fagerhult_coldspaces.jpg

Kolde lokaler

De fleste armaturer er konstrueret med henblik på at give den bedste ydelse ved normal stuetemperatur. Derfor er der en række parametre, der skal tages højde for i kolde lokaler.

Valg af armatur samt dets placering i lokalet afhænger af:
• Hvilket temperatur har lokalet?
• Hvilken IP-klasse kræves der?
• Hvordan er køle- eller ventilationsudstyr placeret? Udsættes armaturet for luftstrømme?
• Er der risiko for, at armaturet udsættes for mekanisk påvirkning?
• Skal armaturerne lyse kontinuerligt, eller skal de tændes/slukkes et antal gange pr. døgn?

Generelt
Åbne reflektorarmaturer er konstrueret, så der opnås maksimal lysstrøm ved normal stuetemperatur på 25 °C. Når et sådant armatur placeres i kolde lokaler, påvirkes både lysstrømmen og tændeevnen.
Der skal tages hensyn til den lavere lysstrøm i forbindelse med lysplanlægningen.
Armaturer med IP-klasse 44 og opefter kan derimod fungere bedre rent lysstrømsmæssigt, når de placeres i et koldt miljø, da lyskildens omgivelsestemperatur omkring armaturet ofte er lidt for høj ved normal stuetemperatur. Dette indebærer, at lysstrømmen øges, når den
omgivende temperatur falder. Dette gælder ned til et vist niveau.


Forkobling
Det er vigtigt at anvende den rette forkobling, så armaturet også tænder ved lave temperaturer. Temperaturspecifikationerne varierer for de forskellige producenter og forkoblinger.


Lyskilder
T5-lyskilden afgiver den maksimale lysstrøm ved en omgivende temperatur (ved røret) på  35 °C. Temperaturen rundt om lyskilden bestemmes af armaturets udformning. Ved armaturer med kapslingsklasse 44 og opefter kan lyskilden selv opvarme denne plads, selv
om omgivelsestemperaturen ved selve armaturet er lav. Derfor kan sådanne T5-armaturer fungere virkelig godt selv i kolde omgivelser.
T8-lyskilden adskiller sig lidt fra T5. T8-lyskilden har sin maksimale lysstrøm ved en lavere temperatur, nemlig 25 °C. Derfor påvirkes T8- lyskilden mindre end T5-lyskilden ved lavere omgivelsestemperaturer.


Termolysrør
Visse steder kan det være nødvendigt at anvende såkaldte termolysrør. Termolysrøret har et ekstra lag glas udvendigt, som isolerer (termoprincippet).Ulempen ved disse rør er, at de har en større diameter, hvilket kan være problematisk i forbindelse med visse armaturer. Termolysrør fås både i T5- og T8-udførelse, dog ikke med samtlige effekter. Se afsnittet om lyskilder.


Placering
Armaturer bør så vidt muligt ikke placeres for tæt på køle- eller ventilationsudstyr. Den kolde luftstrøm kan have en meget negativ effekt på lysstrømmen. Dette gælder også for kapslede armaturer eller ved anvendelse af termolysrør.


Eksempler på lysstrømmen
Eksemplerne viser, hvordan lysstrømmen påvirkes af den omgivende temperatur for et antal typiske industriarmaturer. Den røde kurve viser lysstrømmen uden vindstyrke, og den blå viser lysstrømmen ved en vindstyrke på 0,5 m/s. Som referenceværdi anvendes lysstrømmen
ved +25 °C uden vindstyrke.
Bemærk, at de angivne værdier kun er vejledende og ikke er endelige værdier. Planlæg derfor belysningen med en god marginal.


LED i kolde lokaler
Lysdioder er også temperaturfølsomme, men ikke på samme måde som udladningslamper (lysstofrør). Generelt kan man sige, at lysstrømmen og levetiden bliver bedre, jo lavere temperaturen er. Derfor er det en fordel at anvende LED på kolde steder. Man skal dog
huske på, at forkoblingerne normalt er specificeret til en laveste temperatur på -20° C (der kan forekomme variationer). LED-applikationer kan planlægges med nominel strøm, og drift på kolde steder giver bare en større marginal. For at opnå den største energibesparelse
skal de såkaldte "kolde" værdier hentes fra komponentdataene. Du er velkommen til at kontakte os for yderligere oplysninger.