Privacybeleid


1. Verwerkingsverantwoordelijke & contactgegevens

1.1 Een korte introductie

Fagerhult waarborgt altijd uw privacy en begrijpt hoe belangrijk het is om correct met uw persoonsgegevens om te gaan. Hieronder vindt u informatie over waarom en hoe we persoonsgegevens verzamelen en hoe deze worden gebruikt en opgeslagen.

1.2 Verwerkingsverantwoordelijke

Tenzij hieronder anders vermeld, is Fagerhults Belysning AB (556321-8659), (hierna "Fagerhult", "wij", "ons" of "het bedrijf") de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met dit privacybeleid.

Als u contact hebt met een van onze verkoopbedrijven, is dat bedrijf de verwerkingsverantwoordelijke voor zijn verwerking van persoonsgegevens. Informatie en contactgegevens van alle verkoopbedrijven vindt u op  https://www.fagerhult.com/Contact/.

1.3 Neem contact met ons op als u uw rechten wilt uitoefenen of vragen hebt over gegevensbescherming

U bent van harte welkom om contact met ons of het betreffende verkoopbedrijf op te nemen als u uw rechten wilt uitoefenen of vragen hebt over privacy en gegevensbescherming:

Fagerhults Belysning AB
556 80 Habo
Zweden
Telefoon: +46 36 10 85 00
E-mail: info@fagerhult.se

Als u opmerkingen hebt over onze verwerking of niet tevreden bent met het antwoord dat u hebt ontvangen, hebt u het recht om, volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming, klachten over onze verwerking van uw persoonsgegevens in te dienen bij de relevante toezichthoudende autoriteit (in Zweden is dat Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)).

Contactgegevens van IMY:
Integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114
104 20 Stockholm, Zweden
Telefoon: 08-657 61 00
E-mail: imy@imy.se

Meer informatie over de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming is te vinden op www.imy.se/en/.

Contactpersoon in Nederland
Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG
Tel: +31 0-8888 500
Fax: +31 0-8888 501
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Contactpersoon in België
Autorité de protection des données (APD) / Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
Rue de la Presse 35, 1000 Brussels / Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel: +32 (0)2 274 48 00
contact@apd-gba.be

2. Uw rechten

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken, hebt u als betrokkene bepaalde rechten.

Deze rechten vindt u in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en worden hieronder uiteengezet. Neem, om een van uw rechten uit te oefenen, contact met ons op via e-mail info@fagerhult.se of neem rechtstreeks contact op met het betreffende verkoopbedrijf.

U hebt ook het recht om opmerkingen of klachten in te dienen bij de relevante toezichthoudende autoriteit (in Zweden is dat Integritetsskyddsmyndigheten).

Wanneer u uw rechten wilt uitoefenen, is ons uitgangspunt het inwilligen van uw verzoek en uiterlijk binnen een maand nadat u contact met ons hebt opgenomen, naar u terug te koppelen. De afhandeling kan tot drie maanden duren als het volume of de complexiteit van de zaak dit vereist. In dat geval laten we u dat weten. Wij zullen altijd schriftelijk op uw verzoek reageren.

Afhankelijk van de wettelijke basis waarop we onze afhandeling baseren en het doel van de afhandeling, kunnen er uitzonderingen of beperkingen zijn op uw mogelijkheden om uw rechten uit te oefenen.

Als het verzoek duidelijk onredelijk of ongegrond is, vooral indien dat herhaaldelijk wordt gedaan, kunnen we een vergoeding in rekening brengen of weigeren aan het verzoek te voldoen. In dat geval moeten wij kunnen aantonen dat het verzoek duidelijk ongegrond of onredelijk is.

2.1 Informatie

U hebt het recht om informatie te ontvangen over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken.

Meer informatie over het recht op informatie vindt u op de website van IMY.

2.2 Inzage in uw persoonsgegevens, registeruittreksel

U hebt het recht om bij ons bevestiging te vragen van de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken en om in een dergelijk geval om inzage te vragen in de persoonsgegevens die wij van u verwerken, een zogenaamd registeruittreksel.

Meer informatie over het recht op inzage vindt u op de website van IMY.

2.3 Verzoek om uw gegevens te laten verwijderen

U hebt het recht te verlangen dat uw gegevens worden verwijderd. Bij een dergelijk verzoek verwijderen wij gegevens waarvan de verwerking niet langer nodig is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. We verwijderen uw gegevens ook als u uw toestemming voor verwerking intrekt. In bepaalde gevallen zijn wij niet in de gelegenheid om uw persoonsgegevens te verwijderen. De reden daarvoor is dat verwerking van de gegevens ofwel nog steeds nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, dat ons belang om de gegevens te blijven verwerken zwaarder weegt dan uw belang om ze te laten verwijderen, of omdat er wettelijke vereisten zijn om ze te bewaren.

Meer informatie over het recht op verwijderen vindt u op de website van IMY.

2.4 Verzoek om de verwerking in bepaalde omstandigheden te beperken

U hebt het recht te verlangen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden beperken.

De mogelijkheid van beperking is van toepassing indien:

a) betrokkene de juistheid van de persoonsgegevens betwist;

b) de verwerking onrechtmatig is en betrokkene zich verzet tegen het verwijderen van de gegevens en in plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik ervan;

c) de verwerkingsverantwoordelijke de gegevens niet langer nodig heeft, maar betrokkene de gegevens nodig heeft voor het vaststellen, uitoefenen of onderbouwen van rechtsvorderingen; of

d) betrokkene bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, in afwachting van de verificatie of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan de gerechtvaardigde gronden van betrokkene.

Meer informatie over het recht om beperking van de verwerking te verlangen vindt u op de website van IMY.

2.5 Verzoek om het recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht te verlangen dat u de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gangbaar en machinaal leesbaar formaat ontvangt en u hebt het recht om deze gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Meer informatie over het recht op gegevensoverdraagbaarheid vindt u op de website van IMY.

2.6 Verzoek om correctie van onjuiste gegevens

U hebt het recht om de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben zonder onnodig uitstel te corrigeren. Afhankelijk van het doel van de verwerking hebt u ook het recht om onvolledige persoonsgegevens aan te vullen.

Meer informatie over het recht om correctie te verlangen vindt u op de website van IMY.

2.7 Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking

U hebt het recht om vanwege redenen die verband houden met uw specifieke situatie en op basis van artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG, gerechtvaardigd belang, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Het recht van bezwaar geldt onder meer voor verwerking waarbij er sprake is van profilering.

Meer informatie over het recht van bezwaar tegen verwerking vindt u op de website van IMY.

2.8 Recht om bezwaar te maken tegen beslissingen die uitsluitend gebaseerd zijn op geautomatiseerde verwerking

U hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, en die juridische of daarmee vergelijkbare ingrijpende gevolgen voor u heeft.

Meer informatie over het recht van bezwaar tegen beslissingen die uitsluitend gebaseerd zijn op geautomatiseerde verwerking vindt u op de website van IMY.

3. Welke persoonsgegevens verzamelen we, waarvoor worden ze gebruikt en wat is daarvoor de wettelijke grondslag

In deze paragraaf informeren wij u over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken. De informatie is onderverdeeld in verschillende categorieën, zodat u gemakkelijker kunt vinden wat op u van toepassing is.

3.1 Klanten

Fagerhult verzamelt op vrijwillige basis gegevens over vertegenwoordigers van bestaande en potentiële klanten. Wij verwerken persoonsgegevens in ons CRM/Businesssysteem om relaties op te bouwen, verkoop te bedrijven en aangepaste direct marketing uit te voeren.

Deze informatie wordt gebruikt om met u in contact te komen en u te informeren over nieuws op de website, nieuwe producten en diensten van het bedrijf en om een efficiënte en persoonlijke klantenondersteuning te bieden. Voorbeelden van toepassingsgebieden voor de vergaarde informatie zijn:

• U te vragen of u op vrijwillige basis mee wilt doen aan onderzoeken over producten, diensten, nieuws en klantenontmoetingen.
• U content, diensten, instructies en een gepersonaliseerde ervaring aan te bieden, die is gebaseerd op persoonlijke informatie. Denk aan taalinstelling, postcode, land en andere content of andere voorkeuren die u als klant hebt aangegeven.
• U een gratis nieuwsbrief, updates en gerichte informatie aan te bieden.

De verwerkte persoonsgegevens zijn naam, telefoonnummer, e-mailadres en indien van toepassing uw titel en het bedrijf waar u in dienst bent. De verwerking van uw persoonsgegevens die gerelateerd zijn aan uw beroep, is gebaseerd op ons gerechtvaardigd zakelijk belang.

3.2 Leveranciers

Fagerhult verwerkt ook gegevens over u als u bestaande of potentiële leveranciers vertegenwoordigt. Deze informatie wordt verwerkt om bestaande zakelijke relaties te creëren of te beheren. De hier verwerkte persoonsgegevens zijn de naam, het telefoonnummer, het e-mailadres, de titel en het bedrijf waar u in dienst bent.

De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens is ons gerechtvaardigd belang.

3.3 Bezoekers van de website van Fagerhult

Wij hebben onze webservices ontwikkeld om te informeren over nieuws, producten te vermarkten en documentatie en programma's eenvoudig toegankelijk te maken. Persoonsgegevens die worden verzameld, worden gebruikt ter ondersteuning van de ontwikkeling van de websites, producten en diensten van het bedrijf. We gebruiken ook cookies op onze websites. Cookies zijn kleine tekstbestanden met informatie die op uw computer of een ander apparaat wordt opgeslagen wanneer u een website bezoekt en die gebruikt wordt om de gebruikerservaring te verbeteren en de website te optimaliseren. Sommige cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website, terwijl andere worden gebruikt om u als bezoeker een goede ervaring te geven, bijvoorbeeld om te onthouden welke documenten u in een documentenverzameling hebt (functionele cookies). Analytische cookies worden gebruikt om bezoekersstatistieken en -patronen voor onze websites samen te stellen en om onze marketing aan te kunnen passen.  De informatie die via cookies wordt verzameld, omvat ook het IP-nummer van uw computer.

Ons gebruik van cookies in het geval van niet-essentiële cookies is gebaseerd op de wettelijke grondslag toestemming. U kunt uw cookie-instellingen op elk gewenst moment wijzigen als u toestemming voor functionele of analytische cookies wilt verlenen of intrekken. Zie voor meer informatie over ons cookiegebruik, ons afzonderlijke Cookiebeleid.

3.4 Abonnee van nieuwsbrieven

Bij de registratie voor onze nieuwsbrief verzamelen we naam en e-mailadres, die we vervolgens alleen gebruiken om het verzenden van de nieuwsbrieven te beheren. De rechtsgrond voor onze verwerking van de persoonsgegevens die u verstrekt bij het registreren voor nieuwsbrieven is toestemming. U hebt het recht om te allen tijde uw toestemming in te trekken door u van deze mailinglijst af te melden. Er is een afmeldoptie in elke nieuwsbrief die we versturen - onderaan de e-mail.

3.5 Fagerhult op sociale media

Op de sociale media-accounts van Fagerhult vindt u onder andere nieuws, inspiratie en vacatures.

De belangrijkste verantwoordelijken voor beheer, modereren en publiceren op onze accounts met Fagerhult als afzender zijn:

• Marketingmanagers voor de desbetreffende regio
• De marketingafdeling van Fagerhults Belysning AB
• De HR-afdeling van Fagerhult, ook in samenwerking met onze partner Jobylon
• Contactpersonen bij de verkoopbedrijven in elke regio

Met sociale media bedoelen we bijvoorbeeld:

• Facebook
• Instagram
• YouTube/Vimeo
• LinkedIn
• Twitter
• blogs en discussiefora

U hebt de mogelijkheid om vragen te stellen over onze producten, dealers en diverse kantoren op deze pagina’s. Houd er rekening mee dat uw berichten op onze website geen aanstoot mogen geven of beledigend mogen zijn voor anderen.

De vragen worden beantwoord op werkdagen, gedurende werktijden (ca. 8-17 uur), zodra we tijd hebben.

Wij behouden ons het recht voor om aanstootgevende, niet ter zake doende en racistische berichten en opmerkingen te verwijderen.

Wanneer u met ons communiceert of contact met ons opneemt via sociale media, worden er altijd informatie en persoonsgegevens overgedragen aan derden (d.w.z. het bedrijf / de organisatie die de sociale media beheert waarvan u gebruik maakt). Zie ook paragraaf 4.

Het gebruik van sociale mediakanalen betekent dat uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen aan derden die zich in een derde land (VS) bevinden. Zie ook paragraaf 6.

3.6 Verwerking anderszins van persoonsgegevens (contactformulier, evenement & webinar (Zoom)

Bij overig contact, zoals via het contactformulier op de website, verzamelen wij uw naam, e-mailadres en, als u ervoor kiest om dit in te voeren, uw telefoonnummer, bij welk bedrijf u in dienst bent en andere informatie die u aan ons verstrekt. We doen dit om met relevante informatie bij u terug te kunnen komen en uw eventuele vragen kunnen beantwoorden.

Bij aanmelden voor en beheren van evenementen verzamelen we deelnemersinformatie zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijfsnaam, titel, interessegebied en, indien van toepassing, informatie over leeftijd en betaling. We kunnen ook informatie over uw voedingsvoorkeuren verwerken.

Bij aanmelden voor en beheren van een webinar (dat plaatsvindt via Zoom) verzamelen wij deelnemersinformatie zoals naam, e-mailadres, land en organisatie.

De rechtsgrond voor onze verwerking van persoonsgegevens die u verstrekt door formulieren in te vullen op de website om zo met ons in contact te komen en door aanmelding voor onze evenementen en webinars, is ons legitieme belang om met u te communiceren en eventuele vragen te beantwoorden.

4. Wie heeft inzage in de informatie

De informatie die aan Fagerhult wordt verstrekt, wordt gebruikt door Fagerhult of vertegenwoordigers van Fagerhult en wordt gedeeld binnen het concern. Bovendien kunnen de persoonsgegevens in overeenstemming met wat wettelijk is voorgeschreven worden overlegd aan autoriteiten en overgedragen aan partners die ondersteunende diensten leveren aan het bedrijf (systeemleveranciers), onder andere voor marketing-, financiële en IT-diensten. Als een dergelijke overdracht van informatie plaatsvindt aan iemand die uw persoonsgegevens namens Fagerhult verwerkt (een zogenaamde gegevensverwerker), geven wij instructies over hoe de ontvangende partij de persoonsgegevens moet verwerken en over vertrouwelijkheid. Als uw persoonsgegevens worden gedeeld met een bedrijf dat zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke is, is het privacybeleid van het ontvangende bedrijf van toepassing.

Veiligheid

Fagerhult beseft dat het een voorrecht is om u als klant te hebben en wil graag uw persoonsgegevens beschermen zoals hierboven beschreven. Wij doen er dus alles aan om uw privacy te beschermen. We gebruiken beveiligde verbindingen met SSL ter bescherming van de informatie tijdens de overdracht van uw browser aan Fagerhult. Wij hebben ook interne beveiligingsmaatregelen om de inzage in databases die identificeerbare persoonsgegevens bevatten, te beperken.

Sociale media

Wanneer u met ons communiceert of contact met ons opneemt via sociale media, bijvoorbeeld Facebook of Instagram, worden er altijd informatie en persoonsgegevens overgedragen aan derden (d.w.z. het bedrijf / de organisatie die de sociale media beheert waarvan u gebruik maakt).

Het gebruik van sociale mediakanalen betekent dat uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen aan derden die zich in een derde land (VS) bevinden. Zie ook paragraaf 6.

5. Opslag en verwijdering

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan het doel vereist. Dit is afhankelijk van het betreffende onderwerp, zoals vragen over specifieke producten of klachten. Als u in dienst bent bij een van onze klanten of leveranciers, worden uw persoonsgegevens bijvoorbeeld bewaard zolang onze klant- of leveranciersrelatie met uw werkgever blijft bestaan, en daarna de periode die vereist of toegestaan is volgens de te allen tijde toepasselijke wetgeving en praktijk. Als u uw dienstverband met onze klant of leverancier beëindigt, zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen wanneer wij hierover informatie van u of uw werkgever ontvangen. Voor het overige worden uw persoonsgegevens verwijderd in overeenstemming met ons verwijderingsbeleid. Als uw persoonsgegevens als referentie in factuurdocumenten worden aangetroffen, worden deze volgens de Boekhoudwet zeven jaar bewaard.

Voor wat betreft onze webinars bewaren we uw persoonsgegevens tot 12 maanden na afloop van het webinar om follow-up van uw deelname te kunnen geven, om de inhoud te evalueren, om te communiceren met bestaande of potentiële klanten en leveranciers en om toekomstige webinars te plannen. Voor onze fysieke evenementen verwijderen we betalingsinformatie en andere informatie die we als gevoelige informatie beschouwen 14 dagen na afloop van het evenement. Eventuele informatie over voedselvoorkeuren en allergieën wordt twee dagen na afloop van het evenement verwijderd.

6. Overdracht van persoonsgegevens buiten de EU/EER

Fagerhult en onze gegevensverwerkers streven ernaar geen gegevens over te dragen aan een land of bedrijf buiten de EU/EER (derde landen). Maar we gebruiken wel cookies van derden op onze website. Het gebruik van cookies van derden betekent dat uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen aan derden die zich in een derde land (bijv. de VS) bevinden. U hebt de mogelijkheid om zelf het gebruik van cookies te beperken. Meer informatie hierover vindt u in ons Cookiebeleid.

Hoewel wij ernaar streven om de persoonsgegevens binnen de EU/EER te verwerken, kunnen deze in sommige gevallen worden doorgegeven aan derde landen wanneer bijvoorbeeld een IT-leverancier met wie wij een overeenkomst hebben gesloten de gegevens buiten de EU/EER moet verwerken om zijn dienst te kunnen verlenen (bijvoorbeeld via een groepsonderneming in de VS). Als persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land, zal Fagerhult altijd passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Deze passende beveiligingsmaatregelen kunnen het volgende omvatten:

- dat we verzekeren dat de Europese Commissie heeft besloten dat het land waaraan de persoonsgegevens worden doorgegeven een passend beveiligingsniveau realiseert, dat overeenkomt met het beveiligingsniveau dat door de AVG wordt gewaarborgd.

- dat we de standaardclausules van de Europese Commissie overeenkomen met de ontvanger van de persoonsgegevens in derde landen. Wanneer er persoonsgegevens worden doorgegeven aan derde landen op basis van de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie, beoordelen wij of er wetgeving is in het ontvangende land die van invloed is op de bescherming van uw persoonsgegevens. Indien nodig nemen wij speciale technische en organisatorische maatregelen, zodat de bescherming van uw gegevens behouden blijft bij de overdracht aan het betreffende land buiten de EU/EER. Vanwege bijvoorbeeld de Amerikaanse veiligheidswetgeving bestaat er echter een zeker risico dat Amerikaanse autoriteiten ter bestrijding van misdaad of ter bescherming van de nationale veiligheid inzage krijgen in persoonsgegevens die aan de VS worden overgedragen, ondanks het feit dat we technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen.

Neem contact met ons op voor meer informatie over de mogelijke overdracht aan derde landen en voor verzoeken om een kopie van de beveiligingsmaatregelen. Contactgegevens vindt u in paragraaf 1.3 hierboven.

7. Wijzigingen in dit privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid voor zover we dit nodig achten op basis van het wijzigen van onze verwerking van persoonsgegevens en om te voldoen aan nieuwe wettelijke vereisten, interpretaties van wettelijke vereisten, technische vereisten of om problemen of storingen te verhelpen. Als de verwerking van persoonsgegevens echter is geregeld in een overeenkomst met de klant, dan zijn de contractuele bepalingen van toepassing totdat deze zijn gewijzigd, tenzij dit onverenigbaar is met wetgeving of andere juridisch bindende bepalingen. Als er zich grote wijzigingen voordoen in de wijze waarop we persoonsgegevens verwerken, wordt u hiervan persoonlijk op de hoogte gesteld. De laatste versie van het privacybeleid is altijd beschikbaar op onze website.

 

Deze pagina is bijgewerkt op 30-11-2022 om 18:00 uur

 

­