Armaturens installation

Bekanta dig med de medlevererade installationsanvisningarna och följ dem vid installationen.

Vad gör man, då…?

1. Lysrören inte tänds eller armaturen inte lämnar standby-läget

 • Kontrollera först att armaturen får spänning och att kortslutning inte föreligger.
 • Kontrollera att armaturens lysrör är hela.
 • Om nätspänningen är för låg tänds inte lysröret. Använd inte en armatur kontinuerligt med underspänning då detta kan skada HF-donet.
 • I kyla kan komponenternas egenskaper förändras så mycket att HF-donet inte längre fungerar tillförlitligt. Lysröret tänds inte med säkerhet eller HF-donet kan gå direkt till standby-läge. Kontrollera armaturens funktion vid rumstemperatur.

2. Lysröret blinkar, tänds inte eller slocknar slumpmässigt

 • I armaturen finns ett lysrör med fel effekt eller fel HF-don.
 • Kontinuerlig överspänning. Mät armaturens nätspänning.
 • Någon ledare är bortkopplad eller sitter löst. Kontrollera anslutningarna.
 • I kalla omgivningar förändras både HF-donets och lysrörets egenskaper, så att lysröret inte kan fortsätta att brinna.
 • För lång intern ledningsdragning.

3. Lysrörets katoder glöder, men röret tänds inte

 • För låg nätspänning. Mät spänningen vid armaturen.
 • I en armatur med konventionellt don kan glimtändaren vara defekt.
 • I armaturen finns ett lysrör med fel effekt/typ eller fel HF-don.

4. Lysrörets ändar mörknar eller katoderna blinkar

 • Kontrollera enligt punkt 1 att lysrören är hela.
 • Någon ledare är bortkopplad eller sitter löst. Kontrollera anslutningarna enligt punkt 1 ovan.
 • För vissa HF-don avsedda för ljusreglering rekommenderas att lysrören bränns in under 100 timmar innan reglering tillåts.
 • Observera att det är normalt att lysrörens ändar mörknar efter lång tids användning och då servicelivslängden börjar uppnås.

5. Kort livslängd hos lysrören

 • Tänds armaturgruppen för ofta under dygnet? Ett lysrörs nominella livslängd baseras på tre timmars brinnintervall (åtta tändningar per dygn). Om man med konventionell reaktor har klart fler tändningar, förkortas lysrörets livslängd avsevärt.
 • I armaturen finns ett lysrör med fel effekt/typ eller fel HF-don.
 • En dålig kontakt i strömkretsen kan förkorta lysrörets livslängd.

6. Armaturen ger mindre ljus än normalt

 • Nätspänningen är för låg. Mät spänningen vid armaturen.
 • Vid drift i kyla minskar lysrörens ljusutbyte kraftigt samtidigt som HF-donens egenskaper förändras.

7. Jordfelsbrytare eller säkring löser ut då belysningen tänds

 • I armaturgruppen kan föreligga jordfel eller kortslutning.
 • För många armaturer i samma tändningsgrupp, se avsnitt om automatsäkringar.
 • Ett till strömkretsen felaktigt anslutet mätinstrument kan lösa ut jordfelsbrytaren.

8. Problem vid system för ljusreglering

 • Kontrollera alltid före inkoppling att armaturerna är avsedda för det använda styrdonet.
 • Anslutningarna för 1–10 V styrkretsar är märkta (+) och (-).
 • Kontrollera polariteten.
 • Om antalet armaturer är stort eller styrkretsen är lång, kan en signalförstärkare erfordras i styrkretsen. Styrkretsen för digitalstyrda HF-don har en maxlängd på 250 m.