Tolkning av beräkningsresultat

1. Granska kritiskt

 • För att förebygga bländning – kontrollera luminansförhållandena i lokalen.

2. Bibehållsfaktorn 

 • Har bibehållsfaktorn anpassats till en upprättad underhållsplan för belysningsanläggningen?
 • OBS! Bibehållsfaktorn påverkar belysningsanläggningens energiförbrukning.

3. Beräkningsförutsättningarna

 • Har förutsättningarna för belysningsberäkningarna kontrollerats?
 • Har storleken på arbetsområdet och omedelbara omgivningen fastställts?
 • Har beräkningsområdet för den yttre omgivningen definierats?
 • Gäller rumsytornas reflektanser?
 • Har armaturens medelluminans kontrollerats i lokaler med bildskärmsarbete?

4. Jämnhetskrav

 • Vid beräkning av belysningsstyrkans jämnhet, dvs. kvoten mellan det minimala värdet och medelvärdet inom arbetsområdet, och den omedelbara omgivningen och för den yttre omgivningen, är det av vikt att avståndet mellan beräkningspunkterna redovisas. För normala arbetsområden i kontor gäller ett största avstånd av 0,2–0,3 m mellan beräkningspunkterna.

5. Gradientens betydelse

 • För stora skillnader i belysningsstyrkor och luminanser inom det normala synfältet kan orsaka synsvårigheter. De skalor för förändringar i belysningsstyrkor och luminanser som anges i standarden EN 12464-1 bör därför användas.

6. Gränsvärden för armaturluminanser vid bildskärmsarbete

 • Kontrollera att armaturens medelluminans inte överstiger gränsvärdet enligt 12464-1.

7. UGR-bländtal

 • Kontrollera i förekommande fall att anläggningens medelbländtal uppfyller i standarden angivna värden.

8. Energieffektivitet

 • Uppfylls Energimyndighetens rekommenderade gränsvärden för energianvändning för belysning inom lokaler (LENI-tal)?