principles of the working areas copy.jpg

Principer för fastställande av arbetsområdet och omgivande beräkningsytor

Belysning av arbetsområdet

Arbetsområdet definieras enligt EN 12464-1 som den del av arbetsplatsen inom vilken arbetsuppgiften utförs. För platser där storleken och/eller placeringen av arbetsområdet är okänd skall området där arbetsuppgiften kan tänkas utföras betraktas som arbetsområde.

Arbetsområdet utgörs vanligtvis inte av hela arbetsplatsen/arbetsbordet. Till exempel vid en kontorsarbetsplats utgörs arbetsområdet normalt av en mindre yta där eventuellt skriv- och läsarbete utförs.

För arbete med bildskärm och tangentbord erfordras normalt en lägre belysningsstyrka än vid annat läs- och skrivarbete. Vid bildskärmsarbete bör belysningsstyrkan kunna anpassas till omgivningsljuset.

På ett kontor där ritarbete pågår kan arbetsytan utgöras av hela arbetsbordet. Inom industrin kan arbetsområdets storlek variera än mer, från arbetsplatser med arbete med mikroelektronik till en produktionslinje för sammansättning av bilar.

Då den exakta storleken av arbetsområdet är okänd kan detta normalt för en kontorsarbetsplats antas uppta en yta av storleken 0,6×0,6 m. Arbetsområdet förutsätts i detta fall vara placerat rakt framför personens normala position och i framkanten av arbetsbordet. Belysningsstyrkans variation, dvs. kvoten mellan den lägsta belysningsstyrkan i förhållande till medelbelysningsstyrkan inom arbetsområdet, skall vara så liten som möjligt och ej understiga 0,6.

I tabellverket i EN 12464-1 redovisas kraven på jämnhet separat för varje typ av arbetsuppgift eller aktivitet.

Belysning av den omedelbara omgivningen

fagerhult_kontorsstandard_7Belysning av den omedelbara omgivningen skall relateras till belysningsnivån inom arbetsområdet och skall dessutom skapa förutsättningar för en välbalanserad luminansfördelning inom det normala synfältet.

Alltför stora förändringar av belysningsnivån kring arbetsområdet kan ge upphov till visuell stress och obehag.

Den omedelbara omgivningen definieras som ett band runt arbetsområdet med en bredd av minst 0,5 m. Storleken på den omedelbara omgivningen skall bestämmas av planeraren och kan vid vissa typer av arbetsplatser behöva utökas till en större bredd än 0,5 m.

 

Storleken på den omedelbara omgivningen kan ökas:

  • Då arbetsområdets storlek är litet.
  • Om en hög belysningsstyrka förekommer inom arbetsområdet.
  • Vid rörligt arbete.

Belysningsstyrkan i den omedelbara omgivningen kan vara lägre än inom arbetsområdet men bör som medelvärde inte understiga de värden som anges i tabellen nedan.

Belysningsstyrkans variation, dvs. kvoten mellan den lägsta belysningsstyrkan i förhållande till medelbelysningsstyrkan inom den omedelbara omgivningen skall vara så liten som möjligt och ej understiga 0,4.

fagerhult_arbetsyta_exempel_SE

1. Arbetsområdet (laxba)
– storlek och placering fastställs av ljusplaneraren.

2. Omedelbar omgivning (loxbo)
– storleken fastställs av ljusplaneraren (la+≥2×0,5 m)x(ba+2x≥2×0,5 m).

3. Yttre omgivning
– 0,5 m från rummets väggar eller ett band om minst 3 m runt den omedelbara omgivningen.

fagerhult_kontorsstandard_3

Belysning av den yttre omgivningen

Definierade krav på belysningsstyrka inom den yttre omgivningen, dvs. området utanför den omedelbara omgivningen redovisas i Ljus & Rum.

Detta området kan sägas begränsas av den omedelbara omgivningen och en zon 0,5 m från rummets väggar, eller till ett band runt den omedelbara omgivningen med en bredd av minst 3 m. Belysningsstyrkan inom den yttre omgivningen ska vara minst en tredjedel av belysningsstyrkan inom den omdedelbara omgivningen.

Belysningsstyrkans variation, dvs. skillnaden mellan den lägsta belysningsstyrkan och medelbelysningsstyrkan inom den yttre omgivningen skall vara så liten som möjligt. Jämnheten dvs. föhållandet mellan Emin/Emed får ej understiga 0,1.

Om exempelvis kravet på belysningsstyrkan inom arbetsområdet är 500 lx inom en arbetslokal och 300 lx för den omedelbara omgivningen ska således belysningsstyrkan i den yttre omgivningen inte understiga 100 lx. Den lägsta belysningsstyrkan skall beräknas inom en zon utanför den omedelbara omgivningen till 0,5 m från rummets väggar eller till ett band runt den omedelbara omgivningen med en bredd av minst 3 m.

Belysningen kring arbetsområdet skall bidra till en god adaptationsluminans i enlighet med vad som beskrivits under avsnittet Luminansfördelning och luminansbegränsning.

Inom en arbetslokal med ljusa väggar bör därför som regel förhållandet mellan belysningsstyrkan inom arbetsområdet och medelbelysningsstyrkan på rummets väggar inom normala synriktningar inte överstiga 3:1.

Relationer mellan olika belysningsstyrkor och jämnhetskrav

Belysningsstyrka inom
arbetsområdet
Belysningsstyrka inom den
omedelbara omgivningen
Belysningsstyrka inom den yttre
omgivningen i förhållande till den omedelbara omgivningen
≥ 750 500 1/3
500 300 1/3
300 200 1/3
200 150 1/3
150 Earbetsområde 1/3
100 Earbetsområde 1/3
≤ 50 Earbetsområde 1/3
Jämnhet inom arbetsområde beroende på synuppgift och aktivitet. Jämnhet inom den omedelbara omgivningen min/med minst 0,4. Jämnhet inom den yttre omgivningen min/med minst 0,1.