Högre omfältsljus ger bättre studieresultat

Att ljus får människan att må bra hör till livets självklarheter. Ljuset påverkar oss inte bara visuellt, utan också biologiskt och emotionellt. Ny forskning visar att bra belysning faktiskt ökar arbetsglädjen i skolan.

Resultaten av en studie som gjorts av Lunds Universitet och London City University visar att människokroppens egen dygnsklocka, produktionen av melatonin och kortisol påverkas i miljöer där ljusnivån är tillräckligt hög och där det finns rätt balans mellan direkt och indirekt ljus.

Detta är ett genombrott. För första gången kan vi tydligt se hur ljuset kan påverka elevernas prestationsförmåga, vakenhet och koncentration, säger Tommy Govén forskningschef på Fagerhult, som medverkat i studien tillsammans med universitetsinstitutionerna i Lund och London.

Ökat omfältsljus

Studien genomfördes under ett läsår i en London där fyra separata klasser, sammanlagt 56 elever i 9-årsåldern observerades. Samtliga klassrum utrustades med ny belysning, men bara i två av klassrummen installerades omfältsljus. Istället för den vanligt förekommande belysningsstyrkan kring 100 lux i omfältet användes drygt 300 lux med ett nytt belysningssystem.

Förbättrade elevprestationer

När nu resultaten sammanställts under hösten 2011 är resultaten tydliga. Eleverna presterade bättre skolresultat i de tre ämnena som undersöktes, matematik, läsning och skrivning, framförallt under den mörka delen av året, perioden oktober – januari. Eleverna visade på en ökad vakenhet på morgonen med lägre sömnhormoner (melatonin) under den mörka delen av året. Eleverna visade en ökad aktivitet på morgonen med högre stresshormoner (kortisol) under hela skolåret. Eleverna visade även på en tendens att må bättre under hela skolåret.

Den konkret slutsats är att de allra flesta klassrum i våra skolor har för låga belysningsstyrkor i omfältet, satt i relation till vad som faktiskt krävs för att eleverna ska må och prestera bättre. Ett tak- och väggljus om 100 lux är i dag det vanliga i många skolor, säger Tommy Govén.

Styrsystem

Med insikten om omfältsljusets värde ökar också betydelsen av intelligenta styrsystem för att klara ljusbehoven utan att göra avkall på energisparande åtgårder.

Studien visar också att artificiellt ljus med en lämplig ljusfördelning kan kompensera för ett minskat dagsljustillskott inom omfältet. En positiv aspekt är också att dessa ljusnivåer faktiskt kan uppnås utan att energiförbrukningen ökar nämnvärt, förutsatt att anläggningen planeras med dagsljus- och närvarostyrning. I alla avseenden är det viktigt ut energieffektivitetssynpunkt att dagsljuset tas tillvara.

  Läs rapporten här