EN12464 heading.jpg

Belysning ved innendørs arbeidsplasser

Følgende tekst er en tolkning av hovedtrekkene i norsk og europeiske standarden for belysning av innendørs arbeidsplasser NS-EN 12464-1: 2011.

Ettersom standarden ikke er heldekkende for planlegging av et belysningsanlegg, har belysningsbransjen i Sverige gitt ut planleggingsveiledningen ”Ljus & Rum”. I Norge har Lyskultur revidert Luxtabellen – publikasjon 1B-2007 utgave. Ny versjon av Luxtabellen er ventet høsten 2011 på bakgrunn av revidert NS-EN 12464-1. Den nye planleggingsveiledningen gir anvisninger for hvordan standarden for belysning av innendørsarbeidsplasser kan tillempes på beste måte. Vedrørende anvisninger for lysberegning m.m. vil Luxtabellen bli løpende ajourført og utgjøre en komplett veiledning til NS-EN 12464. Bestilles på www.lyskultur.no.

Arbeidsplassens belysning

Europastandarden NS-EN 12464-1 fokuserer på belysningen av innendørs arbeidsplasser.

De krav til laveste belysningsstyrker som forekommer i standardens tabellverk gjelder i hovedsak selve arbeidsområdet. Belysningen utenfor arbeidsområdet skal tilpasses de forutsetninger som gjelder innen arbeidsområdet. De verdier som angis i tabellverket gjelder laveste belysningsstyrker i drift på arbeidsflaten. Belysningsstyrkene kan imidlertid justeres i de steg som er angitt under dersom synsforutsetningene avviker fra de normale.

20–30–50–75–150–200–300–500–750–1000–1500–2000–3000–5000 lx

Kravene til belysningsstyrker bør heves ved vanskelige arbeidsforhold, virksomhet som krever stor nøyaktighet eller høy produktivitet, ved nedsatt synsevne, ved synsobjekt med små detaljer eller lav kontrast, når synsarbeidet pågår i lang tid.

Kravene til belysningsstyrker i drift kan reduseres ved synsobjekt med unormalt stor størrelse og høy kontrast eller når synsarbeidet pågår i uvanlig kort tid.

Ved arbeidsplasser med kontinuerlig arbeid (normalt mer enn to timer) må belysningsstyrken i drift ikke < 200 lx.

De anbefalte verdiene forutsetter at arbeidstakerne har normalt syn. Hvis et større antall personer har en eller annen form for defekt syn, skal det tas hensyn til dette i utformingen av belysningsanlegget.

Belysning av synsobjektet

Hovedprinsippet ved belysning av arbeidsflater og arbeidsstykker er at lyset faller inn på en slik måte at det forekommer største mulige kontrast på synsobjektet. Et arbeidsobjekt kan ha en horisontal, vertikal eller hellende posisjon. Det kan også ha ulik struktur, være matt, blankt eller ha ulike kombinasjoner av overflateegenskaper. Normalt går man ofte ut fra at arbeidsobjektene er av matt struktur, men i realiteten forekommer det vanligvis ulike typer refleksjonsegenskaper innen alle typer arbeidsplasser.

En grunnleggende forutsetning for at det skal råde en god synskomfort ved arbeidsplassen er at arbeidsobjektets posisjon og form i forhold til lysretningen ikke medfører noen form for ubehagsblending eller synsnedsettende blending i form av blendende armaturer eller forstyrrende reflekser.