Selvtest – DS/EN 62034 – autotest IV

Standarden DS/EN 62034 angiver minimumskravet til hvordan et automatiskt testsystem skal fungere. Selvtestsystemet Autotest IV, som vi kan tilbyde i flere produkter, lever op til kravene i denne standard.

Autotest IV-systemet bygger på en decentraliseret intelligens, dvs. nødlysenhederne i systemet fungerer helt uafhængig af både hinanden og et centralt overvågningssystem. 

Automatisk test kontrollerer at:

  • Der er tilsluttet netspænding. 
  • Batteriet er tilsluttet til elektronikenheden.
  • Batteriet har tilstrækkelig kapacitet.
  • Batteriopladningen fungerer.
  • Lyskilden til nødlysdrift er intakt.
  • Elektronikdelen fuldt funktionsdygtig og at selve nødlyskredsen er intakt.

Installationstest

Autotest IV udfører automatisk denne test så snart systemet tilsluttes nettet og batteriet er fuldt opladet, hvilket sker efter 24 timer. Ved testen bliver anlægget sat i nøddrift i den angivne tid dvs. 1 alt. 3 timer alt efter produktvalg. Derefter genoplades batteriet i 24 timer. Når denne procedure er gennemført og der ikke er registreret fejl kan anlægget betragtes som sat i drift. 

Månedlig test

Hver måned udføres en kortere funktionstest. Denne test varer i 30 sekunder.

Årlig test

Den årlige test udføres som installationstesten. Det er normalt ved denne test man opdager om der er behov for vedligeholdelse af nødlysanlægget. 

Status visning – indikeringsdiode

Nødlysproduktee er forsynet med en tofarvet lysdiode som afhængig af aktuel status veksler mellem grønt resp. rødt lys. Lysdioden indikerer statusi henhold til tabel. Indikering af fejl sker også via et indbygget akustisk signal hver 35. minut (er koblet til ur ved DALI-tilslutning).

Genindstilling – reset af selvtestsystem

fagerhult_aterstallning_sjalvtestsystem

Nødlysproduktet er forsynet med en tofarvet lysdiode som afhængig af aktuel status veksler mellem grønt resp. rødt lys. Lysdioden indikerer status som vist i tabel. Indikering af fejl sker også via et indbygget akustisk signal hvert 35. minut (er koblet til ur ved DALI-tilslutning). Bygger systemet desuden på anvendelse af potentialfri kontakt eller DALI-kommunikation fås også en alarm i det overvågende system. Fejlindikering bliver stående indtil fejlen er rettet.  

Når fejlen er rettet skal testsystemet genindstilles til normal indstilling ved at netspændingen afbrydes indenfor 5 sekunder. Derefter vil der automatisk køre en kort funktionstest. Systemet kna genindstilles via en DALI kommando og da skal netspændingen ikke afbrydes. 

Autotest IV fås i to forskellige versioner:

Envejskommunikation – potentialfri kontakt

Muligt at tilslutte en potentialfri alarmkontakt til et eksternt overvågningssystem.

Tovejskommunikation – DALI

Kommunikation via DALI-protokol. Systemet tilsluttes enten til et separat DALI-panel (eksempelvis e-touchBOX), til en central PC der er koblet op mod e-touchPANEL eller til et større system (eksempelvis winDIM@net).

Hvert nødlysarmatur i et DALI-system får sin egen unikke adresse hvilket indebærer at man enkelt kan identificere/navngive en tilsluttet enhed. Man kan også gruppere de tilsluttede enheder hvilket muliggør en selekteret test af visse nødlysarmaturer, eksempelvis alle i en speciel korridor, kan udføres. I sådanne tilfælde behøver bygningen ikke være rømmet i forbindelse med testen. 

DALI-systemet har tovejs kommunikation hvilket betyder, til forskel fra et system der er opbygget på potentialfri kontakter, at årsagen til fejlen kan ses i overvågningen. Du kan også initiere en funktionstest via DALI samt genindstille testsystemet. Tester gennemføres efter en indbygget kalender i nødlysenhederne eller ved tidspunkter der er opgivet i det overvågende system. 

Overvågningssystem koblet ud - ikke tilsluttet

Bemærk at nødlysenheder der er beregnet til ekstern overvågning via potentialfri kontakt eller via DALI ikke er afhængig af at et overvågningssystem er tilsluttet eller fungerer. De nødvendige tests gennemføres alligevel efter nødlysenhedens egen indbyggede kalender. Dette gælder også for DALI-versionen.

fagerhult_kopplingsschema_nodljusbelysning

Generelt koblingsskema for nødbelysning. 

  1. Nødlysarmatur som fungerer som et almindeligt tænd/sluk armatur i  normaldrift og for nødbelysning i nøddrift. 
  2. emLED-s3 som udelukkende drives i nøddrift. 
  3. Henvisningsskilt for en kontinuerlig drift.