fagerhult_skola_miljo_4.jpg

Energieffektivt och studiefrämjande ljus på gymnasiet

Kan omfältsljus få eleverna att må bättre och prestera bättre i skolan? Och kan LED-belysning ge ett bättre ljus med lägre energiförbrukning? Det var utgångspunkten för studien som genomfördes under ett halvår på en gymnasieskola i Helsingborg i samarbete med Lunds Universitet i Helsingborg, 2012-2013.

Studien omfattade 72 elever i åldrarna 17-18 år och genomfördes i två olika typer av klassrum.
Den ena typen var utrustad med en av de bästa skolbelysningar som finns på marknaden; nio T5-armaturer med direkt/indirekt ljus monterade i tre rader och en tavelbelysning. 

 

Försöksklassrummet utrustades istället med en nyutvecklad LED-belysning som byggde enbart på indirekt ljus mot väggar och tak. Klassrummen med T5-armaturer hade ett omfältsljus på ca 330 lux. 

Klassrummen med Indira hade ett omfältsljus på ca 440 lux. Precis som i tidigare studier följdes standarden med 500 lux på beräkningsplanet, det vill säga arbetsytan. 

Eleverna följdes upp tre gånger om dagen, med hjälp av intervjuer och kortisolmätningar.

Indira-belysningen var överlägsen T5-lösningen

Resultaten visade att Indira-belysningen var överlägsen T5-lösningen – och det anmärkningsvärda var att eleverna var mycket samstämmiga i sina svar. Eleverna i Indira-klassrummet upplevde att de blev piggare och piggare fram till lunch och att vakenheten sedan höll sig på bra nivåer under hela skoldagen. Med T5-lösningen sjönk aktiviteten gradvis under hela skoldagen.

Vad gäller arbetsförhållandena i klassrummen (visuellt) uppgav eleverna i Indira-klassrummen en dryg 6:a på en 7-gradig skala medan eleverna i T5-klassrummet stannade på 5,6. Eleverna i Indira-klassrummen upplevde också rummet som ljusare och belysningskvaliteten som bättre. Detta bekräftas också av kortisolmätningarna och av elevernas subjektiva upplevelse av ökad vakenhet.

Indira minskade energiförbrukningen och kändes ljusare

Det anmärkningsvärda är att även energiförbrukningen i Indira-klassrummen var betydligt lägre än i T5-klassrummen. Resultatet visar att Indira-rummet är hela 34 % procent ljusare inom omfältet med totalt 13 % lägre energiförbrukning. Indira-klassrummet förbrukade 8 W/m2, att jämföras med 9,5 W/m2 för klassrummet med T5. I förhållande gällande svenska riktvärden på skall- och börkrav på 12 W/m2 respektive 10 W/m2 handlar det alltså om en energibesparing på 33 respektive 20 procent.

Applikationsområde