Selvtest – NEK-EN 62034 – autotest IV

Standarden NEK-EN 62034 angir minstekrav til hvordan et automatisk testsystem skal fungere. Selvtestsystemet Autotest IV, som vi kan tilby i de fleste produkter, oppfyller kravene i denne standarden.

Autotest IV-systemet bygger på desentralisert intelligens, dvs. nødlysenhetene i systemet fungerer helt uavhengig av så vel hverandre som av et sentralt overvåkende system.

Automatiske tester som utføres kontrollerer at:

  • Tilkoblet nettspenning finnes.
  • Batteriet er koblet til elektronikkenheten.
  • Batteriet har tilstrekkelig kapasitet.
  • Ladingen av batteriet fungerer.
  • Lyskilden for nødlysdrift er hel.
  • Elektronikkdelen fungerer som den skal og at selve nødlyskretsen er intakt.

Installasjonstest

Autotest IV utfører automatisk denne testen så snart systemet er koblet til nettet og batteriet er fulladet, hvilket skjer etter 24 timer. Ved testen settes anlegget i nødlysdrift i dets fulle angitte driftstid, dvs. 1 alt. 3 timer avhengig av produktvalg. Deretter gjenopplades batteriet i 24 timer. Når så denne prosessen er gjennomført og ingen feil er indikert, kan anlegget anses som satt i drift.

Månedstest

Hver måned utføres en kortere funksjonstest. Denne testen varer i 30 sekunder.

Årlig test

Den årlige testen utføres som installasjonstesten. Det er ved denne testen man normalt oppdager eventuelle behov for vedlikehold av nødlysanlegget.

Visning av status – indikatordiode

Nødlysproduktene er utstyrt med en tofarget lysdiode som avhengig av aktuell status veksler mellom hhv. grønt og rødt lys. Lysdioden indikerer status i henhold til tabell. Indikasjon av feil skjer også viaet innebygd akustisk signal hvert 35. minutt (utkoblet ved DALI-tilkobling).

Tilbakestilling – reset av selvtestsystem

fagerhult_aterstallning_sjalvtestsystem

Nødlysproduktene er utstyrt med en tofarget lysdiode som avhengig av aktuell status veksler mellom hhv. grønt og rødt lys. Lysdioden indikerer status i henhold til tabell. Indikasjon av feil skjer også via et innebygd akustisk signal hvert 35. minutt (utkoblet ved DALI-tilkobling). Hvis systemet dessuten bygger på bruk av potensialfri kontakt eller DALI-kommunikasjon, fås det også en alarm i det overvåkende systemet. Feilindikering blir værende til feilen er utbedret.

Når feilen er utbedret, må testsystemet tilbakestilles til normalstilling ved at nettspenningen brytes to ganger i løpet av fem sekunder. Deretter skjer det automatisk en kort funksjonstest. Systemet kan selvfølgelig også tilbakestilles via en DALI-kommando, og da skal ikke nettet brytes.

Autotest IV tilbys i to ulike versjoner:

Enveiskommunikasjon – potensialfri kontakt

Mulighet for å koble til et eksternt overvåkingssystem via en potensialfri alarmkontakt.

Toveiskommunikasjon – DALI

Kommunikasjon via DALI-protokoll. Systemet kobles enten til et separat DALI-panel (eksempelvis e-touchBOX), til en sentral PC koblet til e-touchPANEL eller til et større system (eksempelvis winDIM@net).

Hver nødlysarmatur får i et DALI-system en egen unik adresse, hvilket innebærer at man enkelt kan identifisere/navngi en tilkoblet enhet. Man kan også gruppere tilkoblede enheter, hvilket muliggjør at en selektert test av visse nødlysarmaturer, eksempelvis i en spesiell korridor, kan utføres. Bygget behøver ikke i slike tilfeller å være tømt i forbindelse med testen.

DALI-systemet kommuniserer toveis, hvilket innebærer, i motsetning til system bygd opp på potensialfri kontakt, at feilårsaken synes i det overvåkende systemet. Det går også an å initiere funksjonstest via DALI samt tilbakestille testsystemet. Tester gjennomføres etter egen innebygd kalender i nødlysenhetene eller til tidspunkter som angis i det overvåkende systemet.

Overvåkingssystem utkoblet – ikke tilkoblet

Legg merke til at nødlysenhetene ment for ekstern overvåking via potensialfri kontakt eller via DALI ikke er avhengig av at et overvåkende system tilkobles eller fungerer. Nødvendige tester gjennomføres likevel etter nødlysaggregatets egen innebygde kalender. Dette gjelder også for DALI-versjon.

fagerhult_kopplingsschema_nodljusbelysning

Generelt koblingsskjema for nødlysbelysning

  1. Nødlysarmatur som fungerer som en vanlig tent/slukket armatur i normal drift og for nødbelysning i nøddrift.
  2. emLED-s5 som drives kun i nøddrift.
  3. Henvisningsskilt for kontinuerlig drift.