HF-don

HF-don är ett miljöval 

HF-don är miljövänliga. Den största insatsen för miljön ger HF-donen genom energibesparing. En viktig miljöfaktor är också att lysrörens livslängd ökar med i snitt 15 % vilket minskar kvicksilverbelastningen på omgivningen.

Funktion

Ett HF-don höjer lysrörets arbetsfrekvens till ca 40 kHz, varvid lysröret lyser fullständigt jämnt utan blinkningar. Samtidigt förbättras verkningsgraden med ca 10 %.

Tändning

Ett HF-don tänder lysröret kontrollerat. Genom varmstart undviks ojämn emission från katoderna, vilket anses förlänga lysrörets livslängd ända upp till 50 % på platser där tändning och släckning sker i normal omfattning.

Med ett HF-don av typ varmstart förvärms katoderna innan lysröret får sin tändpuls. Moderna högkvalitativa HF-don har dessutom en funktion som kraftigt reducerar eller helt stänger av denna förvärmningsström när väl lysröret har tänt. En viktig funktion med tanke på energibesparing men även för att T5-ljuskällan skall drivas under optimala temperaturförutsättningar.

Drift

När urladdningen börjar och lysrörets tänds reglerar HF-donet alla nödvändiga parametrar för ett jämnt ljusflöde oberoende av variationer i matningsspänningen. Dessutom övervakar HF-donet ljuskällans funktion och släcker den om ett fel uppstår..

Livslängd 

Livslängden för HF-don är, liksom för all annan elektronik, begränsad. Den avgörs bl.a. av komponentval, nätstörningar, antalet tändningar och framför allt av omgivningstemperaturen i armaturen. Felfrekvensen för de elektroniska komponenterna som ingår i HF-donet kan under de första drifttimmarna orsaka tidiga fel. Därefter är felfrekvensen hos ett HF-don jämförbar med övrig elektronik.

Spridning i livslängd hos HF-don. Efter 50 000 timmar fungerar minst 90 % av alla HF-don om temperaturen på förkopplingsdonets tc-punkt (referenspunkt) inte överstiger tillverkarens angivna värde.

Livslängd och funktion kan äventyras av felaktigt handhavande under installationen. HF-donet kan förstöras av t.ex:

  • Felaktigt utförd mätning av isolationsmotstånd.
  • Strömspikar orsakade av maskiner på arbetsplatsen.
  • Övertemperatur, om armaturen används i ett utrymme med förhöjd temperatur (normalt är sådan temp. > 25 °C ). Armaturernas ta (max tillåten omgivningstemperatur) är i de flesta fall 25 °C men armaturer med förhöjt ta förekommer.

HF-donens livslängd är som tidigare beskrivits bl.a. beroende av omgivningstemperaturen. Normalt finns det en temperaturkontrollpunkt (tc-punkt) på HF-donet som skall kontrolleras när donet är placerat i aktuell produkt. Tc-max varierar mellan fabrikat och typer och anger högsta tillåtna temperatur för att inte donet skall ta skada.

HF-don med högt tc-max är inte automatiskt bättre än ett med lågt tc-max. Fabrikanten av HF-donet kan ha valt att placera referenspunkten på ett svalt resp. varmt ställe på HF-donet.

Livslängden på ett HF-don anges vid en viss temperatur på tc-punkten. Ibland stämmer denna överens med tc-max men den kan också vara angiven vid en lägre temperatur. Normalt anger fabrikanterna 50 000 timmars livslängd med ett maximalt bortfall av 0,2 %/1000 timmar vilket motsvarar 10 % utfall.

Ju svalare tc-temp desto längre livslängd. En tumregel är att 10 °C lägre temperatur på tc-punkten ger en fördubblad livslängd medan 10 °C högre temperatur halverar densamma.

HF-don för krävande miljöer – HF Industry

HF-Industry är driftdon som är avsedda för användning i tuffa och krävande miljöer. Exempel är industrimiljöer där:

  • Nätspänningstransienter är ett problem.
  • Luften är lite dammigare än normalt.
  • Luften är lite fuktigare än normalt.
  • Kraftiga vibrationer förekommer.

HF-donen är konstruerade för en livslängd på 100 000 timmar (10 % bortfall) under förutsättning att temperaturer hålls under vissa nivåer (enligt spec. för HF-donet). HF-donen är också utformade för att motstå nätspänningstransienter på upp till 4 kV. Med det robustare HF-donet fås längre underhållsintervaller vilket reducerar underhållskostnaderna till ett minimum.

Driftdonen är primärt avsedda för produkter för industrimiljö. Användning av HF-donen i andra typer av armaturer, exempelvis kontorsarmaturer, medför normalt sett inte några fördelar jämfört med användning av HF-std.