fagerhult_vbeindex.jpg

AQ-index

Vi ställs inför större krav på en effektivare användning av energin, både av ekonomiska skäl men även av miljöskäl. Behovet av att kunna värdera den totala ljuskvaliteten inom ett rum, både med avseende på ljusupplevelsen och driftsekonomin har skapat modellen för AQ-index.

AQ-index (Application Quality Index) är en modell som beskriver ett sätt att tolka ljusupplevelsen tillsammans med parametrar som redovisar energianvändningen och drifts­ekonomin för ett specifikt utrymme. Exempel på utrymmen inom en kontorsanläggning är kontorsrum och tillhörande korridorer.

Belysningslösningens kvalitetsindex är baserad på fem olika parametrar med avsikt att visa den totala kvalitén på belysningsinstallationen för ett specifikt rum. En parameter är den totala ljusupplevelsen. De driftsekonomiska parametrarna tar hänsyn till energianvändning, produkteffektivitet, belysningsstyrning och det rekom­menderade underhållet av belysningen inom rummet.

Värderingen av alla parametrar är baserat på de olika kriterierna som redovisas i tabellform. Den slutliga presentationen som sker i pentagonen ska ses som en värdering av systemlösningar inom rummet – rummets ljusupplevelse tillsammans med belysningens energianvändning och drifts­ekonomi. Värderingen utförs normalt av ljusplaneraren i projekteringsskedet men kan även utföras av besiktningsman i en befintlig anläggning.

Parametrar för utvärdering av totalt AQ-index

Ljusupplevelse

Är baserat på det totala VBE-indexet dvs. en subjektiv värdering av de visuella, biologiska och emotionella parametrarna inom rummet.

Energieffektvitet

Beskriver energianvändningen och är värderat efter rummets beräknade LENI-tal enligt EN 15193. Det beräknade LENI-indexet beskriver rummets energianvändning utryckt i kWh/m2, år.

Produkteffektivitet

För armaturer inklusive ljuskällor – anges som ett LLE-index för samtliga armaturer i rummet. De beräknade LLE-värdet är uttryckt i lm/W.

Belysningsstyrning

Beskriver vilken typ av styrsystem som används inom rummet. Rekommenderat underhåll är det av ljusplaneraren rekommenderade intervallet för underhåll av belysningen i rummet med hänsyn till rengöring, service och byte av ljuskällor.