fagerhult_tennis.jpg

Ljusstyrning och energibesparing i sporthallar

I sporthallar är det bra att ha med styrning redan i planeringsstadiet, och då är en DALI-styrning det självklara, och i många fall, det enda valet. Det ger möjlighet att kontrollera varje armatur individuellt för att få ett bättre ljus eller om man vill ha en speciell scen för julspelet.

Olika ljusscener

Ett systemet  i en modern sporthall bör kunna erbjuda färdiga ljusscener med olika ljusnivåer för olika aktiviteter, till exempel skolidrott, träningar, matcher och så vidare, som alla kräver olika mycket ljus. Dessutom kan hallen användas till andra aktiviteter än bara idrott.

I hallar med upp till 60 armaturer kan man välja en enklare router med 64 utgångar. Då får man också möjligheten till tidstyrning så att skolidrott under dagen får lägre  ljusnivåer medan träningen kvällstid får mer ljus.

Även vaktmästaren ska kunna styra valet av scener och programmering av systemet görs i samråd mellan brukare och installatör/konsult.

Närvarodetektering för tändning eller släckning

Tändning och släckning sker normalt med en tryckknapp vid utgången från omklädningsrummet men ur energisynpunkt bör även släckning ske automatiskt.

Ett antal närvarosensorer täcker den önskade ytan och släckfunktionen kan fördröjas med upp till en timme. I vissa lokaler är man även i behov av att förhindra bruk av lokalen genom att blockera tillslag av ljus. En tidkanal kan användas för blockering av närvarodetekterad tändning men även för automatisk nedreglering för att markera en kommande släckning.

Vikvägg/skjutvägg

I hallar som även används för skolidrott är det vanligt med vikväggar som delar av hallen. En vikvägg kräver en router med två DALI-utgångar. När vikväggen är fälld skall belysningen automatiskt dela av rummets funktioner för styrning, scener och detektering. Man skall inte av misstag kunna släcka ljuset på andra sidan väggen. En del hallar har även möjlighet att dela upp ytan i flera mindre delar och detta bör självklart finnas med i planeringsfasen. Delning med vikvägg bör även dela närvarodetekteringen av lokalen.

Gruppindelning vid vikväggar

Ser man på placering och installation av armaturer brukar de normalt följa lokalens längd. Det naturliga sättet att dela in belysningen i grupper för styrning och ljusreglering följer ett tvärgående schema där belysningen lämpligast delas på tvären över lokalen.

Rekommenderad lösning

e-Sense Customized