fagerhult_ljusmatning.jpg

Ljusmätning

Armaturens ljusfördelning mäts i flera C-plan runt armaturen, minst var 15:e grad runt armaturen. Första mätplanet (C=0°) är planet parallellt med lampornas längdaxel. γ-vinklarna mäts i flera vinklar, minst var 5:e grad (se figur).

Ljusfördelningskurva

fagerhult_polardiagram_2

Asymmetrisk Med ljusstyrkans max­vinkel 25° ger ett 28 W lysrör ca 580 cd/klm.

fagerhult_polardiagram_1

Symmetrisk Ett 28 W lysrör (2600 lm) ger i riktning rakt nedåt ca 375 cd/klm.

Ljusfördelningskurvan är en i ett polärdiagram inritad kurva. Den anger armaturens ljusstyrka i olika riktningar som funktion av synvinkeln i ett eller flera plan. Den visas oftast med en heldragen linje som visar ljusfördelningen vinkelrätt mot ljuskällans längdaxel och med streckad linje som visar ljusfördelningen i längdaxelns riktning.

Ljusfördelnings-kurvornas värden är skalade att motsvara 1000 lm från ljuskällan (cd/1000 lm, cd/klm). Därför kan oftast armaturer med olika effekter redovisas med ett gemensamt polärdiagram.

Isoluxdiagram

fagerhult_isoluxdiagramDiagrammet visar ett med kurvor (eller skalor) begränsat område, innanför vilket den horisontella belysningsstyrkan överskrider kurvans lxvärde. Armaturernas placering är vanligtvis införda.

Alternativt kan isoluxdiagrammet framställas som ett 3D-diagram, vilket är bäst lämpat för att åskådliggöra belysningsanläggningens jämnhet. I lokalens planritning kan även beräkningspunkternas belysningsstyrkevärden införas, och resultaten erhålles i tabellformat. Från DIALux kan resultaten fås i samtliga ovannämnda former.

Applikationsområde