fagerhult_hf-don.jpg

Terminologi HF-don

Varmstart 

En väl optimerad tändning av lysrör, varvid katoderna i rörets ändar förvärms till rätt temperatur, så att urladdningen sker kontrollerat. Därmed skapas bästa förutsättningar för maximal livslängd hos lysröret.

Kallstart 

Lysröret tänds utan förvärmning av katoderna. Detta orsakar att katodernas emissionsämne förbrukas snabbare. Fördelarna med denna startmetod utgörs av mindre och billigare elektroniska förkopplingsdon. Dessa lämpar sig enbart för industrilokaler och på andra platser, där lysrören inte tänds och släcks oftare än maximalt 1–2 gånger per dag.

Nominell spänning 

På armaturens märkskylt angiven driftspänning. Normalt räknar man med att HF-don arbetar utan problem inom ±10 % variation av den nominella spänningen. Kontrollera att spänningen är den rätta, då för hög eller för låg spänning kan skada elektroniken. De flesta HF-don fungerar även med likspänning. För sådan drift – kontakta oss.

Harmoniska övertoner 

Övertoner är distorsion och förvrängning av spänningens vågform, orsakade av olinjära belastningar på nätet. Övertonerna ger upphov till vagabonderande strömmar, höga magnetfält och störningar i känslig elektronisk apparatur. Datorer, frekvensomformare och vanliga kompenserade armaturer är stora övertonsalstrare. Riktvärdet för datorer är ca 80 % THD, vanliga armaturer ca 20 % THD och HF-don runt ca 10 %. Även HF-don av låg kvalité kan vara stora alstrare av övertoner.

THD 

Övertonernas totalsumma. Står för Total Harmonisk Distorsion.

Driftfrekvens 

Urladdningsströmmens (den ljusalstrande strömmen i röret) frekvens i lysröret. I armaturer med magnetiska driftdon är den lika med nätfrekvensen 50 Hz. Ett HF-don omvandlar nätfrekvensen till ca 25–50 kHz. Samtidigt förbättras lysrörets verkningsgrad med ca 10 %. Eftersom driftfrekvensen även modulerar ljuset, kan den ibland orsaka problem med infraröddetektorer som används i larmsystem och för belysningsstyrning. Problemen kan dock undvikas genom rätt val av HF-don.

Katod

Benämns även elektrod. De i lysrörets båda ändar placerade katoderna utgörs av volframglödtrådar, belagda med berylliumoxid. Vid uppvärmning av katoderna frigörs elektroner, som underhåller lysrörets urladdningsström. Fel temperatur hos katoderna förkortar lysrörets livslängd. Framförallt vid dimning då effekten i lysröret sjunker och kallemission allvarligt kan förkorta lysrörets livslängd. Genom att använda högkvalitativa HF-don undviks sådana problem.