tydelige mål. I vårt bærekraftsarbeid har vi gjennomført grundige livssyklusanalyser (LCA) for å beregne vår – og våre produkters – miljøpåvirkning i hele livssyklusen. Resultatet utgjør grunnlaget for våre høye mål og veileder oss i arbeidet fremover. Hver EPD vi rapporterer, er basert på en detaljert livssyklusanalyse.

EPD

Gjennomsiktighet i alle ledd

Et produkt med en EPD er ikke automatisk et bærekraftig produkt eller et produkt med lav miljøpåvirkning. En EPD har som mål å presentere miljøinformasjon om produktet - kunnskap og fakta som igjen kan gi ny innsikt for både produsenter og kunder. Med de ulike modulene A1-C4 får vi verdifull innsikt som gjør det mulig å fokusere på de områdene som påvirker fotavtrykket mest.

Våre EPD-er er opprettet i henhold til ISO 14025, noe som gjør dem sammenlignbare med andre EPD-er av tilsvarende produkter. Alle deklarasjoner er kontrollert av uavhengig tredjepart for å sikre gjennomsiktighet for dokumentasjon av miljøpåvirkningen gjennom hele livssyklusen. En EPD er vanligvis gyldig i fem år hvis ikke det er store endringer i produksjonsmetodene. 

epd_schema_v6.png

EPD

Sammenligning av ulike EPDer

Alle EPD-er er utviklet i henhold til standardiseringsskjemaer, noe som betyr at alle moduler skal inneholde samme type informasjon. Produksjonen av data som brukes til analysen, kan imidlertid variere, og ulike antakelser og begrensninger kan ha blitt gjort fra forskjellige produsenter. Hvilke antakelser som er foretatt for hver modul, er alltid beskrevet i EPD-en. Fra og med modul A4 gjøres antagelser som at transportavstander er basert på salgshistorikk, bruk av for eksempel svensk energimiks eller at forventet levetid er basert på Lighting Europe.

Vi regner alltid med driveren

Uten driveren vil ikke produktene våre virke, derfor synes vi det er viktig at den alltid er inkludert i beregningene. Beregninger med eller uten driver kan gi store forskjeller i resultater, men inkludering er ikke et krav i EPD-standarden.

Vanlige spørsmål og svar

 

I henhold til EPD-standarden er det mulig å presentere flere produkter i samme EPD, men der det kan skille +50 % til -50 % i miljøpåvirkning. Hvilke produkter som inngår i en EPD er alltid beskrevet i den generelle informasjonen og hvor stor variasjonen er i GWP – Fossil A1-A3. For eksempel inkluderer vår EPD for Pleiad G4 også Pleiad G4 125, Pleiad G4 165 og Pleiad G4 205, der de stort sett bare varierer i størrelse.

CO2e står for karbondioksidekvivalenter. Dette er en viktig faktor for å kunne sammenligne utslipp av ulike klimagasser etter deres potensial for global oppvarming. Ved hjelp av gassenes GWP kan de omdannes til karbondioksidekvivalenter. For eksempel bidrar metan 28 ganger mer til drivhuseffekten enn karbondioksid. Et metanutslipp på 1 tonn tilsvarer dermed 28 tonn karbondioksid.

Miljøpåvirkningskategorier skrives ut på en vitenskapelig måte for å skrive ut tall, det vil si å presentere et tall i eksponentiell notasjon og erstatte en del av tallet med E+n, der E (som står for eksponent) multipliserer det forrige tallet med 10 til n-te eksponent. Dette er en måte å unngå mange desimaler i en tabell på. En indikator med pluss foran, for eksempel +1,26E1, betyr en negativ klimapåvirkning.

  • Tallet 1,26E1 er utskrevet 12,6.
  • Tallet 4,84E‐1 er utskrevet 0,484.
  • Tallet 6,68E0 er utskrevet 6,68.

GWP betyr Global Warming Potential, oppvarmingspotensial i klimaspørsmål nevnes ofte GWP som en faktor, uttrykt i CO2e, som betyr at alle klimagasser er omdannet til en tilsvarende mengde karbondioksid (CO2). I resultattabellen i EPD er GWP – Fossil den som er mest sammenlignbar mellom ulike produkter. GWP Total er indikatoren som ser på hele livssyklusen til produktet.

Cradle to Gate (vugge til port) er verdiene fra et produkts tre første stadier av livssyklusen, A1-A3. Dette inkluderer råvareutvinning (A1), transport til fabrikk (A2) og produksjon (A3). Dette er den delen av livssyklusen som har minst antakelser, og som dermed er lettest å sammenligne mellom ulike produkter eller leverandører. Når man sammenligner A1-A3 mellom ulike produkter, bør man se på GWP Fossil.

Cradle to Grave (vugge til grav) betyr at alle stadier av et produkts livssyklus er inkludert, fra råvareutvinning (A1) til endelig avfallshåndtering (C4). Jo lenger man kommer i et produkts livssyklus, jo flere antakelser har man gjort. For eksempel kan bruksfasen være misvisende avhengig av hvor i verden produktet skal brukes, da forskjellige energiblandinger gir forskjellige resultater. Når man sammenligner A1-C4 mellom ulike produkter, bør man se på GWP Total.

Her finner du våre EPD-er

Du finner de tilgjengelige EPD-ene under nedlastinger, i vår produktfiltrering eller på de respektive produktsidene.

Finn produkter med EPD