fagerhult_vbe_2.jpg

Ljus och hälsa

Att ljuset påverkar hur vi mår, det är självklart. Men hur går det till? Och hur kan vi använda belysningen för att skapa bättre miljöer för de som arbetar i vår belysning? Ny forskning visar att rätt belysning inte bara påverkar hur vi upplever att vi mår – den påverkar också våra kroppar rent biologiskt.

På näthinnan sitter tre receptorer: tappar och stavar – samt den ”tredje receptorn” som upptäcktes 2002. Den tredje receptorn kommunicerar direkt med den del av hjärnan som styr vår dygnsrytm och vår biologiska klocka. Tack vare upptäckten gick det äntligen att etablera ett samband mellan mänskligt välbefinnande och tillgången på ljus. Receptorn påverkar utsöndringen av sömnhormonet melatonin och stresshormonet kortisol.

Ljusbrist påverkar oss negativt

Melatoninproduktionen ökar vid låga ljusnivåer och i mörker (nattetid) medan kortisolproduktionen ökar vid höga ljusnivåer (dagtid). För lite ljus kan göra oss svagt deprimerade, särskilt under vinterhalvåret (SAD - Sesaonal Affective Disorder). Inom sjukvården används ljusterapi sedan länge för att minska effekterna av årstidsrelaterade sub-depressioner.

Ökat omfältsljus får oss att må bättre

Länge har både forskning och belysning inriktat sig mycket på ljusets visuella effekter – det vill säga hur bra ljuset är för synuppgiften, när man läser och arbetar. Med den nya upptäckten har vi fått ett ökat fokus på hur ljuset påverkar oss både biologiskt och emotionellt. Fagerhult har i flera studier påvisat att ett ökat omfältsljus, det vill säga indirekt ljus som reflekteras från väggar och tak, skapar känslan ett naturligt ljus och påverkar människans välbefinnande positivt.

Satsa på omfältsljus

De mest positiva effekterna med hänsyn till människans vakenhet, välbefinnande och prestation erhålls vid nivåer över 300 lux på väggar vid en horisontell belysningsstyrka av 500 lux på bordet där vi arbetar. Värdet 300 lux tycks vara en optimal nivå för det vertikala omgivningsljuset – något som ger anledning att fundera över kraven på vertikala belysningsnivåer i dagens standard för arbetsplatser som är betydligt lägre.

Forskning med människan och miljön i fokus

I takt med att tekniken utvecklas, utvecklar Fagerhult ny belysning. Vi gör det alltid med människan och miljön i fokus. All utveckling sker mot bakgrund av etablerad kunskap och väldokumenterad forskning. Sedan tidigt 2000-tal har vi, tillsammans med Lunds Universitet och professor Thorbjörn Laike, genomfört forskningsprojekt som gett nya kunskaper om hur rätt belysning kan påverka människor positivt och samtidigt minska energiförbrukningen.  

Studie kring dygnsrytm

Fagerhult har även deltagit i en studie vid Borås sjukhus som syftar till att undersöka hur variationer i ljusets färg och intensitet kan hjälp patienterna till en bättre dygnsrytm och ett snabbare tillfrisknande.