Glare Index.jpg

Beregning av blendingstall

Graden av ubehagsblending kan for innendørsanlegg anslås ved å utføre en blendingstallberegning i henhold til UGR-metoden. Metoden vil med innføringen av den nye svenske standarden NS-EN 12464-1erstatte den tidligere gjeldende Nordiske beregningsmetoden (NBmetoden) for beregning av blendingstall. De krav til blendingstall som vil bli gjengitt i NS-EN 12464-1 gjelder høyeste middelverdi for belysningen. UGR-metoden (Unified Glare Rating) er beskrevet i CIEspublikasjon nr. 117-1995.

UGR-blendingstallet for ubehagsblendingen angis i en skala som i praksis går fra 13 til 28, der det største blendingstallet angir den kraftigste blendingen. Den laveste forskjellen mellom blendingstallene som angir en merkbar forskjell er 3.

For å kontrollere om middelblendingstallet i standardens tabellverk oppfylles for en spesifikk belysningsinstallasjon, skal blendingstallet beregnet i henhold til den såkalte tabellmetoden. (Metoden er beskrevet i CIEs publikasjon nr. 117-1995.) Denne metoden forutsetter imidlertid at armaturene i rommet er symmetrisk plassert og har en symmetrisk lysfordeling på tvers av og langs armaturen. Armaturfabrikantene skal levere underlag/tabelldata som en del av armaturens fotometriske data for at man på en enkel måte skal kunne kontrollere belysningsanleggets blendingstall. For LED-armaturer bør imidlertid UGR-tallene brukes med en viss forsiktighet da en LED-armatur kan gi en svært høy luminans i en enkelt vinkel uten at det synes i det angitte UGR-talet som er en middelverdi. Bruk i stedet for eksempel armaturens luminanstabell for å vurdere en armatur med LED.