fagerhult_vbeindex.jpg

VBE-index

Genom forskning vet vi idag att ljuset inte enbart påverkar oss visuellt utan även icke-visuellt. Traditionellt beskrivs oftast belysningskvaliteten inom ett utrymme enbart visuellt genom att man anger belysningsstyrkan inom arbetsområdet och dess omedelbara omgivning. Forskning visar att omfältsljuset, belysningen av väggar och tak i hög grad påverkar oss biologiskt och emotionellt (icke-visuellt). Omfältsljusets nivå har stor betydelse för vår vakenhet och därmed för vår förmåga att prestera över tiden.

Mänskligt index för rummets ljusupplevelse

VBE-index är en modell som beskriver ett sätt att tolka ljusupplevelsen inom ett utrymme visuellt, biologiskt och emotionellt. Syftet med VBE-indexet är att beskriva den subjektiva ljusupplevelsen – där alla parametrar har betydelse och kan viktas olika beroende på typ av rum och verksamhet.

Modellen syftar till att vara ett stöd och kommunikationsverktyg i dialogen mellan beställaren och ljusplaneraren och kan användas för olika typer av miljöer exempelvis arbets-, restaurang- och vårdmiljöer. Mallen kan även användas som grund för utvärdering av befintliga anläggningar.

Modellen för utvärdering av belysningslösningens kvalitet med människan i centrum är baserad på en subjektiv utvärdering av de visuella-, biologiska och emotionella aspekterna där hänsyn tas till den totala ljusupplevelsen av en belysningslösning. De olika delarna utvärderas individuellt och summan ger ett totalt VBE-index genom att använda vissa förutsatta parametrar och värdera dessa. Ju bättre överensstämmelse med de ingående parametrarna desto högre totalpoäng för VBE.

Aspekter för VBE-index

De visuella aspekterna

Omfattar de mer traditionella värderingsgrunderna som objektets synbarhet, synkomfort, kontrast och bländning etc. över tiden.

De biologiska aspekterna

Berör i första hand vår biologiska klocka – kroppens endokrina hormonutsöndring och dess inverkan på vår vakenhet, välbefinnande och prestation både över dagen och för de olika årstiderna. Forskning visar att kroppen i huvudsak påverkas av nivån på omfältsljuset och dess spektrala sammansättning.

De emotionella aspekterna

Är de mest subjektiva – hur vi allmänt upplever rumsljuset, omgivningens färger och ljusets färg, dynamik och komfort över tiden.