Symbolförklaring

 

Symbolen anger armaturens ljusspridning, direkt, direkt/indirekt, asymmetrisk, rundstrålande, etc. Flera symboler vid samma armatur anger att armaturen finns i flera olika utföranden.

Anger vilken ljuskälla/ljuskällor som passar armaturen. Flera symboler vid samma armatur anger att armaturen finns i flera olika utföranden.

Symbolerna anger att armaturen är försedd med vit LED, respektive LED med färgtemperaturväxling alternativt med RGB-växling.

  

 

 

Anger armaturens IP-klass. Flera angivna siffror anger att armaturen kan ha en klass ovanifrån och en klass underifrån eller att armaturen kan anpassas till en högre IP-klass. Se även tabellen längst ner på sidan.

 

Klass I, bruksföremål med driftsisolering. Försett med ett anslutningsställe för skyddsjord.

 

 

Klass II, bruksföremål med dubbel isolering. Bruksföremålet skall vara märkt med symbolen. Får anslutas till skyddsjordade uttag via s.k. europapropp.

 

Klass III, bruksföremål ska vara märkt med symbolen. För anslutning till skyddsklenspänning via separat transformator.

 

Betyder att armaturen finns i utförande med emLED alternativt att armaturen finns i konventionellt nödljusutförande.

 

 

 

Innebär att ljusarmaturens yttemperatur är begränsad enligt krav i EN 60598-2-24 (max 90 °C på armaturens uppåtvända ytor vid normaldrift).

  

Anger maximal normal omgivningstemperatur för armaturen. Då inget annat anges gäller 25 °C. Typskylten på armaturer avsedd för temperaturer överstigande 25 °C är försedd med separat ta-märkning där maximal tempera-tur anges.

Ett stort antal av våra armaturer kan fungera väl vid högre temperaturer, vid förfrågningar om detta kontakta vår kundtjänst för mer information.

 

Innebär att armatur inte får övertäckas med isolering.

 

 

F-symbolen som visade att armaturen kunde monteras mot normalt brännbart material är borttagen från produktstandarden för belysningsarmaturer EN 60598-1. Enligt senaste utgåva av standarden ska armaturen märkas ifall produkten inte uppfyller kraven för att få fällas in i eller monteras mot normalt brännbart material eller övertäckas med isolering.

Alla Fagerhult-armaturer möter kraven för att få fällas in i eller monteras mot normalt brännbart material. I de fall armaturer ej får övertäckas med isolering framgår detta i Fagerhults produktinformation och montageanvisningar.