fagerhult_luminansforhallande_1.jpg

Lämpliga luminansförhållanden mellan arbetsområdet och lokalens rumsytor

Belysningsstyrkorna för ytorna i en lokal bör stå i rätt förhållande till belysningsstyrkan i arbetsplanet för att uppfylla luminansförhållandekraven i standarden. Vid användning av lågluminansarmaturer och downlights finns till exempel risk för att övre delen av väggen och taket blir för mörkt.

Luminansskillnader kan beräknas eller uppmätas som ett förhållande mellan olika luminanser. Följande luminansförhållanden rekommenderas normalt vid en arbetsplats:

  • Arbetsområdet (inre synfältet) – omedelbar omgivning (närfältet) 3:1.
  • Arbetsområdet (inre synfältet) – omgivning (närliggande väggar inom synfältet) 5:1.
  • Arbetsområdet (inre synfältet) – perifera rumsytor (bakgrunden) 10:1.
fagerhult_luminansforhallande_1

Luminansförhållandet mellan arbetsområdet och väggarna är mindre än 5:1.

Senare studier visar dock på att luminansförhållandena mellan arbetsområdet och det normala synfältet (omfältet = vägg/takytan) bör vara 2:1 vid en belysningsstyrka på arbetsområdet av 500 lx. Detta om hänsyn tas till såväl visuella, emotionella och biologiska aspekter. I praktiken innebär detta att den vertikala belysnings-styrkan på vägg och belysningsstyrkan i tak inom arbetslokaler bör överstiga 250 lx.

I senaste revisionen av 12464-1 ställs för första gången krav på vertikala belysningsstyrkor och belysningsstyrkor i tak. Dessutom ställs krav på cylindriska belysningsstyrkor. Kravet på lägsta medelbelysningstyrka på väggar är i standarden minst 50 lx med en jämnhet min/med ≥ 0,1. För tak ska värdena vara minst 30 lx med en jämnhet min/med ≥ 0,1.

För lokaler som exempelvis kontor, utbildningslokaler, vårdrum och kommunikationsytor som entrehallar, korridorer och trapphus behöver väggar och tak ha en högre ljushet. I dessa lokaler rekommenderas en högre bibehållen belysningsstyrka och de huvudsakliga ytorna bör ha följande värden:

  • Väggar – medelbelysningsstyrka minst 75 lx med jämnhet ≥ 0,1.
  • Tak – medelbelysningsstyrka minst 50 lx med jämnhet ≥ 0,1.

För att åstadkomma en god visuell komfort i en arbetslokal bör medelluminansen på rummets väggytor som regel inte understiga 30 cd/m². Det är i allmänhet praxis att översätta luminansförhållande till relativ belysningsstyrka, eftersom belysningsstyrkor vanligtvis används som riktvärde i belysningsplaneringen. Det bör i sammanhanget dock påpekas att dagens databaserade beräknings-program ger möjlighet att beräkna och redovisa olika rumsytors luminanser. Tabellen till höger ger anvisning om rekommenderade relativa belysningsstyrkor för en typisk arbetslokal.

Luminansföhållande i tak vid indirekt belysning

fagerhult_luminansforhallande_2

Vid indirekt belysning bör medelluminansen i tak ej överskrida 500 cd/m².

Vid indirekt belysning bör medelluminansen i tak ej överskrida 500 cd/m². Inom begränsade områden av taket accepteras en maximal luminans av 1500 cd/m². För att belysningen i taket inte skall upplevas som störande och ojämn bör gradienten eller luminansövergången inte vara skarp. Luminansjämnheten (Lmin/Lmed) bör ej underskrida 1:10.

Vid fondljus på väggar bör den maximala luminansen begränsas till 1000 cd/m².

Studier visar dock att vid en horisontell belysningsstyrka på arbetsområdet på 500 lx upplevs en belysningsstyrka i tak på mellan 250–500 lx som behaglig. Således bör förhållandet mellan tak och arbetsområdet ligga på 1:1 eller 1:2. Samtidigt visar studier att en ljusfördelning från armaturen på 50–50 ofta föredras. Således en armatur med 50 % direktljus och 50 % indirektljus.

Högluminanta bildskärmarHögluminanta
bildskärmar
L > 200 cd/m2
Medelluminanta
bildskärmar
L < 200 cd/m2
Typ A
(positiv polaritet och normala krav med avseende på färg detaljegenskaper för visad information som exempelvis inom kontor utbildning etc.)
≤ 3000 cd/m2 ≤ 1500 cd/m2
Typ B
(negativ polaritet och/eller högre krav med avseende på färg detaljegenskaper för visad information som exempelvis vid CAD arbete och inspektion av färg, etc.)
≤ 1500 cd/m2 ≤ 1000 cd/m2
Anm: Högluminanta bildskärmar (Screen high state luminance – se även ISO 9241-302) – beskriver den maximala luminansen av den vita ytan på bildskärmen som normalt kan erhållas från bildskärmstillverkaren.
Förklaring: I förslaget till den nya standarden accepteras enligt tabellen ovan högre luminansnivåer för armaturer i lokaler med högluminanta bildskärmar (ljusstarka bildskärmar med en bakgrundsluminans överstigande 200 cd/m2). För att ta reda på en bildskärms luminans i den vita delen får man utgå från leverantörernas angivna värden.

 

RumsytaRekommenderat
reflektansområde
Relativ
belysningsstyrka
Tak 0,7–0,9 0,2–0,9
Väggar 0,5–0,8 0,2–0,6
Fönstervägg > 0,6 0,3–0,6¹⁾
Arbetsytor 0,2–0,7 1,0–
Golv 0,2–0,4  
¹⁾ Värdena gäller vid dagsljus – utan dagsljus bör den relativa belysningsstyrkan ej överstiga 0,2 under förutsättning att fönsterytorna saknar ljusa gardiner.