fagerhult_coldspaces.jpg

Kalla utrymmen

De flesta armaturer är konstruerade för att ge bäst prestanda i normal rumstemperatur. I exempelvis kallager, kyl- eller frysrum, är omgivningsmiljön för armaturen en annan. Flertalet industriarmaturer lämpar sig ändå för denna användning men det finns ett antal parametrar att ta hänsyn till för att kunna välja rätt armatur.

Val av armatur samt även dess placering i lokalen styrs av:

  • Vilken temperatur har lokalen?
  • Vilken IP-klass krävs?
  • Hur är kylbafflar eller inblåsningsdon placerade?
  • Utsätts armaturen för andra luftströmmar?
  • Finns risk för att armaturen utsätts för mekanisk påverkan?
  • Skall armaturerna lysa kontinuerligt eller skall de tändas/släckas vid ett antal tillfällen/dygn?

Allmänt

Öppna reflektorarmaturer är konstruerade för maximalt ljusflöde vid normal rumstemperatur 25 °C. Placeras en sådan armatur i kalla utrymmen påverkas såväl ljusflödet som upptändningsförmågan. Hänsyn till det lägre ljusflödet måste tas i samband med ljusplaneringen.

Armaturer med IP-klass 44 och uppåt kan däremot ljusflödesmässigt fungera bättre då de placeras i en kall miljö eftersom ljuskällans omgivningstemperatur oftast är lite för hög vid normal rumstemperatur runt armaturen. Något som innebär att ljusflödet ökar då omgivningstemperaturen sjunker, detta gäller ner till en viss nivå.

Driftdon

Det är viktigt att använda rätt driftdon så att armaturen tänder även vid låga temperaturer. Temperaturspecifikationerna varierar för olika tillverkare och driftdon.

Ljuskällor

T5-ljuskällan avger sitt maximala ljusflöde vid en omgivningstemperatur (runt röret) på 35 °C. Temperaturen runt ljuskällan styrs av armaturutförandet. För armaturer med kapslingsklass IP 44 och uppåt kan ljuskällan klara av att värma upp utrymmet runt sig själv även om omgivningstemperaturen runt själva armaturen är låg. Därför kan sådana T5-armaturer fungera mycket väl även i kalla rum.

Jämfört med T5-ljuskällan är T8 lite annorlunda då den har sitt ljusflödesmax vid en lägre temperatur, 25 °C. Därför påverkas T8-ljuskällan mindre än T5 vid lägre omgivningstemperaturer.

Termolysrör

Användning av s.k. termolysrör kan i vissa utrymmen vara nödvändigt. Termolysröret har ett extra yttre glas som isolerar (termosprincipen). Nackdelen med dessa rör är att de har större diameter vilket kan innebära problem i vissa armaturer. Termolysrör finns i såväl T5- som T8-utförande, dock inte i samtliga effekter.

Placering

Armaturer skall om möjligt inte placeras för nära kylbafflar eller inblåsningsdon. Den kalla luftströmmen kan ha en mycket negativ påverkan på ljusflödet. Detta gäller även för kapslade armaturer eller vid användning av termolysrör.

Redovisning av ljusflöden

Här visas hur ljusflödet påverkas av omgivningstemperaturen för ett antal typiska industriarmaturer. Den röda kurvan visar flödet utan vindpåverkan och den blå visar flödet vid en vindpåverkan av 0,5 m/s. Som referensvärde används flödet vid +25 °C utan vindpåverkan. Text och beställningsnummer i kursiv stil anger ljuskälla.

Observera att angivna värden skall ses som riktvärden och inte absolutvärden. Ljusplanera därför med en god marginal.

LED i kalla utrymmen

Lysdioder är också temperaturkänsliga men inte på samma sätt som urladdningslampor (lysrör). Generellt kan sägas att ljusflödet och livslängden blir bättre ju lägre temperaturen är. Att använda LED i kalla utrymmen är således fördelaktigt, dock ska man beakta att driftdonen normalt är specificerade för en lägsta temperatur av -20 ° C (variationer förekommer). LED-applikationer kan planeras med nominella flöden och drift i kalla utrymmen ger enbart en större marginal. För maximal energibesparing måste så kallade ”kalla” värden hämtas ur komponentdata. Kontakta oss för vägledning.