Storheter, enheter och deras betydelse

      
Storhet/Begrepp
Beteckning
Enhet
Formel
Definition/Föšrklaring
För standardiserade definitioner och ytterligare förtydligande av storheter, enheter och begrepp, se SS EN 12 665 – Grundläggande termer och kriterier vid specificering av belysningskrav (EN 12 665 – Basic terms and criteria for specifying lighting requirements).
Ljusstyrka (föšr en ljuskäŠlla, i en given riktning) I candela (cd) I=dΦ/d
cd = lm • sr-¹
Kvoten mellan ljusflödet dΦ som lämnar ljuskällan inom rymdvinkelelementet dΩ innehållande den givna riktningen, och rymdvinkelelementet (enhet: cd = lm • sr).
Anm: ljusstyrkan är ljusintensiteten i en bestämd riktning –  ljusflöde per rymdvinkel (ω).
Belysningsstyrka (i en punkt påŒ en yta) (E) E Lx E= Φ/A Kvoten mellan ljusflödet dΦv infallande mot ett element av ytan, innefattande punkten, och ytan dA hos detta element (enhet: lx = lm x m-2).
Anm: belysningsstyrkan avser det ljusflöde som träffar en bestämd yta –  ljusflöde per ytenhet (m²).
Cylindrisk belysningsstyrka Ez Lx
Ez = (1/π) 
L sin εdω
/
4 πsr
Totala ljusflödet mot en böjd yta av en mycket liten cylinder placerad på en specificerad punkt dividerarat med ytan av cylindern (enhet: lx). 
Anm: cylindrisk belysningsstyrka (i en punkt, för en riktning) (Ez) storhet definierad genom  formeln Ez = (1/π)  L sin εdω 4 πsr där: dω är rymdvinkeln för varje elementarstråle som passerar genom den givna punkten
L     är dess luminans vid denna punkt
ε     är vinkeln mellan den och den givna riktningen; om inget annat sägs är den riktningen vertikal.  Enhet: lx.
Modulation Ez / Eh   Ez / Eh Förhållandet mellan den cylindriska och den horisontella belysningen i en punkt.
Anm: balansen mellan diffust och riktat ljus. Ett värde mellan 0,3–0,6 är normalt en indikering på god modellering.
Luminans (ljustŠäthet) L (cd/m²)
L = I/A
(L = I/Acosα)
Luminans i en given riktning, i en given punkt på en verklig eller imaginär yta (enhet: cd x m-2  =  lm x m-2 x sr-1).
Anm: luminans benämns även ljustäthet och definieras som ljustätheten i en given riktning mot en bestämd punkt/yta på en ljuskälla/armatur eller belyst yta.
Ljusflšöde Φ lumen (lm) Φ=I/ω Den totala ljusmängden från en ljuskälla och definieras som den ljusmängd som erhålls när ljuskällans strålningsljusflöde värderas mot ögats känslighet vid dagseende (Vλ-kurvan enl CIE).
Armaturverkningsgrad (Light Output Ratio – LOR) ηA     Kvoten mellan det totala flödet från armaturen, mätt under specificerade praktiska förhållanden, med dess egna ljuskällor och utrustning, och summan av individuellt ljusflöde från samma ljuskällor i drift utanför armaturen med samma utrustning, under specificerade förhållanden.
Ballast Lumen Faktor (Ljusflšdesfaktor fšr fšrkopplingsdon.) BLF Anger förhållandet i ljusflöde från samma ljuskälla uppmätt med ett kommersiellt driftdon och upp­mätt med en referensreaktor vid en omgivningstemperatur på 25 °C.
FäŠrgtemperatur Tc kelvin (K) CIE 17.4 Temperaturen hos en Planck-strålare vars strålning har samma kromaticitet som den givna stimulus. (enhet: K).
Anm: Färgtemperatur beskriver en ljuskällas färgintryck och som normalt upplevs som varm vid K < 4000 och kall vid K > 4000 K.
Färgtemperaturen anges i absoluta temperaturen eller absoluta nollpunkten som definieras som K=–273,17 ° C eller 0 ° C=+273,17 K.
Korrelerad fŠärgtemperatur Tcp kelvin (K) CIE 17.4 Temperaturen på Planck-strålaren vars upplevda färg närmast liknar den hos ett givet stimulus vid samma ljushet och under specificerade betraktningsförhållanden. (enhet: K)
Färgåtergivningsindex CRI Ra CIE 17.4 CIE 1974 allmänna färgåtergivningsindex  för en specificerad uppsättning av 8 färgprover
Anm: är ett mått på en ljuskällas förmåga att återge färger jämfört med en referensljuskälla vid en bestämd färgtemperatur. För gradering används ett Ra-index som enligt CIE kan vara högst 100 och skall för belysning av arbetslokaler vara lägst 80.
Ljusutbyte föšr en ljuskäŠlla η (lm/W) η=Φ/P Kvoten mellan det utsända ljusflödet och den effekt som tillförs ljuskällan. (enhet: lm x W-1).
Anm: ljusutbytet kan beskrivas som ett mått på ljuskällans verkningsgrad.
Ljusutbyte – system (ljuskäŠlla + driftdon) η c (lm/W) η=Φ/P Förhållandet mellan det ljusflöde en ljuskälla avger och den elektriska effekt som den upptar inkl. driftdonförluster.
Ljusutbyte – armatur (ljuskäŠlla + driftdon) l /LLE (lm/W) η=Φ/P Förhållandet mellan ljusflödet som avges från en ljusarmatur och den kritiska effekt som den upptar med ljuskällan inkl. driftdonförluster.
BlŠändning     CIE- 31, 112, 117 Synförhållande då obehag eller minskad förmåga att se detaljer eller föremål föreligger, orsakat av olämplig fördelning eller nivå på luminanser, eller av extrema kontraster.
Anm: bländning indelas normalt i obehagsbländning UGR/NB och synnedsättande bländning TI/GR.
ObehagsbläŠndning UGRL   CIE- 117 Obehagsbländning kan uttryckas med hjälp av en ”psykometrisk skala” härlett ur psykofysiska experiment. Om den uttrycks med hjälp av ”unified glare rating” skall följande värden på UGR användas (se CIE 117): 10; 13; 16; 19; 22; 25; 28.
Anm: verifierad UGR data redovisad enligt tabellmetoden som beskrivs i CIE publikation 117 ska tillhandahållas för en armatur av armaturtillverkaren. Tillverkare som publicerar UGR-tabeller beräknade med annat avstånd till höjdförhållande än det som är beskrivet i CIE publikation 117 ska ange detta förhållande. 
JŠämnhet
– belysningsstyrka
 – luminans
Uo   Emin/Emedel
Lmin/Lmedel
Kvoten mellan det lägsta värdet och medelvärdet över en specificerad yta om ej annat anges.
Dagsljusfaktor D     Kvoten mellan belysningsstyrkan i en punkt på ett givet plan, orsakad av ljus direkt eller indirekt från en himmel med antagen eller känd luminansfördelning, och belysningsstyrkan mot ett horisontal­plan orsakad av en oavskärmad halvsfär av samma himmel. Bidrag från direkt solljus till båda belysningsstyrkorna är exkluderad.
Armaturluminans Lmed cd/m2
L=I/A
(L=I/Acosα)
Medelluminansen hos ljusarmaturens lysande delar eller rymdvinkel.
Armaturluminans  – gränsvärden (vid bildskäŠrmsarbete) Lmed cd/m2
L=I/A
(L=I/Acosα)
Medelluminansen hos ljusarmaturens lysande delar ska vara mätta och/eller beräknade i C-plan vid 15° intervaller med början vid 0°, och elevationen i γ-vinklarna 65°, 75° och 85°.
Anm: ska normalt tillhandahållas av armaturtillverkaren baserad på maximala (ljuskälla/armatur) utbytet. Värden ska inte överstiga de angivna gränsvärdena i tabell 4 (se även EN 13032-1 och -2).
AvskäŠrmningsvinkel föšr armaturens ljuskäŠlla   grader Vinkel mellan horisontalplanet och den första siktlinjen vid vilken delar av ljuskällor i ljusarmaturen är direkt synliga.
Optisk avskäŠrmningsvinkel; Cut-off vinkel föšr armaturen   grader Vinkel, mätt uppåt från nadir, mellan den vertikala axeln och den första synriktning vid vilken ljuskällorna och ytor med hög luminans inte är synliga.
Rymdvinkel ω
steradian
(sr)
ω=A/r² Förhållandet mellan den av en ljusstråle utskurna ytan A på sfären och kvadraten på sfärens radier.
MedellivslŠängd
– för ljuskällor
timmar (h) Medellivslängden är den genomsnittliga livslängden för en ljuskälla och definieras som den tidpunkt efter vilken 50 % av en större mängd ljuskällor är utbrunna (anges normalt för glödlampor, halogenlampor och lysrörslampor).
ServicelivslŠängd
– för ljuskällor
timmar (h) Servicelivslängden definieras som den tidpunkt efter vilken normalt 80 % av den totala ljusmängden återstår från ljuskällorna, hänsyn har då tagits till antalet utbrunna ljuskällor och ljusnedgången från ljuskällorna.
Ekonomisk livsläŠngd
 – för ljuskällor
timmar (h) Den ekonomiska livslängden definieras som den tidpunkt efter vilken normalt 70 % av den totala ljusmängden återstår i en anläggning – om hänsyn tagits till antalet utbrunna ljuskällor och ljusnedgången från ljuskällorna.
BeräŠkningspunkter p   p = 0,2 x 5 log d Ett rutnät med ett definierat antal av beräknings- och mätpunkter i varje riktning på mätplanet.
Anm: notera att beräkningspunkternas avstånd och placering inte ska sammanfalla med avståndet mellan armaturerna.
Rutnät som närmar sig formen av en ruta eller kvadrat är att föredra och förhållandet mellan avstånd i längd och bredd för rutnätet bör hållas inom 0,5 och 2 (se även EN 12193).
Det maximala avståndet mellan beräkningspunkterna i rutnätet ska vara:  p = 0,2 x 5 log d (1) där:
p ≤ 10
d är den längre sträckan för ytan
p är det maximala avståndet mellan beräkningspunkterna (m).
Antalet punkter för den längre sträckan bestäms till det närmaste udda heltalet av d/p.
LENI   kWh/m2, år   Lighting Energy Numeric Indicator; Numerisk indikator för belysningens årliga energianvändning inom en byggnad eller ett specifikt utrymme enligt SS-EN15193 (se anvisningar under separat avsnitt). 
Anm: LENI-talet kan användas som ett jämförelsetal på belysningens energieffektivitet mellan olika byggnader och lokaler med samma funktion och verksamhet.
Arbetsområde       Området inom vilket arbetsuppgiften utförs.
Anm: refererar till belysningskrav i EN 12464-1 och EN 12464-2.
Omedelbar omgivning       Ett band/område runt arbetsområdet inom synfältet med en bredd på minst 0,5 m. 
Anm: refererar till EN 12464-1 och EN 12464-2.
Yttre omgivning       Den yttre omgivningen avser ett band/område runt den omedelbara omgivningen på minst 3 m. Där yttre omgivningen tangerar vägg begränsas området för den yttre omgivningen av en zon 0,5 m från rummets väggar. Belysningsstyrkan inom den yttre omgivningen skall lägst vara 1/3 av belysningen inom den omedelbara omgivningen. 
Anm: refererar till kommande utgåva av EN 12464-1.
BibehåŒllningsfaktorer       Formel LLMF x LSF x LMF x RSMF. Se tabeller i avsnittet som behandlar belysningsplanering.
LjuskäŠllans bibehåŒllningsfaktor LLMF     Kvoten mellan ljusflödet från en ljuskälla vid en given tidpunkt under dess liv, och det initiala ljusflödet.
Anm: ljuskällans bibehållningsfaktor.
LjuskäŠllans mortalitetsfaktor LSF     Andel av det totala antalet ljuskällor som fortfarande fungerar vid en given tidpunkt under definierade förhållanden och tändningsfrekvens.
Anm: ljuskällans mortalitetsfaktor. 
Ljusarmaturens bibehåŒllningsfaktor LMF     Kvoten mellan driftverkningsgraden för en armatur vid en given tidpunkt och den initiala driftverk­ningsgraden.
Anm: ljusarmaturens bibehållningsfaktor.
Rumsytornas bibehåŒllningsfaktor RSMF     Kvoten mellan rumsytornas reflektans vid en given tidpunkt och deras initiala reflektans.
Anm: bibehållningsfaktor för rumsytor beroende av rummets nedsmutsning.
Nšödljusets ljusflöšdesfaktor EBLF     Kvoten mellan ljuskällans ljusflöde, uppmätt med ett förkopplingsdon under test, vid den lägsta spänning som kan förekomma under nödljusdriften efter spänningsavbrott (vid rekommenderad uppstartstid för applikationens ställda krav) och vid kontinuerligt fortsatt nödljusdrift till angiven tid, och ljusflödet från samma ljuskälla i drift med en normalreaktor vid märkspänning och märkfrekvens.
EBLF = BLF x Fmin  där:
EBLF är nödljusdriftdonets ljusflödesfaktor;
BLF   är ljusflödesfaktorn för förkopplingsdonet;
Fmin /lägsta nödljusfaktorn/värsta fallet för reduktionsfaktorerna under nödljusdriften. 
Anm: ljuskällan drivs vid nödljusdrift av ett nödljusaggregat istället för av ordinarie driftdon. Nödljusdriften sker vid en reducerad ljuskälleffekt, vanligen mellan 5–30 % av normal effekt.