Tolkning av beregningsresultat

1. Gransk kritisk

 • For å forebygge blending – kontroller luminansforholdene i lokalet.

2. Vedlikeholdsfaktoren 

 • Er vedlikeholdsfaktoren tilpasset en opprettet vedlikeholdsplan for belysningsanlegget?

NB! – vedlikeholdsfaktoren påvirker belysningsanleggets energiforbruk.

3. Beregningsforutsetningene

 • Er forutsetningene for belysningsberegningene kontrollert?
 • Er størrelsen på arbeidsområdet og de umiddelbare omgivelsene fastslått?
 • Er beregningsområdet for de ytre omgivelsene definert?
 • Gjelder romflatenes reflektanser?
 • Er armaturens middelluminans kontrollert i lokaler med billedskjermarbeid?

4. Jevnhetskravene

 • Ved beregning av belysningsstyrkens jevnhet, dvs. forholdet mellom den minimale verdien og middelverdien på arbeidsområdet og de umiddelbare omgivelsene og for det ytre omfeltet, er det viktig at det gjøres rede for avstanden mellom beregningspunktene. For normale arbeidsområdet i kontor gjelder en største avstand på 0,2–0,3 m mellom beregningspunktene.

5. Graderingens betydning

 • For store forskjeller i belysningsstyrker og luminanser i det normale synsfeltet kan forårsake synsvansker. De skalaer for endringer i belysningsstyrker og luminanser som oppgis i standarden NS-EN 12464-1 bør derfor brukes.

6. Grenseverdien for armaturluminanser ved data-arbeid

 • Kontroller at armaturens middelluminans ikke overstiger grenseverdien ihht NS-EN 12464-1.

7. UGR-blendingstall

 • Kontroller i forekommende tilfeller at anleggets middelblendingstall oppfyller verdier angitt i standarden.

8. Energieffektivitet

 • Oppfylles myndighetenes rekommanderte grenseverdier for energiforbruk til belysning (LENI-tall)?