fagerhult_luminansklassning.jpg

Luminansklassning av inredningsarmaturer med opala ytor

För att underlätta vid val av armaturer med opala lysande ytor, har Fagerhult utvecklat ett klassningssystem som redovisar medelluminansen för denna typ av armaturer.

De berörda armaturtyperna är pendel, tak och vägg samt alla med opala lysande ytor. Luminansklassningen skall ses som en hjälp vid projektering för att grovt kunna bedöma den önskade armaturen i förhållande till omgivningens luminanser samt hur den upplevs.

De i tabellerna redovisade luminansvärdena har uppmätts vinkelrätt mot armaturen och utgör medelvärdet för armaturens lysande yta. En armaturserie kan alltså hamna i flera luminansklasser beroende på vilken effekt på ljuskällan som armaturen bestyckats med.

 

Luminansklass ¹⁾
Medel­luminans
Att tänka på:
A < 1000 cd/m² Armaturen har en låg medelluminans och kan användas i lokaler med höga krav på avbländning, t.ex. kontorslokaler med normalt bildskärmsarbete.
B 1000–3500 cd/m² Armaturen har förhållandevis låg medelluminans och kan normalt användas i de flesta sammanhang. Mot en ljus bakgrund är bländningsrisken liten.
C 3500–5000 cd/m² Armaturen har en relativt hög medelluminans och bör därför användas i ljusa omgivningar för att undvika bländning.
D > 5000 cd/m² Armaturen har en hög medelluminans. Risken för bländning kan vara stor om armaturen inte används i mycket ljusa omgivningar. Armaturen bör därför undvikas i arbetslokaler inom det normala synfältet.
Förklaringer till tabellen
¹⁾ Om armaturens luminansjämnhet överstiger 4:1 anges detta med tilläggsbeteckningen
* – exempel B*. Luminansjämnheten definieras här som Lmax / Lmedel.
Omgivningen kan här betraktas som ljus om medelvärdet på bakgrundsluminansen överstiger 20 cd/m² inom ett normalt synfält på ±20 grader upp/ner från en horisontell
synriktning.
För att bakgrundsluminansen skall överstiga 20 cd/m² erfordras att den vertikala medel­belysningsstyrkan överstiger ca 75 lx mot en ljus vägg. Undersökningar visar på att förhållandet mellan armaturens medelluminans och bakgrundsluminansen ej bör överstiga 40:1.

 

 

Ljusmätning och beräkning av redovisade tabellvärden

Armaturens medelluminans (cd/m²) – beräknas utifrån armaturens ljustekniska data.

fagerhult_luminansklass_SE

I = armaturens ljusstyrka vinkelrätt mot armaturens lysande yta (cd).

Ap = armaturens projicerande lysande yta (m2).

Lmed = armaturens medelluminans (cd/m²).

 

Armaturens maximala ytluminans (cd/m²) – uppmäts med en luminansmeter med en mätvinkel på 1 °.

fagerhult_luminansjamnhet_SE

A= mätytan på 500 mm², motsvarar en diameter på ∅ 26 mm vid ett avstånd på 1,5 m.