fagerhult_luminansforhallande_1.jpg

Egnede luminansforhold mellom arbeidsområdet og lokalets romflater

Belysningsstyrkene for flatene i et lokale bør stå i riktig forhold til belysningsstyrken i arbeidsplanet for å oppfylle luminansforholdskravene i standarden. Eksempelvis ved bruk av lavluminansarmaturer og downlights er det risiko for at veggenes overdeler og taket blir for mørke.

Luminansforskjeller kan beregnes eller måles som et forhold mellom ulike luminanser. Følgende luminansforhold kan normalt anbefales ved en arbeidsplass:

  • Arbeidsområdet (det indre synsfeltet) – umiddelbare omgivelser (nærfeltet) 3:1.
  • Arbeidsområdet (det indre synsfeltet) – omgivelser (nærliggende vegger innenfor synsfeltet) 5:1.
  • Arbeidsområdet (det indre synsfeltet) – perifere romflater (bakgrunnen) 10:1.

Senere studier viser at luminansforholdene mellom arbeidsområdet og det normale synsfeltet (omfeltet – vegg/takflaten) bør være 2:1 ved en belysningsstyrke på arbeidsområdet av 500 lx – selvom det tas hensyn til såvel visuelle, emosjonelle og biologiske effekter. I praksis innebærer dette at den vertikale belysningsstyrken i arbeidslokaler bør overstige 250 lx.

I forslaget i henhold til revisjon av NS-EN 12464-1 stilles det for første gang krav til vertikal belysningsstyrke og belysningsstyrke i tak. Dessuten stilles det krav til sylindrisk belysningsstyrke. Kravet til laveste middelbelysningstyrke på vegger er i standarden minst 50 lx med en jevnhet min/med ≥ 0,1. For tak skal verdiene være minst 30 lx med en jevnhet min/med ≥ 0,1.

For lokaler som eksempelvis kontorer, kurslokaler og kommunikasjonsflater som entréer, korridorer og trappehus må vegger og tak ha høyere lyshet. I denne typen lokaler anbefales en høyere opprettholdt belysningsstyrke, og hovedflatene bør ha følgende verdier:

  • Vegger – middelbelysningsstyrke minst 75 lx med jevnhet ≥ 0,1.
  • Tak – middelbelysningsstyrke minst 50 lx med jevnhet ≥ 0,1.

For å oppnå en god visuell komfort i et arbeidslokale, bør middelluminansen på rommets veggflater som regel ikke understige 30 cd/m². Det er generelt praksis å oversette luminansforholdet til relativ belysningsstyrke, ettersom belysningsstyrker vanligvis brukes som retningsverdi i belysningsplanleggingen. Det bør i denne sammenheng imidlertid påpekes at dagens databaserte beregningsprogram gir mulighet til å beregne og legge fram ulike romflaters luminanser. Tabellen til høyre anvisninger for anbefalte relative belysningsstyrker for et typisk arbeidslokale.

Luminansforhold i tak ved indirekte belysning

fagerhult_luminansforhallande_2

Ved indirekte belysning bør ikke middelluminansen i tak overskride 500 cd/m².

Innenfor begrensede områder av taket aksepteres en maksimal luminans på 1500 cd/m². For at belysningen i taket ikke skal oppleves som forstyrrende og ujevn, bør ikke gradienten eller luminansovergangen være skarp. Luminansjevnhet (Lmin/Lmid) bør ikke underskride 1:10.

Ved bakgrunnsbelysning på vegger bør den maksimale luminansen begrenses til 1000 cd/m².

Studier viser imidlertid at ved en horisontal belysningsstyrke i arbeidssområdet på 500 lx oppleves en belysningsstyrke i tak på mellom 250–500 lx som behagelig. Dermed bør forholdet mellom tak og arbeidsområdet ligge på 1:1 eller 1:2. Samtidig viser studier at en lysfordeling fra armaturen på 50–50 ofte er å foretrekke. Således blir det en armatur med 50 % direktelys og 50 % indirektelys.

Høyluminente billedskjermer

Høyluminente billedskjermer
L > 200 cd/m²

Middelluminente billedskjermer
L < 200 cd/m²

Type A 
(positiv polaritet og normale krav med hensyn til fargedetaljegenskaper for vist informasjon, eksempelvis ved kontorer, opplæring osv.)
≤ 3000 cd/m2 ≤ 1500 cd/m2
Type B 
(negativ polaritet og/eller høyere krav med hensyn til fargedetaljegenskaper for vist informasjon, eksempelvis ved CAD-arbeid og inspeksjon av farge osv.)
≤ 1500 cd/m2 ≤ 1000 cd/m2
Anm: Högluminanta bildskärmar (Screen high state luminance – se även ISO 9241-302) – beskriver den maximala luminansen av den vita ytan på bildskärmen som normalt kan erhållas från bildskärmstillverkaren.
Forklaring: I forslaget til den nye standarden aksepteres i henhold til tabellen over høyere luminansnivåer for armaturer i lokaler med høyluminante billedskjermer (lyssterke billedskjermer med en bakgrunnsluminans som overstiger 200 cd/m²). For å finne ut luminansen på en billedskjerm i den hvite delen skal man ta utgangspunkt i leverandørens oppgitte verdier.

 

RomflateAnbefalt reflektansområdeRelativ belysningsstyrke
Tak 0,7–0,9 0,2–1,5
Vegger 0,5–0,8 0,2–0,8
Vindusvegg > 0,6 0,3–0,8¹⁾
Arbeidsflate 0,2–0,7 1,0–
Gulv 0,2–0,4  
¹⁾ Verdiene gjelder ved dagslys – uten dagslys bør den relative belysningsstyrken ikke overstige 0,2 under forutsetning at vindusflatene ikke har lyse gardiner.