Glare.jpg

Obehagsbländning från fönster

Svår obehagsbländning uppstår när en person ser ut genom ett fönster i riktning mot solen eller när direkt solljus faller mot ljusa beläggningar inom det normala synfältet. I dessa situationer kan även obehag i form av förhöjd värmestrålning uppstå. Solavskärmning i någon form är därför nödvändig i de flesta byggnader.

Avskärmning åstadkoms normalt genom byggnadens utformning eller genom utvändig solavskärmning, lågtransmitterande fönsterglas, s.k. solglasfönster, eller genom invändiga persienner eller gardiner.

Bländning kan även uppstå från en diffus himmel betraktad genom ett fönster. Denna bländning kan normalt reduceras genom att välja ljusa fönsterväggar eller genom att öka fönsterväggens ljushet genom separat belysning.

Exempel på obehagsbländning från ett fönster:

  • Reflexbländning.
  • Reflexer i synobjektet eller dess omgivning är ofta helt synnedsättande.

Även om det inte förekommer bländning från någon armatur eller annan lysande yta kan det uppstå bländning orsakad av spegling. Blanka och speglande material bör därför undvikas i sådana lägen där bländning kan uppstå, speciellt inom arbetslokaler.

Om blanka ytor ändå måste förekomma är ljusa ytor att föredra framför mörka. Ett exempel är bildskärmsytor där reflexer vanligen upplevs som mer störande i negativa bildskärmar med mörk bakgrund och ljus text än i positiva bildskärmar med ljus bakgrund och mörk text.

Reflexer i speglande material eller reflexbländning kan oftast förebyggas genom följande åtgärder:

  • Lämplig armaturplacering.
  • Val av lågluminanta armaturer med effektiv avskärmning.
  • Val av matta ytbeläggningar.
  • Val av storytiga armaturer.
  • Val av ljusa tak och väggar.